24/12/2021

Hebben bestemmingsstrijdige bedrijven 'recht' op de toekenning van een huisnummer?

Het hof van beroep te Gent is in een arrest van 21 december 2021 alvast de mening toegedaan dat dit niet het geval is:

‘Het standpunt van het kabinet van de Minister is wat betreft de toekenning van huisnummers juridisch betwistbaar. Artikel 11 van het decreet van 8 mei 2009 betreffende het Centraal Referentieadressenbestand (CRAB) bepaalt dat de gemeenten in het algemeen meewerken aan de aanmaak en het bijhouden van het CRAB, maar houdt geenszins een absolute en onvoorwaardelijke verplichting in om aan eenieder bedrijf een huisnummer toe te kennen. Uit artikel 11 van het decreet van 8 mei 2009 betreffende het CRAB, noch uit artikel 135 van de Nieuwe Gemeentewet, noch uit rechtspraak of rechtsleer volgt dat bestemmingsstrijdige bedrijven een recht hebben op een huisnummering. De appellante wijst evenmin op andere (federale) wetgeving waaruit kan worden opgemaakt dat de geïntimeerde een fout beging door niet onmiddellijk huisnummers toe te kennen maar deze afhankelijk te maken van ene onderzoek van de ruimtelijke ordening.’

referentie: Gent, 21 december 2021, nr. 2021/9021 (Pub6846)

Stel hier je vraag bij dit blogbericht


Dirk Van Heuven Overheidsaansprakelijkheid
Meer tags?