07/01/2022

Een schorsing door de Raad van State heeft enkel uitwerking voor de toekomst

Het evidente wordt door de Raad van State in het arrest bij uiterst dringende noodzakelijkheid nr. 252.583 van 6 januari 2021 eloquent verwoord:

'Een vordering tot schorsing, al dan niet bij uiterst dringende noodzakelijkheid, dient ertoe om de verzoekende partij, in afwachting van een behandeling van de zaak in een beroep tot nietigverklaring, te behoeden voor het dringend – soms zelfs hoogst dringend – te verhelpen nadeel dat een administratieve rechtshandeling haar dreigt toe te brengen. Is echter de rechtshandeling uitgewerkt en niet meer werkzaam, dan kan een schorsing niet meer dienstig zijn. Een schorsing heeft alleen uitwerking voor de toekomst.

Te dezen legt de bestreden beslissing in de eerste plaats de intrekking op van de uitbatingsvergunning als shishabar gedurende twee weken vanaf 17 december 2021. De intrekking hield dus al op vanaf 1 januari 2022.

Ten tweede verplicht de bestreden beslissing ertoe om infrastructurele werken te laten uitvoeren en de shishabar gesloten te houden totdat de bevoegde inspectiediensten attesteerden dat de zaak reglementair perfect in orde is. Intussen schreef de verwerende partij, na controle door de dienst Volksgezondheid op 3 januari 2022, op 4 januari 2022 aan verzoeker dat er geen bezwaar tegen is dat C.L weer als shishabar wordt uitgebaat.

Uit een en ander volgt dat de inwilliging van verzoekers vordering tot schorsing hem geen nuttige baat meer kan bijbrengen'.

Meer tags?