25/03/2020

#coronavirus (27). Bezwaar- en administratieve beroepsprocedures omgevingsvergunning opgeschort / termijnen verlengd

Het zat er natuurlijk aan te komen, maar de Vlaamse Regering heeft nu een regeling getroffen rond verplichte proceduretermijnen en procedureverplichtingen zoals beslissingstermijnen of inspraakmomenten.

Het besluit van de Vlaamse Regering van 24 maart 2020 tot uitvoering van artikel 5 van het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, wat betreft de omgevingsvergunning (dat u hier kan raadplegen) vormt een antwoord op de haalbaarheid van de diverse termijnen.

Concreet worden de termijnen om een beslissing te nemen over vergunningsaanvraag in eerste aanleg verlengd met 60 dagen, in de vereenvoudigde procedure met 30 dagen en in de procedure in laatste aanleg met 60 dagen.

De termijn om een administratief beroep in te stellen wordt verlengd met 30 dagen.

De zgn. wachttermijnen die bepalen wanneer gebruik mag worden gemaakt van een omgevingsvergunning, verleend vanaf de datum van inwerkingtreding van dit besluit tot en met de einddatum worden verlengd met dertig dagen.

De openbare onderzoeken die lopen op de datum van inwerkingtreding van dit besluit worden geschorst en verdergezet na 24 april 2020. Bezwaren die ingediend worden tijdens de periode van schorsing worden als ontvankelijk beschouwd.
De organisatie van nieuwe openbare onderzoeken kan slechts plaatsvinden na 24 april 2020.

Ten slotte wordt ook voorzien in de mogelijkheid om de hoorzittingen in het kader van omgevingsvergunningsaanvragen schriftelijk, dan wel via teleconferentie of via videoconferentie te organiseren.

Het besluit is op dezelfde dag (24 maart 2020) in werking getreden.

De verlengingen van de beslissingstermijnen die in dit besluit voorzien zijn, doen geen afbreuk aan de mogelijkheden van termijnverlenging die op vandaag reeds voorzien zijn in de regelgeving, bv. bij toepassing van de administratieve lus, op verzoek van de aanvrager, of wanneer de gemeenteraad over een bepaald dossier een beslissing moet nemen. Indien nodig kan ook van die mogelijkheden toepassing gemaakt worden, en wordt de termijnverlenging die daaruit voortvloeit gecumuleerd met de termijnverlengingen die voorzien zijn in dit besluit.

Wat voor nu al opvalt is dat er (voorlopig) geen procedurele wijzigingen zijn aan de procedures bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Oppassen dus.

Voor meer vragen inzake deze thema's kan u uiteraard steeds bij ons terecht.

Meer tags?