28/04/2018

Multi-reparatiebesluit overheidsopdrachten treedt in werking

Het Koninklijk besluit van 15 april 2018 tot wijziging van meerdere koninklijke besluiten op het vlak van overheidsopdrachten en concessies en tot aanpassing van een drempel in de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies (hierna: KB multi) werd op 18 april 2018 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Dit 'KB multi wijzigt' een aantal bepalingen uit verschillende koninklijke besluiten en past een drempelbedrag uit de Rechtsbeschermingswet aan. Deze wijzigingen betreffen een aantal terminologische en inhoudelijke aanpassingen en verduidelijkingen. Met uitzondering van enkele specifieke bepalingen treedt het KB multi in werking op 28 april 2018.

Benieuwd naar de wijzigingen?

https://overheid.vlaanderen.be/nieuws/wijziging-regelgeving-overheidsopdrachten
http://www.eqtr.be/2018/04/20/het-multi-reparatie-kb-overheidsopdrachten-van-15-april-2018-wijzigingen-aur/
https://immospector.kluwer.be/NewsView.aspx?contentdomains=OR(IMMOPRO,IMMORES,IMMONEW,IMMOMOD)&id=kl2218544&lang=nl
http://bureaugeerts.be/eerste-reparatie-kb-overheidsopdrachten/?lipi=urn%3Ali%3Apage%3Ad_flagship3_feed%3BX8R145XfRhmjUhJIL0v90g%3D%3D
https://legalnews.be/publiek-recht/overheidsopdrachten/wetgever-sleutelt-aan-overheidsopdrachtenreglementering-jammer-genoeg-blijven-de-verwachte-verduidelijkingen-evenwel-uit-gda-advocaten/

Stel hier je vraag bij dit blogbericht


Dirk Van Heuven Overheidsopdrachten
Meer tags?