12/03/2020

#coronavirus (4). Wat is de Nationale Veiligheidsraad?

De Nationale Veiligheidsraad werd opgericht door het koninklijk besluit van 28 janbuari 2015 tot oprichting van de Nationale Veiligheidsraad dat als volgt luidt:

Artikel 1. In de schoot van de Regering wordt een Nationale Veiligheidsraad opgericht.

Artikel 2. De Raad wordt voorgezeten door de Eerste Minister en bestaat bovendien uit de Ministers die Justitie, Landsverdediging, Binnenlandse Zaken en Buitenlandse Zaken binnen hun bevoegdheid hebben, en de Vice-Eerste Ministers die geen van deze bevoegdheden hebben.De Regeringsleden die geen deel uitmaken van de Raad kunnen door de Eerste Minister worden uitgenodigd eraan deel te nemen voor het onderzoek van zaken die hen in het bijzonder aanbelangen. De administrateur-generaal van de Veiligheid van de Staat, de chef van de Algemene Dienst inlichting en veiligheid, van de Krijgsmacht, de commissaris-generaal van de Federale Politie, de directeur van het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse, de voorzitter van het Directiecomité van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, een vertegenwoordiger van het College van procureurs-generaal en de federale procureur wonen de vergaderingen van de Raad bij wanneer de agenda hun aanwezigheid vereist. De Raad bepaalt het algemeen inlichtingen- en veiligheidsbeleid, verzekert zijn coördinatie en bepaalt de prioriteiten van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. De Raad is eveneens bevoegd voor de coördinatie van de strijd tegen de financiering van het terrorisme en van de verspreiding van massavernietigingswapens.

Artikel 3. De Raad bepaalt bovendien het beleid inzake de bescherming van gevoelige informatie.

Artikel 4. De Raad vergadert na bijeenroeping door de Eerste Minister, die de agenda vaststelt.

Artikel 5. Het secretariaat van de Raad wordt door de Eerste Minister georganiseerd.

Stel hier je vraag bij dit blogbericht


Dirk Van Heuven Leandra Decuyper Corona
Meer tags?