04/01/2021

Raad van State kan zelf niet in de plaats van de aanbesteder de puntenimpact van een toegegeven vergissing beoordelen

In de zaak die aanleiding heeft gegeven tot het arrest  nr. 249.367 van 30 december 2020 gaf de aanbesteder toe dat er enkele foutjes waren geslopen in de beoordeling van offerte van een geweerde inschrijver. De Raad van State gaat onverbiddelijk over tot schorsing van de gunningsbeslissing:

'De verwerende partij argumenteert dat de foutieve beoordeling die werd gemaakt wat de noordoriëntatie en de gemeenschappelijke binnentuin betreft, evenwel niet tot gevolg heeft dat het ontwerp van de verzoekende partij alsnog vijf bijkomende punten kan verkrijgen om aldus 15/30 te behalen en daardoor te worden gerangschikt, dat de verzoekende partij het tegendeel niet bewijst en dat ook niet aannemelijk kan maken.

In tegenstelling tot hetgeen de verwerende partij betoogt, is niet vereist dat de verzoekende partij aantoont dat zij op het subcriterium “Planfunctionaliteit en comfort” vijf punten meer zou hebben behaald bij een correcte lezing van het ontwerp wat de oriëntatie van een aantal appartementen en het uitwerken van de gemeenschappelijke binnentuin betreft. Het volstaat dat daartoe een kans bestaat. Het komt aan de verwerende partij toe, rekening houdend met door haar zelf toegegeven foutieve beoordelingen, aan de offerte van de verzoekende partij voor het subcriterium “Planfunctionaliteit en comfort” een gemotiveerde nieuwe score toe te kennen. De Raad van State vermag niet vooruit te lopen op deze nieuwe beoordeling van dat subcriterium. De verzoekende partij kan dan ook het belang bij de grieven inzake de noordoriëntatie en het plan van de gemeenschappelijke binnentuin niet worden ontzegd'.

Meer tags?