14/02/2022

Let op: houd als gemeente uw woord bij de beoordeling van kandidaten voor een gemeentelijk ambt

In haar arrest van 18 januari 2022, nr. 252.670, vernietigde de Raad van State de aanstelling van een kandidaat voor de functie van algemeen directeur van een gemeente.

De gemeente had op grond van artikel 583, § 1, van het decreet lokaal bestuur de titularis van het ambt van gemeentesecretaris en de titularis van het ambt van secretaris van het OCMW opgeroepen om zich kandidaat te stellen voor het ambt van algemeen directeur. Tevens werd beslist dat, indien beide functiehouders zich kandidaat stellen, bij de vergelijking van titels en verdiensten rekening kan gehouden worden met een vastgestelde 'richtinggevende en niet-limitatieve lijst van beoordelingscriteria'. Beide functiehouders stelden zich ook effectief kandidaat.

Het college van burgemeester en schepenen stelde een gespecialiseerd bureau aan dat de gemeenteraad bij de vergelijking van de titels en verdiensten van de kandidaten zou ondersteunen.

Het aangestelde bureau gaf de kandidaten voor de verschillende criteria een punt van één tot vijf, waarbij de verzoekende partij uiteindelijk als tweede werd gerangschikt. Het bureau hield echter met twee criteria geen rekening, namelijk 'werkhouding' en 'organisatieverbondenheid en loyaliteit', aangezien zij van mening was dat de gemeente beter geplaatst was om deze criteria, gebaseerd op ‘indicatieve en waarneembare gedragsindicatoren’, te beoordelen. De gemeenteraad liet echter op haar beurt evenzeer deze criteria onbeoordeeld om reden dat ze niet bij machte meende te zijn om deze criteria te beoordelen zonder in een bijkomende proef te voorzien, waarvoor er geen tijd was. Evenwel bleek niets hiervan in het administratief dossier terug te vinden.

De Raad van State oordeelde dan ook dat de gemeente in gebreke is gebleven beide kandidaten correct te beoordelen overeenkomstig de door haar vastgestelde beoordelingscriteria en dat zij er niet van overtuigde daarvoor over duidelijke redenen te beschikken.

Dat verzoekende partij ondertussen als stafmedewerker/projectbegeleider door de gemeente werd aangesteld en deze aanstelling niet betwistte, ontneemt hem niet zijn belang bij deze vernietigingsprocedure.

Houd als gemeente dus steeds uw woord bij het beoordelen van kandidaten voor een gemeentelijk ambt!

Meer tags?