23/02/2022

Eindelijk een Vlaams akkoord over 'bouwshift' en 'stikstofdossier'?

Als we de krantenartikels en de sociale media mogen geloven, heeft de Vlaamse regering deze nacht een akkoord bereikt omtrent de 'bouwshift' en het 'stikstofdossier'. Het akkoord zou deze namiddag toegelicht worden tijdens de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement. Wat het akkoord juist omvat, lichten we later vandaag - na kennisname van onderliggende stukken - verder toe. 

Alvast een inleiding... 

Bouwshift of betonstop?

Via de bouwshift - in de volksmond de 'betonstop' - wil Vlaanderen meer open ruimte vrijwaren. De vorige Vlaamse regering besliste dat de inname van open ruimte diende te worden gehalveerd tegen 2025 en volledig diende te worden stopgezet tegen 2040. Over hoe deze bouwwshift gematerialiseerd dient te worden - en welke financieringsmechanisme hieraan gekoppeld wordt - bereikte de Vlaamse regering schijnbaar vannacht een akkoord.

Stikstofproblematiek?

U herinnert zich ongetwijfeld dat de Raad voor Vergunningsbetwistingen op 25 februari 2021 de vordering tot nietigverklaring van een omgevingsvergunning voor het uitbreiden van een bestaande pluim- en rundveehouderij in Kortessem inwilligde omwille van een gebrekkige beoordeling inzake stikstof. De minister, die de vergunning in graad van beroep had afgeleverd, had - ten onrechte zo bleek - geoordeeld dat de ammoniakemissie van het bedrijf verzurende en vermestende effecten op bestaande habitats - de inrichting was gelegen in de buurt van een Habitatrichtlijngebied / VEN-gebied - had, maar dat de bijdrage van de inrichting aan de zogenaamde 'kritische depositiewaarde' kleiner was van 5% en derhalve voldaan was aan het beoordelingskader van de Programmatorische Aanpak Stikstof (PAS). De Raad voor Vergunningsbetwistingen oordeelde dat de motivering van de minister die gesteund was op het voorlopige PAS-beoordelingskader en aldus de loutere vaststelling dat de 5%-grens niet overschreden was, niet impliceerde dat er een voldoende onderzoek was gevoerd of de pluim- en rundveehouderij een risico op aanzienlijke gevolgen voor het nabijgelegen habitatrichtlijngebied impliceerde. De uitspraak van de Raad voor Vergunningsbetwistingen was geen alleenstaand geval. In het arrest van 10 februari 2022 bevestigde de Raad voor Vergunningsbetwistingen haar eerdere standpunt en ook de Nederlandse Raad van State oordeelde - in navolging van het princiepsarrest van het Hof van Justitie - eerder in soortgelijke zin. 

De Vlaamse regering zou thans een kader klaar hebben teneinde een antwoord te kunnen bieden op deze arresten. 

Stel hier je vraag bij dit blogbericht


Dirk Van Heuven Leandra Decuyper Omgevingsvergunning
Meer tags?