27/04/2020

#coronavirus (44). Omzendbrief KB 2020/01 betreffende de impact van de coronamaatregelen op overheidsopdrachten

De Omzendbrief werd goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 10 april 2020 en is gericht aan de Vlaamse overheid, de Vlaamse openbare instellingen, de lokale en provinciale besturen en de eredienstbesturen.

Vooreerst wordt benadrukt dat er voor de meeste ondernemingen géén verbod geldt om hun activiteiten voort te zetten.

Er worden vervolgens een aantal aanbevelingen gegeven van maatregelen die door aanbestedende overheden genomen kunnen worden m.b.t. de plaatsing van de opdracht resp. de uitvoering van de opdracht :

A. Maatregelen m.b.t. de plaatsing van de opdracht

1.  Aanbeveling om nieuwe opdrachten bekend te maken. Enkel uitstellen indien er nu reeds geweten is dat de uitvoering een aanzienlijke hinder omwille van de coronamaatregelen zal ondervinden.

 • Ev. marktconsultatie doen om mogelijke hinder te kunnen inschatten (cf. artikel 51 wet 17 juni 2016).
 • Aandacht voor herzieningsclausule in de opdrachtdocumenten. Ev. rechtzettingsbericht publiceren.
 • Ev. langere uiterste indieningstermijn.

2. Verlenging van de indieningstermijnen.

 • Wettelijke termijnen zijn minimumtermijnen.
 • Geen verplichting tot verlenging, maar aangewezen indien inschrijvers moeilijkheden ondervinden (bijv. groot aantal afwezige medewerkers of gebrek aan informatie van onderaannemers en leveranciers).
 • Indien de opdracht reeds aangekondigd is, kan de uiterste indieningstermijn verlengd worden via rechtzettingsbericht, mits respecteren van de minimale verdagingstermijn van art. 9 KB 18 april 2017 (Europese opdracht : bij publicatie tussen 7de en 2de dag voor uiterste indieningsdatum : verdaging met minstens 6 dagen; bij publicatie in de laatste 2 dagen : verdaging met minstens 8 dagen; niet-Europese opdracht : bij publicatie in de laatste 6 dagen : verdaging met minstens 6 dagen).

B. Maatregelen m.b.t. de uitvoering van de opdracht

1. Uitstel van het aanvangsbevel of de start van de opdracht

 • Indien weinig hinder door corona : gewone aanvang kan doorgaan.
 • Indien hinder : in samenspraak tussen aanbestedende overheid en opdrachtnemer de start bepalen middels bijakte.

2. Snellere betaling

 • Bespoediging van het verificatie- en betalingsproces - korter dan de wettelijk bepaalde termijnen (30 dagen verificatie, 30 dagen betaling).

3. Wijziging van de betalingsvoorwaarden middels bijakte 

 • Voorkeur voor betalingen in mindering (tussentijdse betalingen) eerder dan te wachten met betaling tot wanneer de opdracht volledig is uitgevoerd.
 • Principe blijft wél dat er enkel betaald kan worden voor verstrekte en aanvaarde diensten.
 • Uitzondering : voorschotten mogelijk bij grote voorafgaande investeringen die uitsluitend voor de uitvoering van de opdracht bestemd zijn (art. 67 KB 14 januari 2013).
 • Te wijzigen via bijakte aan de opdrachtdocumenten.

4. Vrijstelling van borgtocht

 • Overheden zullen bekijken of er voor de opdracht geen motivering mogelijk is om geen borgtocht te eisen (cf. art. 25 KB 14 januari 2013).
 • Wél borgtocht behouden bij opdrachten van een aanzienlijke omvang.

5. Kwijtschelding of uitstel van straffen en boetes

 • Geen straf of boete wanneer tekortkoming te wijten is aan de coronamaatregelen.
 • Wél straf of boete indien er een inbreuk op de coronamaatregelen is of indien een opdracht onterecht werd stilgelegd.
 • Geen vertragingsboete indien de vertraging te wijten is aan de coronamaatregelen .

6. Wat indien opdrachtnemer meldt dat de uitvoering tijdelijk niet mogelijk is of hinder ondervindt

 • Alleen stopzetting indien de coronamaatregelen van het MB van 23 maart 2020 (thuiswerken en afstandsregel) niet kunnen nageleefd worden.
 • Indien opdrachtnemer stopzet, moet hij zelf terug opstarten van zodra hij dit kan, met kennisgeving aan de aanbestedende overheid.
 • Bij werken rust op de aannemer de verplichting om de werf te beveiligen en veilig achter te laten en een latere vlotte doorstart te garanderen.
 • Ev. herziening van de opdracht op grond van artikel 38/9 van het KB van 14 januari 2013, máár bewijslast rust op opdrachtnemer dat hij de coronamaatregelen niet kon naleven.

 

Stel hier je vraag bij dit blogbericht


Sofie Logie Corona Overheidsopdrachten
Meer tags?