16/03/2021

Een louter procedureel belang volstaat niet om op te komen tegen een onontvankelijkheidsuitspraak

De Raad voor Vergunningsbetwistingen verwoordt het als volgt in het arrest nummer RvVb-A-2021-0704 van 25 februari 2021:

‘Anders dan de verzoekende partij lijkt aan te nemen, verschaft een zogenaamd procedureel belang haar niet zondermeer het vereiste belang bij de voorliggende vordering. Een verzoekende partij die zich op de hoedanigheid van ‘betrokken publiek’ heeft beroepen en wiens administratief beroep onontvankelijk werd verklaard, zal evenzeer voor de Raad afdoende aannemelijk moeten maken dat ze gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van, of belanghebbende is bij de besluitvorming over, de afgifte van de gevraagde omgevingsvergunning (artikel 2, 1e lid, 1° juncto artikel 105, §2, 2° van het omgevingsvergunningsdecreet)’.

Stel hier je vraag bij dit blogbericht


Dirk Van Heuven Raad voor Vergunningsbetwistingen
Meer tags?