20/06/2021

Padelterreinen vergunningsplichtig?

Volgens Vlaams minister van Omgeving Zuhal hangt dit af van geval tot geval. In antwoord op een parlementaire vraag van Ludwig Vandenhove luidt het - met verwijzing naar de relevante bepalingen - ls volgt:

'De aanleg van recreatieve terreinen, zoals padelterreinen of tennisvelden is in beginsel vergunningsplichtig gezien artikel 4.2.1 VCRO: “8° recreatieve terreinen aanleggen of wijzigen, onder meer een golfterrein, een voetbalterrein, een tennisveld of een zwembad;”.
Dit kan uiteraard enkel in bestemmingen die de aanleg van dergelijke recreatieve terreinen mogelijk maken, zoals “woongebied” of “zone voor dagrecreatie”.

Voor de herinrichting van bestaande, vergunde sport- en recreatieterreinen geldt – onder bepaalde voorwaarden – een vrijstelling van de vergunningsplicht op basis van het Besluit van de Vlaamse Regering van 16 juli 2010 tot bepaling van stedenbouwkundige handelingen waarvoor geen omgevingsvergunning nodig is:

Artikel 8.1. Een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen is niet nodig voor de herinrichting van de volgende al dan niet omheinde terreinen, als er geen gebouwen opgericht worden en als de herinrichting eigen is aan de functie van het terrein :
3° al dan niet openbare terreinen voor recreatie;
5° sportterreinen;

Artikel 8.2. De vrijstelling, vermeld in artikel 8.1, geldt alleen als de handelingen voldoen aan de volgende voorwaarden :
1° de bestaande terreinen, gebouwen, constructies en verhardingen zijn hoofdzakelijk vergund of vergund geacht;
2° het terrein wordt niet uitgebreid en de bestaande bufferzones blijven behouden;
3° er wordt geen vergunningsplichtige functiewijziging uitgevoerd;
4° de handelingen betreffen niet het slopen of verwijderen van gebouwen, met uitzondering van het slopen of verwijderen, vermeld in hoofdstuk 13;
5° de handelingen zijn niet gesitueerd in ruimtelijk kwetsbaar gebied, met uitzondering van parkgebied; 6° de handelingen gaan niet gepaard met een ontbossing, een aanmerkelijke reliëfwijziging of een wijziging van waterlichamen;”.

Volledigheidshalve verwijs ik naar de algemene voorwaarden, in het bijzonder artikel 1.3 en 1.4 van dit besluit, die aangeven dat de handelingen niet strijdig mogen zijn met stedenbouwkundige verordeningen, bijzondere plannen van aanleg, ruimtelijke uitvoeringsplannen of verkavelingen, noch met uitdrukkelijke voorwaarden in de vergunning.

Als voldaan is aan alle voorwaarden van het Vrijstellingenbesluit lijkt een omvorming van tennisterreinen naar padelterreinen dus vrijgesteld van vergunning.​​​​​​​'

Meer tags?