02/07/2012

Lokaal Kiesdecreet doorstaat toets van Grondwettelijk Hof


Op 8 juli 2011 nam het Vlaams Parlement een nieuw decreet aan betreffende de verkiezingen van de gemeenteraden, de provincieraden en de districtsraden. Het was de eerste keer dat de Vlaamse decreetgever een alomvattende regelgeving hieromtrent aannam sinds deze bevoegdheid door het Lambermont-akkoord werd geregionaliseerd.

Nadat het Grondwettelijk Hof eerder dit jaar de vordering tot schorsing van het decreet afwees, werd ook het beroep tot nietigverklaring van het Kiesdecreet bij arrest nr. 86/2012 van 28 juni 2012 verworpen. .

Een van de argumenten die tegen het decreet werden aangevoerd betrof de wijze van de zetelverdeling. Enkel voor de gemeenteraad wordt gebruik gemaakt van het zogenaamde systeem Imperiali, dat grotere partijen meer bevoordeelt dat het systeem D'Hondt, dat wordt gehanteerd voor de disctrictsraden en de provincieraden.

Een ander middel betrof de indeling in kiesdistricten voor de provincieraadsverkiezingen en de drempel voor apparentering tussen lijsten voor verschillende provinciale kiesdistricten.