09/02/2021

DBRC (RvVb, HHC en R. Verkb.) binnenkort ook (echt) digitaal

Op 5 februari heeft de Vlaamse regering de digitalisering van de rechtspleging bij de Dienst van de Bestuursrechtscolleges (Raad voor Vergunningsbetwistingen, Handhavingscollege en Raad voor Verkiezingsbetwistingen) definitief goedgekeurd.

Er zal een digitaal loket van de Vlaamse bestuursrechtcolleges worden ingericht die toegankelijk wordt via de hedendaagse technieken (een elektronische identiteitskaart, federaal token, beveiligingscode via een mobiele app, beveiligingscode via sms of een andere authenticatie die aanvaard is door de Vlaamse minister, bevoegd voor justitie en handhaving, zoals vastgelegd in een ministerieel besluit).

Met dit digitaal loket wordt het mogelijk voor de procespartijen om voortaan via digitale weg stukken neer te leggen bij de Vlaamse bestuursrechtscolleges:

'In een eerste fase van digitalisering, die met voorliggend ontwerp van besluitwordt beoogd, zal de traditionele werkwijze, met uitwisseling van de papieren stukken via de post overigens nog steeds tot de mogelijkheden behoren. Dit besluit heeft aldus geen verplichtend karakter, voor zij die nog via analoge weg stukken wensen neer te leggen. Het besluit strekt erdus louter toe het verzenden van documenten aan de Vlaamse bestuursrechtscolleges te vergemakkelijken, rekening houdend met de technologische ontwikkeling. Er is gekozen voor een systeem van een digitaal loket beheerd door de Dienst van de Bestuursrechtscolleges (hierna: DBRC), dat dienst doet als een beveiligd platform voor indiening van documenten. Het gaat daarbij om verzoekschriften (tot tussenkomst), de daaraan toe te voegen documenten, processtukken, overtuigingsstukken, ...

[...]

Het gebruik van het loket is vooralsnog facultatief. Partijen die deze manier van mededeling van documenten niet wensen, kunnen te allen tijde hun papieren versie blijven versturen via de post of door neerlegging ter griffie. In een eerste fase betreft de digitalisering een eenrichtingsverkeer. Mededelingen aan de partijen, gebeuren(nog) niet via het loket.'

Meer weten? Klik hier.

Dit besluit is op 12 februari 2021 gepubliceerd. Het is nu wachten op het uitrollen van het digitaal loket zelf. 

Meer tags?