14/09/2022

De Raad voor Vergunningsbetwistingen bevestigt de intrekkingsleer

Een overheid kan mits inachtname van zekere regels een beslissing inderdaad intrekken. 

Deze regels staan gekend als de 'klassieke intrekkingsleer', waarmee een onderscheid wordt gemaakt tussen rechtsverlenende en niet-rechtsverlenende aktes. 

Samengevat (a) mogen niet-rechtsverlenende aktes altijd ingetrokken worden en (b) mogen rechtsverlenende aktes maar ingetrokken worden als de beslissing onwettig is en als de intrekking tijdig gebeurt. 

De Raad voor Vergunningsbetwistingen bevestigt deze leer nu opnieuw in een recent arrest (RvVb 7 juli 2022, nr. A-2122-0938). In deze zaak had een deputatie een eerdere vergunningsbeslissing ingetrokken en daarna alsnog de vergunning geweigerd, waardoor de aanvrager opkwam tegen deze weigeringsbeslissing.

Het luidt in het arrest als volgt:

'Volgens de klassieke intrekkingsleer kan een rechtshandeling die geen rechten verleent aan derden, zoals bijvoorbeeld de weigering van een stedenbouwkundige vergunning, te allen tijde worden ingetrokken door de vergunningverlenende overheid, en dit ongeacht of deze rechtshandeling wettig dan wel onwettig is. Een rechtshandeling die rechten verleent, zoals het verlenen van een stedenbouwkundige vergunning, kan maar worden ingetrokken voor zover zij onwettig is en de intrekking plaatsvindt hetzij binnen de beroepstermijn die voorzien is om jurisdictioneel beroep tegen deze rechtshandeling in te stellen, hetzij voor de sluiting van de debatten van het vernietigingsberoep, als er een ontvankelijk vernietigingsberoep is ingesteld.

De beslissing van de verwerende partij van 11 maart 2021 is een rechtshandeling die rechten verleent aan de verzoekende partij, zodat deze beslissing kan worden ingetrokken (1) voor zover zij onwettig is en (2) de intrekking plaatsvindt voor de sluiting van de debatten van het vernietigingsberoep. De verzoekende partij betwist niet dat de intrekking van de beslissing van 11 maart 2021 gebeurde vooraleer de debatten van het vernietigingsberoep in de zaak met rolnummer 2021-RvVb-0643-A gesloten waren, zodat aan die voorwaarde van de klassieke intrekkingsleer is voldaan.

Het dient uiteraard wel opgemerkt te worden dat met een intrekking steeds voorzichtig omgegaan dient te worden. Zo is 'het onwettig karakter' alvast ook niet steeds een gemakkelijk te vervullen voorwaarde.

Stel hier je vraag bij dit blogbericht


Merlijn De Rechter Lokale besturen Omgevingsvergunning
Meer tags?