16/03/2020

#coronavirus (13). Tijdelijke zorgvoorzieningen vrijgesteld van vergunning

Op de ministerraad van de Vlaamse Regering van afgelopen vrijdag, 13 maart 2020, heeft de Vlaamse Regering voorzien in een nooddecreet

De Vlaamse Regering keurde het ontwerp van decreet houdende afwijkingen op de gewestelijke vergunningsplicht in geval van civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid goed. 

Dit decreet maakt het vanaf de datum van goedkeuring mogelijk om tijdelijke zorgvoorzieningen op te richten zonder de daarvoor vereiste vergunning(en). De afwijkingsregeling geldt alleen voor constructies, functiewijzigingen en exploitaties die tot doel hebben de ziekenhuiscapaciteit en de capaciteit van andere zorgvoorzieningen, verzorgingsinrichtingen of onderzoeksinstellingen te verhogen of te verbeteren om de gevolgen van de civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid te voorkomen of te kunnen opvangen

Deze afwijking geldt bovendien maximaal 180 opeenvolgende dagen vanaf de startdatum, eenmalig verlengbaar door de Vlaamse Regering met nog eens maximaal 180 opeenvolgende dagen. 

In geval van civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, zoals de coronacrisis dus, kan de Vlaamse Regering nadere regels uitwerken inzake het opschorten of verlengen van proceduretermijnen of de tijdelijke aanpassing van procedurele verplichtingen in diverse decreten en hun uitvoeringsbesluiten.

Het is nog wachten op de goedkeuring door het Vlaams parlement. 

Meer tags?