14/12/2020

Dimarso-rechtspraak geldt niet buiten overheidsopdrachten

Verzoeker heeft zich tevergeefs in een procedure voor de Raad van State, beslecht met arrest nr. 249.113 van 3 december 2020, beroepen op een analogische toepassing van de Dimarso-rechtspraak van de Raad van State. Verzoeker verweet dat bij de Vlaamse Regulator voor de Media bij de mededingingsprocedure, die werd georganiseerd voor de toekenning van een licentie voor het aanbieden van een radio-omroepwerk en bijkomende zendvergunningen, niet op voorhand alle criteria en subcriteria waren bekend gemaakt. In het overheidsopdrachtenrecht zou dit problematisch zijn (RvS 6 januari 2015, nr. 229.723). Maar geldt het verbod op subcriteria die voor het eerst opduiken in het gunningsverslag ook buiten overheidsopdrachten?

De Raad van State verwierp het middel:

‘Welnu, de toekenning van een licentie voor het aanbieden van een radio-omroepnetwerk is niet gelijk te stellen met het plaatsen van een opdracht – ongeacht zelfs of die plaatsing onder de overheidsopdrachtenregelgeving valt – en de regels en erop geënte rechtspraak inzake overheidsopdrachten en die inzake mediagebruiksrechten zijn niet één-op-één onderling verwisselbaar, net zomin als dat bijvoorbeeld het geval is met de rechtspraak die specifiek in ambtenarengeschillen ontwikkeld is omtrent de vergelijking van titels en verdiensten.

Meer specifiek wat verzoekster dwarszit – de draagwijdte van de informatieplicht en het beweerd gebruik van subcriteria – is inzake overheidsopdrachten Unierechtelijk anders en veel strikter georganiseerd. Verwezen kan worden, bij wijze van voorbeeld, naar richtlijn 2014/24/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 ‘betreffende het plaatsen van overheidsopdrachten en tot intrekking van Richtlijn 2004/18/EG’, inzonderheid voor aankondigingen van opdrachten artikel 49 in zoverre dit verwijst naar bijlage V, deel C onder 18, en voor gunningscriteria artikel 67.

Voor zover het middel de schending aanvoert van een ‘transparantiebeginsel’, faalt het naar recht.’

Zulks belet niet, aldus de Raad van State, dat er ‘transparantieverplichtingen’ bestaan in hoofde van het bestuur van de overheid, maar deze lijken duidelijk minder verregaand dan in overheidsopdrachtenrecht.

Stel hier je vraag bij dit blogbericht


Dirk Van Heuven Overheidscontracten
Meer tags?