26/04/2020

Ontvankelijke klacht bij de toezichthoudende overheid schorst beroepstermijnen voor Raad van State nog altijd op

Voor diegenen die zich afvragen waarom zulks niet expliciet meer voorzien is in het decreet lokaal bestuur, kan gewezen worden op de parlementaire voorbereidingen (pag. 134):

'Op aangeven van de Raad van State wordt niet langer bepaald dat de termijn om een beroep in te stellen bij de Raad van State tegen een besluit van de gemeenteoverheid of van het OCMW wordt gestuit ten voordele van degene die een klacht indient bij de toezichthoudende overheid, op voorwaarde dat die klacht wordt verzonden op de wijze bepaald door de Vlaamse Regering, vóór het verstrijken van de beroepstermijn en vóór het verstrijken van de termijn om het toezicht uit te oefenen. Die stuiting volgt evenwel uit de vaste rechtspraak van de Raad van State. Uit het niet hernemen van die bepaling mag dus niet worden geconcludeerd dat die mogelijkheid niet langer zou bestaan. De stuiting duurt dan tot de indiener van de klacht op de hoogte is gebracht van het gevolg dat aan zijn klacht wordt gegeven, als die kennisgeving de beroepsmogelijkheden bij de Raad van State vermeldt. Als de beroepsmogelijkheid bij de Raad van State niet wordt vermeld, neemt de verjaringstermijn een aanvang vier maanden nadat aan de betrokkene op de hoogte is gebracht van de akte of van de beslissing met individuele strekking'.

Stel hier je vraag bij dit blogbericht


Dirk Van Heuven Sofie Logie Raad van State Termijnen
Meer tags?