12/03/2020

#coronavirus (3). Wat is een federaal rampenplan?

Het is zeer goed mogelijk dat vandaag nog de federale fase van het nationale noodplan afgekondigd zal worden om de gevolgen van het coronavirus op nationaal niveau aan te pakken. 

Dit is mogelijk als voldaan is aan volgende voorwaarden (zie KB van 31 januari 2003 tot vaststelling van he tnoodplan voor crisisgebeurtenissen en -situaties die een coördinatie of een beheer op nationaal niveau vereisen):

  • 2 of meerdere provincies of het gehele nationale grondgebied zijn betrokken
  • de aan te wenden middelen overschrijden de middelen waarover een provinciegouverneur beschikt in het kader van zijn coördinatieopdracht
  • een bedreiging of de aanwezigheid van talrijke slachtoffers, gewonden, doden)
  • noodzaak aan de inwerkingstelling en coördinatie van verschillende ministeriële departementen of federale instellingen
  • de noodzaak aan een algemene informatie aan de bevolking

De coördinatieopdracht ligt alsdan in handen van de minister van Binnenlandse zaken. Zie artikel 4 van de wet van 31 december 1963 betreffende de civiele bescherming

'De Minister tot wiens bevoegdheid Binnenlandse Zaken behoren, organiseert de middelen en lokt de maatregelen uit welke voor geheel 's lands grondgebied nodig zijn voor de civiele bescherming. Hij coördineert de voorbereiding en de toepassing van die maatregelen zowel bij de verschillende ministeriële departementen als bij de openbare lichamen. 
Die coördinatie heeft ook betrekking op alle maatregelen in verband met het aanwenden van de middelen van de Natie, die reeds in vredestijd moeten worden genomen met het oog op de civiele bescherming in oorlogstijd.
De Minister oefent zijn bevoegdheid uit ten aanzien van de vraagstukken met betrekking tot de civiele bescherming die in internationale organisaties worden behandeld, en naar aanleiding van de op dat gebied dienstige internationale uitwisselingen.'

Verdere maatregelen kunnen genomen worden op grond van de artikelen 181 en 182 van de wet van 15 mei 2017 betreffende de civiele veiligheid, die als volgt luiden:

'Art. 181. 
§1. De minister of zijn afgevaardigde kan, bij interventies in het kader van de opdrachten vermeld in artikel 11, in afwezigheid van beschikbare openbare diensten en bij gebrek aan voldoende middelen, de personen en zaken die hij nodig acht, opvorderen.
Dezelfde bevoegdheid wordt verleend aan de burgemeester, alsook aan de zonecommandant en, bij delegatie van deze laatste, aan de officieren tijdens interventies van deze diensten in het kader van hun opdrachten.
De Koning legt de procedure en de nadere regels van de opvordering vast. (...)

Art. 182.
De minister of zijn gemachtigde kan in geval van dreigende omstandigheden de bevolking, ter verzekering van haar bescherming, verplichten zich te verwijderen van plaatsen of streken, die bijzonder blootgesteld, bedreigd of getroffen zijn, en degenen die bij deze maatregelen betrokken zijn een voorlopige verblijfplaats aanwijzen; om dezelfde reden kan hij iedere verplaatsing of elk verkeer van de bevolking verbieden.
Dezelfde bevoegdheid wordt toegekend aan de burgemeester.'

De mogelijkheden voor minister De Crem zijn zeer, zeer ruim. Zowel geboden als verboden zijn mogelijk. Hij kan alle personen en zaken die hij nodig mocht achten - denk bijvoorbeeld aan dokters - opvorderen. Hij kan de bevolking verplichten zich te verwijderen van plaatsen of streken die bijzonder blootgesteld, bedreigd of getroffen zijn of juist een voorlopige verblijfplaats aanwijzen. Hij kan om dezelfde reden iedere verplaatsing of elk verkeer van de bevolking verbieden. Hij kan maatregelen algemeen uitvaardigen, dan wel deze tot in het detail uitvaardigen.

Weigering of verzuim zich te gedragen naar de door de minister bevolen maatregelen wordt overeenkomstig artikel 187 van de wet van 15 mei 2017 betreffende de civiele veiligheid bestraft met een gevangenisstraf van 8 dagen tot 3 maanden en een geldboete van 26 tot 500 euro (te vermenigvuldigen met 8), of met één van deze straffen alleen.

In alle geval zorgt dergelijk federaal 'nood- en veiligheidsplan' ervoor dat de coronacrisis op federaal vlak (coherent) bestreden wordt. 

Wordt vervolgd...

Stel hier je vraag bij dit blogbericht


Dirk Van Heuven Leandra Decuyper Corona
Meer tags?