27/04/2021

Ondertekening van offerte dan toch een daad van dagelijks bestuur?

Volgens een vaste rechtspraak van de Raad van State was de ondertekening van een offerte géén daad van dagelijks bestuur. Daar lijkt verandering in te komen. Het belang van het arrest van de Raad van State nr. 249.726 van 5 februari 2021 - weliswaar gewezen bij uiterst dringende noodzakelijkheid - kan niet onderschat worden.

De Raad stelt:

' Artikel 525 van het voorheen geldende Wetboek van Vennootschappen bevatte geen definitie van het begrip ―dagelijks bestuur‖. Het middel zoals geformuleerd door de verzoekende partij in haar verzoekschrift is geënt op het begrip dagelijks bestuur, zoals dit door de rechtspraak van het Hof van Cassatie, hierin bijgevallen door de Raad van State, werd ingevuld vóór de inwerkingtreding van het (nieuwe) WVV [Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen].

Het WVV bevat thans een definitie van wat onder het begrip dagelijks bestuur‖ moet worden begrepen, die, zoals blijkt uit de memorie van toelichting, op het eerste gezicht niet volledig lijkt overeen te stemmen met de voorheen hieraan gegeven jurisprudentiële invulling van dat begrip.

Het middel dat is gesteund op een niet meer volledig accurate jurisprudentiële invulling van het begrip ―dagelijks bestuur‖ lijkt voor juridische betwisting vatbaar en leent zich aldus niet tot een toetsing in een procedure bij uiterst dringende noodzakelijkheid'.

Meer tags?