23/06/2020

Cassatie opnieuw strenger voor de notaris en zijn informatieplicht

 

In een arrest van 7 mei 2020 is het Hof van Cassatie opnieuw strenger voor de notaris bij het uitoefenen van zijn onderzoeks- en opzoekingsplicht. Een en ander heeft tot gevolg dat de zaken er voor de notaris niet eenvoudiger op worden.

Van een notaris werd tot voorheen niet verwacht dat hij in het kader van een koop-verkoop steeds alle gegevens op hun feitelijke correctheid controleert. De plicht van de notaris om bijstand te verlenen en de nodige opzoekingen te doen is steeds een middelenverbintenis, waarbij de algemene zorgvuldigheidsplicht geldt.

In de gecasseerde zaak oordeelde het hof van beroep te Antwerpen dat van een notaris niet kan worden verwacht dat hij nagaat of het te verkopen onroerende goed in overeenstemming is met de plannen zoals deze stedenbouwkundig werden vergund, zelfs wanneer hij over deze plannen zou beschikken.

Het Hof van Cassatie volgde deze zienswijze echter niet en stelt ter zake het volgende:

'De appelrechters die oordelen dat van een notaris, in het kader van de op hem bij toepassing van artikel 9, § 1, derde lid, Wet Notarisambt, rustende verplichtingen niet verwacht kan worden dat hij bij de beschrijving van het betrokken onroerend goed in de door hem op te stellen akten, nagaat of die in overeenstemming is met de bouwtechnische plannen zoals die stedenbouwkundig werden goedgekeurd, zelfs indien hij over die plannen beschikt, zonder in concreto na te gaan of dit ook geldt voor het opstellen van aktes die het oprichten van een appartementsgebouw betreffen, verantwoorden hun beslissing dat de notaris geen fout treft niet naar recht.'

Of deze rechtspraak tot gevolg zal hebben dat de notaris zich ook daadwerkelijk steeds ter plaatse zal moeten begeven is niet duidelijk. Uit de bewoordingen van het arrest kan in se enkel worden afgeleid dat de notaris de omschrijving van het goed moet aftoetsen aan de plannen, zonder dat hij evenwel ook steeds de feitelijke toestand dient te onderzoeken. 

Bovenstaande zorgt er in elk geval wel voor dat de onderzoeksplicht van de notaris weer dat stukje zwaarder wordt. Wordt ongetwijfeld vervolgd...

 

Stel hier je vraag bij dit blogbericht


Guillaume Vyncke Vastgoed
Meer tags?