21/04/2020

#coronavirus (41) Is het nu wel het goede moment om een overheidsopdracht van werken toe te wijzen?

Aanbesteders vragen zich af of zij bij toewijzing van een opdracht niet meteen dreigen geconfronteerd te worden met een schadeaanspraak wegens onvoorziene omstandigheden. De federale overheid geeft aannemers enige hoop op een schadeaanspraak:

'De maatregelen in het kader van de bestrijding van het Covid-19 virus hebben in veel gevallen verstrekkende gevolgen voor de uitvoering van de overheidsopdrachten. Heel wat opdrachtnemers hebben bijvoorbeeld te kampen met een verminderde beschikbaarheid van personeelsleden ingevolge het in medische quarantaine plaatsen van personen, problemen met het vervoer van de arbeiders naar de werf en/of moeten rekening houden met de maatregelen omtrent ‘social distancing’ (voor de functies waarbij telewerk niet kan toegepast worden). Deze omstandigheden kunnen in sommige gevallen een ontwrichting van het contractueel evenwicht met zich meebrengen in het nadeel van de opdrachtnemer, waardoor zich een wijziging van de opdracht opdringt overeenkomstig artikel 38/9 van het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels, hierna het “KB AUR” genoemd (voor overheidsopdrachten die werden geplaats vóór 30 juni 2017 is een oudere versie van de algemene uitvoeringsregels van toepassing).[1] Overeenkomstig de voormelde bepaling moet omtrent de hypothese van de ontwrichting van het contractueel evenwicht een clausule zijn opgenomen in de opdrachtdocumenten, maar indien de opdrachtdocumenten geen herzieningsclausule bevatten, wordt de regeling geacht van rechtswege van toepassing te zijn (art. 38/9, § 4, KB AUR). De aanbesteder zal de opdracht in een dergelijk geval slechts kunnen aanpassen voor zover dit onder één van de toegelaten wijzigingsmogelijkheden valt (Verslag aan de Koning bij het koninklijk besluit van 22 juni 2017, Belgisch Staatsblad van 27 juni 2017, p. 68332 ; zie met name de wijzigingsmogelijkheden vermeld in de artikelen 38/2, 38/4 of 38/5 KB AUR).

De maatregelen in het kader van de bestrijding van het Covid-19 virus zullen niet automatisch een onvoorzienbare omstandigheid uitmaken waarvan sprake in de voormelde bepaling. Eén en ander hangt af van de concrete situatie, hetgeen geval per geval moet worden beoordeeld.

De inhoudelijke voorwaarden die moeten zijn vervuld opdat sprake zou zijn van een ontwrichting van het contractueel evenwicht in het nadeel van de opdrachtnemer die tot een herziening van de opdracht aanleiding kan geven, staan vermeld in artikel 38/9 KB AUR'.

Als je nu als aanbesteder een werk gunt, dreig je meteen met een schadeclaim geconfronteerd te worden. Over een pervers effect gesproken! Vele aannemers hebben het werk nodig om te kunnen overleven, maar verstandige aanbesteders moeten ernstig overwegen om de toewijzing van de opdracht op schorten tot na de coronacrisis om te vermijden dat zij met schadeaanspraken worden geconfronteerd.

Lees ook de omzendbrief KB 2020/01 van de Vlaamse regering betreffende de impact van coronamaatregelen op overheidsopdrachten.

Stel hier je vraag bij dit blogbericht


Dirk Van Heuven Leandra Decuyper Corona Overheidsopdrachten
Meer tags?