19/11/2015

Lijst vergunningsplichtige functiewijzigingen en lijst toelaatbare zonevreemde functiewijzigingen aangepast

Vandaag verscheen in het Belgisch Staatsblad het besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van artikel 2 van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 april 2000 tot bepaling van de vergunningsplichtige functiewijzigingen en van artikel 1, 3, 5, 6, 8 en 9 van het besluit van de Vlaamse Regering van 28 november 2003 tot vaststelling van de lijst van toelaatbare zonevreemde functiewijzigingen, alsook het besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van artikel 2 van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 april 2000 tot bepaling van de vergunningsplichtige functiewijzigingen en van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 28 november 2003 tot vaststelling van de lijst van toelaatbare zonevreemde functiewijzigingen. Het betreft zowel een aantal inhoudelijke aanpassingen aan de lijst van vergunningsplichtige functiewijzigingen als een aantal terminologische aanpassingen.

Zie hieronder een kort overzicht van de belangrijkste wijzigingen:
 • de hoofdfunctie 'handel, horeca, kantoorfunctie en diensten' wordt opgesplitst in 3 volwaardige hoofdfuncties, met name 'detailhandel', 'dancing, restaurant en café' en 'kantoorfunctie, dienstverlening en vrije beroepen'
 • hotels worden niet langer opgenomen in dezelfde categorie als restaurants en cafés, maar behoren enkel tot de functiecategorie 'verblijfsrecreatie'
 • 'gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen' worden als aparte hoofdcategorie voorzien, waardoor er niet langer een vrijstelling van vergunning voor functiewijzigingen van andere categorieën naar 'gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen' is
 • ook gebouwen met een militaire functie krijgen een aparte hoofdfunctie toegewezen. Op deze manier wordt het toekennen van een andere functie aan voormalig gedesaffecteerde gebouwen vergunningsplichtig
 • er is geen sprake van een vergunningsplichtige functiewijziging wanneer de hoofdfunctie van een bebouwd onroerend goed geheel of gedeeltelijk wordt gewijzigd naar een hoofdfunctie die bestaat uit noodopvang als aan volgende voorwaarden is voldaan:
  • het betreft gegroepeerde opvang van asielzoekers, daklozen of burgers wiens woning onbewoonbaar is
  • onvoorziene omstandigheden geven aanleiding tot een dringende opvangbehoefte
  • de opvang is nodig om humanitaire redenen
  • de opvang is tijdelijk voor een periode van maximaal drie jaar
Het besluit is voorlopig nog niet in werking getreden, zodat voorlopig nog geen rekening dient te worden gehouden met deze wijzigingen. 


Meer tags?