06/04/2020

#coronavirus (37). Tweede aanpassing van het MB van 23 maart 2020: o.m. aanpassingen m.b.t. openingsuren voedingswinkels, kortingsacties, begrafenissen en huwelijksceremonies

Met MB van 3 april 2020 werd het MB van 23 maart 2020  houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, aangepast. 

U vindt de wijzigingen hieronder in rood:

'(...)
Besluit :
Artikel 1. § 1. De handelszaken en de winkels zijn gesloten, met uitzondering van:
- de voedingswinkels, met inbegrip van nachtwinkels;
- de dierenvoedingswinkels;
- de apotheken;
- de krantenwinkels;
- de tankstations en de leveranciers van brandstoffen;
- de telecomwinkels met uitsluiting van winkels die enkel accessoires verkopen, maar enkel voor noodgevallen, waarbij ze slechts één klant per keer mogen ontvangen en dit op afspraak;
- winkels voor medische hulpmiddelen, maar enkel voor noodgevallen, waarbij ze slechts één klant per keer mogen ontvangen en dit op afspraak.

De nodige maatregelen moeten getroffen worden om de regels van social distancing te respecteren, in het bijzonder het behoud van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon. Deze maatregelen zijn van toepassing op alle activiteiten bedoeld in het besluit.
§ 2. De toegang tot grootwarenhuizen kan enkel plaatsvinden overeenkomstig de volgende modaliteiten:
- maximum 1 klant per 10 vierkante meter gedurende een periode van maximum 30 minuten;
- in de mate van het mogelijke wordt individueel gewinkeld.
§ 3. Kortingsacties zijn verboden in alle handelszaken en winkels die overeenkomstig paragraaf 1, eerste lid open mogen blijven, behalve indien deze acties reeds beslist of in uitvoering waren vóór 18 maart 2020.
§ 4. Voedingswinkels mogen open blijven volgens de gebruikelijke dagen en uren.
Nachtwinkels mogen geopend blijven vanaf het gebruikelijke openingsuur tot 22u00.

§ 5. De markten zijn verboden, behalve voedselkramen die onontbeerlijk zijn voor de voedselvoorziening in gebieden die geen commerciële voedselinfrastructuren hebben.
§ 6. De inrichtingen die behoren tot de culturele, feestelijke, recreatieve, sportieve en horecasector worden gesloten. Het terrasmeubilair van de horecasector moet naar binnen gebracht worden.
In afwijking van het voorgaande lid mogen de hotels open blijven, met uitzondering van hun eventuele restaurant.
Levering van maaltijden en maaltijden om mee te nemen zijn toegestaan.
Art. 2. Telethuiswerk is verplicht bij alle niet essentiële bedrijven, welke grootte zij ook hebben, voor alle personeelsleden wiens functie zich ertoe leent.
Voor de functies waar telethuiswerk niet kan toegepast worden, moeten de bedrijven de nodige maatregelen nemen om de naleving van de regels van social distancing te garanderen, in het bijzonder het behoud van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon. Deze regel is eveneens van toepassing op het vervoer georganiseerd door de werkgever.
De niet essentiële bedrijven die in de onmogelijkheid zijn om voormelde maatregelen te respecteren moeten sluiten.
Art. 3. De bepalingen van artikel 2 zijn niet van toepassing op bedrijven van de cruciale sectoren en de essentiële diensten, zoals opgenomen in de bijlage bij dit besluit, met inbegrip van producenten, leveranciers, aannemers en onderaannemers van goederen, werken en diensten die essentieel zijn voor de uitvoering van de activiteit van deze bedrijven en deze diensten.
Deze bedrijven en diensten zijn echter gehouden om, in de mate van het mogelijke, het systeem van telethuiswerk en de regels van social distancing toe te passen.
Art. 4. Het openbaar vervoer blijft behouden. Het dient op zo'n wijze georganiseerd worden teneinde de regels van social distancing te garanderen, in het bijzonder het behoud van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon.
Art. 5. Worden verboden:
de samenscholingen;
de privé- en publieke activiteiten van culturele, maatschappelijke, feestelijke, folkloristische, sportieve en recreatieve aard;

3° de ééndaagse schooluitstappen;
4° de meerdaagse schooluitstappen;
de activiteiten in het kader van jeugdbewegingen, op en vanaf het nationaal grondgebied;
de activiteiten van de erediensten.
In afwijking van het eerste lid, worden toegestaan:
- begrafenisceremonies, maar enkel in aanwezigheid van maximaal 15 personen, met een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon en zonder de mogelijkheid van blootstelling van het lichaam;
- burgerlijke huwelijken, maar enkel in het bijzijn van de echtgenoten, hun getuigen en de ambtenaar van de burgerlijke stand;
- religieuze huwelijken, maar enkel in het bijzijn van de echtgenoten, hun getuigen en de bedienaar van de eredienst;

- buitenwandelingen met de leden van de familie die onder hetzelfde dak wonen in gezelschap van een andere persoon, de beoefening van een individuele fysieke activiteit dan wel met de familieleden die onder hetzelfde dak wonen of telkens met een zelfde vriend, dit alles met respect van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon.
De personen die onder hetzelfde dak wonen, moeten de regel van social distancing van 1,5 meter niet respecteren als ze de activiteiten in lid 2, vierde streepje uitoefenen of wanneer ze ertoe zijn gehouden thuis te blijven.
Art. 6. De lessen en activiteiten in het kleuter-, lager en secundair onderwijs worden geschorst.
Opvang wordt echter verzekerd, en dit eveneens tijdens de Paasvakantie.
Voor de scholen waar de kinderopvang tijdens de Paasvakantie onmogelijk blijkt, wordt een andere vorm van opvang georganiseerd, met naleving van de volgende voorwaarden:
- de kinderen die tot op heden in dezelfde groep in opvang hebben gezeten, moeten in die groep blijven en mogen dus niet samen worden gezet met kinderen uit een andere groep;
- de kinderen worden bij voorkeur opgevangen door personen waarmee ze de voorbije weken reeds contact hebben gehad.
De internaten, opvangtehuizen en permanente opvangtehuizen blijven open.

Hogescholen en universiteiten werken enkel via afstandsonderwijs, met uitzondering van de stages voor de studenten die een bijdrage kunnen leveren aan de zorg.
Art. 7. Niet essentiële reizen vanuit en naar België zijn verboden.
Art. 8. De personen zijn ertoe gehouden thuis te blijven. Het is verboden om zich op de openbare weg en in openbare plaatsen te bevinden, behalve in geval van noodzakelijkheid en omwille van dringende redenen zoals:
- zich te begeven van en naar de plaatsen waarvan de opening toegelaten is op basis van de artikelen 1 en 3;
- toegang te hebben tot bankautomaten en postkantoren;
- toegang te hebben tot medische zorgen;
- om bijstand en zorgen te voorzien voor oudere personen, voor minderjarigen, voor personen met een handicap en voor kwetsbare personen;
- het uitvoeren van de professionele verplaatsingen, met inbegrip van het woon-werkverkeer.
- Situaties bedoeld in artikel 5, alinea 2.
Art. 9. In het kader van de toepassing van de maatregelen voorgeschreven door dit besluit en voor zover de operationele behoeften het vereisen, worden de afwijkingen van de bepalingen betreffende de organisatie van de arbeids- en rusttijden voorgeschreven door Deel VI, Titel I van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten toegelaten voor de geldigheidsperiode van dit besluit.
Art. 10. § 1. Inbreuken op de bepalingen van de artikelen1, 5 en 8 worden beteugeld met de straffen bepaald door artikel 187 van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid.
§ 2. De bedrijven, bedoeld in artikel 2, die, na het voorwerp geweest te zijn van een eerste vaststelling, nog steeds de verplichtingen inzake social distancing niet respecteren zullen het voorwerp uitmaken van een sluitingsmaatregel.
Art. 11. De overheden van bestuurlijke politie zijn belast met de uitvoering van dit besluit.
De politiediensten hebben als opdracht toe te zien op de naleving van dit besluit, zo nodig door het uitoefenen van dwang en geweld, overeenkomstig de bepalingen van artikel 37 van de wet op het politieambt.
Art. 12. Het ministerieel besluit van 18 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID - 19 te beperken, wordt opgeheven.
Art. 13. De maatregelen voorzien in dit besluit zijn van toepassing tot en met 19 april 2020. Ze kunnen na evaluatie met twee weken worden verlengd.
In afwijking van het eerste lid, is de maatregel voorzien in artikel 5, eerste lid, 4° van toepassing tot en met 30 juni 2020
.
Art. 14. Dit besluit treedt in werking vanaf de publicatie in het Belgisch Staatsblad.
Brussel, 23 maart 2020.
P. DE CREM

Ook de bijlage bij het MB werd vervangen: 

Handelszaken, private en publieke bedrijven en diensten die noodzakelijk zijn voor de bescherming van de vitale belangen van de Natie en de behoeften van de bevolking Commerces, entreprises et services privés et publics qui sont nécessaires à la protection des besoins vitaux de la Nation et des besoins de la population
De handelszaken, private en publieke bedrijven en diensten die noodzakelijk zijn voor de bescherming van de vitale belangen van de Natie en de behoeften van de bevolking, zijn de volgende: Les commerces, entreprises et services privés et publics qui sont nécessaires à la protection des besoins vitaux de la Nation et des besoins de la population, sont les suivants :
De wetgevende en uitvoerende machten, met al hun diensten; Les pouvoirs législatifs et exécutifs, avec l'ensemble de leurs services ;
De medische zorginstellingen, met inbegrip van de diensten voor preventieve gezondheidszorg; Les institutions de soins médicaux en ce compris les services de prévention de santé;
De diensten voor zorg, opvang en bijstand voor oudere personen, voor minderjarigen, voor mindervalide personen en voor kwetsbare personen, met inbegrip van slachtoffers van intrafamiliaal en seksueel geweld; Les services de soins, d'accueil et d'assistance aux personnes âgées, aux mineurs, aux personnes moins valides et aux personnes vulnérables dont les victimes de violences, de violences sexuelles et intra-familiales ;
De instellingen, diensten en bedrijven die verantwoordelijk zijn voor toezicht, controle en crisisbeheer voor milieuzorg en gezondheidszorg; Les institutions, services et entreprises chargés de la surveillance, du contrôle et de la gestion de crise dans les matières sanitaires et environnementales ;
De asiel en migratiediensten met inbegrip van asielopvang en detentie in het kader van gedwongen terugkeer; Les services d'asile et migration, en ce compris l'accueil et la détention dans le cadre des retours forcés109 ;
De integratie en inburgeringsdiensten; Les services d'intégration et d'insertion ;
De telecominfrastructuur en -diensten (met inbegrip van het vervangen en verkopen van telefoontoestellen, modems, simkaarten en het uitvoeren van installaties) en digitale infrastructuur; Les infrastructures et services de télécommunication (en ce compris le remplacement et la vente d'appareils téléphoniques, de modems, de carte SIM et l' installation) et l'infrastructure numérique ;
De media, de journalisten en de diensten van de communicatie; Les médias, les journalistes et les services de communication ;
De diensten voor de afvalophaling en -verwerking; Les services de collecte et de traitement des déchets ;
De hulpverleningszones Les zones de secours
De diensten en bedrijven voor het beheer van vervuilde gronden; Les services et entreprises de gestion des terres polluées ;
De diensten van private en bijzondere veiligheid; Les services de sécurité privée et particulière ;
De politiediensten; Les services de police ;
De diensten van de medische hulpverlening en de dringende medische hulpverlening; Les services d'aide médicale, et d'aide médicale urgente ;
Defensie en de veiligheids- en defensie-industrie; La Défense et l'industrie de sécurité et de défense;
De Civiele Bescherming; La Protection Civile ;
De inlichtingendiensten- en veiligheidsdiensten, met inbegrip van het OCAD; Les services de renseignement et de sécurité, en ce compris l'OCAM ;
De justitiediensten en de beroepen die daaraan verbonden zijn: justitiehuizen, magistratuur en penitentiaire instellingen, jeugdinstellingen, elektronisch toezicht, gerechtsdeskundigen, gerechtsdeurwaarders, gerechtspersoneel, vertalers-tolken, advocaten, met uitzondering van psycho-medische-sociale centra voor het herstel in het recht tot sturen. Les institutions de la Justice et les professions y liées : les maisons de justice, la magistrature et les institutions pénitentiaires, les institutions de protection de la jeunesse, surveillance électronique, experts judiciaires, les huissiers, le personnel judiciaire, traducteurs-interprètes, avocats, à l'exception des centres psycho-médico-sociaux pour la réintégration dans le droit de conduire.
De Raad van State en de administratieve rechtscolleges; Le Conseil d'Etat et les juridictions administratives ;
Het Grondwettelijk Hof La Cour constitutionnelle
De internationale instellingen en diplomatieke posten; Les institutions internationales et postes diplomatiques ;
De noodplannings- en crisisbeheerdiensten, met inbegrip van Brussel Preventie en Veiligheid; Les services de planification d'urgence et de gestion de crise, en ce compris Bruxelles Prévention et Sécurité ;
De Algemene Administratie van douane en accijnzen; L'Administration générale des douanes et accises ;
De omgevingen van kinderopvang en scholen, met het oog op het organiseren van opvang, internaten, opvangtehuizen en permanente zorginstellingen; Les milieux d'accueil des enfants et les écoles, les internats, homes d'accueil et homes d'accueil permanents en vue de l'organisation de l'accueil ;
De universiteiten en hogescholen; Les universités et les hautes écoles ;
De taxidiensten, de diensten van het openbaar vervoer, het spoorvervoer van personen en goederen, andere vervoersmodi van personen en goederen en logistiek, en de essentiële diensten ter ondersteuning van deze transportmodi. Les services de taxi, les services de transports en commun, le transport ferroviaire de personnes et de marchandises, les autres modes de transport de personnes et de marchandises et la logistique, et les services essentiels en appui de ces modes de transport.
De leveranciers en transporteurs van brandstoffen, en de leveranciers van brandhout; Les fournisseurs et transporteurs de carburant, et combustibles et les fournisseurs de bois de chauffage ;
De handelszaken en bedrijven die tussenkomen in het kader van de agro-voedselketen, dierenvoeding, de voedingsnijverheid, land- en tuinbouw, productie van meststoffen en andere essentiële grondstoffen voor de agro-voedingsindustrie en visserij; Les commerces et les entreprises intervenant dans le cadre de la chaîne agro-alimentaire, l'alimentation animale, l'industrie alimentaire, l'agriculture et l'horticulture, la production d'engrais et d'autres matières premières essentielles pour l'industrie agro-alimentaire et la pêche ;
Dierenartsen, inseminators voor de veeteelt en dienst van vilbeluik; Les services vétérinaires, d'insémination pour l'élevage et d'équarrissage ;
Diensten voor de verzorging, opvang en het asiel van dieren; Les services de soin, d'hébergement et de refuge pour animaux ;
Dierenvervoer; Les services de transports d'animaux ;
De bedrijven actief in het kader van de productie van persoonlijke hygiëne producten; Les entreprises intervenant dans le cadre de la production de produits d'hygiène personnelle ;
De productieketens die niet kunnen worden stilgelegd omwille van technische of veiligheidsredenen; Les chaînes de production qui ne peuvent être arrêtées pour des raisons techniques ou de sécurité ;
De verpakkingsindustrie verbonden aan de toegelaten activiteiten; L'industrie de l'emballage lié aux activités autorisées ;
De apotheken en farmaceutische industrie; Les pharmacies et l'industrie pharmaceutique ;
De hotels; Les hôtels ;
De dringende pech- en herstellingsdiensten en naverkoopdiensten voor voertuigen (inclusief fietsen), alsook het ter beschikking stellen van vervangwagens; Les services de dépannage et de réparation et le service après-vente urgents pour véhicules (y compris les vélos), ainsi que la mise à disposition de véhicules de remplacement;
De diensten die essentieel zijn voor dringende herstellingen die een veiligheids- of hygiënerisico inhouden; Les services essentiels liés aux réparations urgentes impliquant des risques de sécurité ou d'hygiène ;
De bedrijven actief in de sector van de schoonmaak, het onderhoud en de herstelling voor de andere cruciale sectoren en essentiële diensten; Les entreprises actives dans le secteur du nettoyage, de l'entretien ou de la réparation pour les autres secteurs cruciaux et services essentiels;
De postdiensten; Les services postaux ;
De begrafenisondernemingen, grafdelvers en crematoria; Les entreprises de pompes funèbres, les fossoyeurs et les crématoriums ;
De overheidsdiensten en -infrastructuur die een rol hebben in de essentiële dienstverlening van de toegelaten categorieën; Les services publics et l'infrastructure publique qui jouent un rôle dans les services essentiels des catégories autorisés ;
De waterhuishouding; La gestion des eaux ;
De inspectie- en controlediensten; Les services d'inspection et de contrôle ;
De sociale secretariaten; Les secrétariats sociaux ;
De noodcentrales en ASTRID; Les centrales de secours et ASTRID ;
De meteo- en weerdiensten; Les services météorologiques ;
De uitbetalingsinstellingen van sociale prestaties; Les organismes de paiement des prestations sociales ;
De energiesector (gas, elektriciteit, en olie): opbouw, productie, raffinaderij, opslag, transmissie, distributie, markt; Le secteur de l'énergie (gaz, électricité, pétrole): construction, production, raffinerie, stockage, transmission, distribution et marché ;
De watersector: drinkwater, zuivering, winning, distributie, en het oppompen; Le secteur des eaux : eau potable, purification, extraction, distribution et démergement ;
De chemische industrie, inclusief contracting en onderhoud; L'industrie chimique, en ce compris le contracting et la maintenance ;
De productie van medische instrumenten; La production d'instruments médicaux ;
De financiële sector: banken, elektronisch betalingsverkeer en alle diensten die hiervoor nuttig zijn, handel in effecten, financiële markinfrastructuur, buitenlandse handel, diensten die instaan voor de bevoorrading van cash geld, geldtransporten, geldverwerkers en de financiële berichtgeving tussen banken; Le secteur financier: les banques, les paiements électroniques et tous les services utiles dans ce cadre, le transfert d'effets, l'infrastructure du marché financier, le commerce extérieur, les services d'approvisionnement en argent liquide, les transports de fonds, les gestionnaires de fonds et le transfert financier entre organismes financiers ;
De verzekeringssector; Le secteur des assurances ;
De grondstations van ruimtevaartsystemen; Les stations au sol des systèmes spatiaux ;
De productie van radio-isotopen; La production d'isotopes radioactifs ;
Het wetenschappelijk onderzoek van vitaal belang; La recherche scientifique d'intérêt vital ;
Het nationaal, internationaal transport en logistiek; Le transport national, international et la logistique ;
Het luchtvervoer, de luchthavens en de essentiële diensten ter ondersteuning van het luchtvervoer, de grondafhandeling, de luchthavens, de luchtvaartnavigatie en de luchtverkeersleiding en -planning; Le transport aérien, les aéroports et les services essentiels en appui du transport aérien, de l'assistance en escale, des aéroports de la navigation aérienne et du contrôle et de la planification de la navigation aérienne ;
De havens, maritiem vervoer, estuaire vaart, short sea shipping, goederenvervoer over water, binnenvaart en de essentiële diensten ter ondersteuning hiervan; Les ports et le transport maritime, la navigation estuaire, le short sea shipping, le transport fluvial de marchandises, le transport fluvial et les services essentiels en appui du transport maritime et fluvial;
De nucleaire en radiologische sector; Le secteur nucléaire et radiologique ;
De cementindustrie. L'industrie du ciment.

 

Voor de private sector, wordt bovenstaande lijst vertaald naar de paritaire comités. Beperkingen Pour le secteur privé, la liste précitée est traduite aux commissions paritaires. Limitations
102.9 Subcomité van de groeven van kalksteen en kalkovens    102.9 Sous-commissions paritaires de l'industrie des carrières de calcaire non taillés et des fours à chaux  
104 Paritair comité voor de ijzernijverheid Volcontinu bedrijven 104 Commission paritaire de l'industrie sidérurgique Les entreprises fonctionnant en continu
105 Paritair comité voor non-ferro metalen Volcontinu bedrijven 105 Commission paritaire des métaux non-ferreux Les entreprises fonctionnant en continu
Paritair comité voor het cementbedrijf Beperkt tot de productieketting van de ovens op hoge temperaturen (belangrijk voor afvalverwerking) 106 Commission paritaire des industries du ciment Limité à la chaîne de production des fours à haute température (important pour le traitement des déchets)
109 Paritair comité voor het kleding- en confectiebedrijf Beperkt tot:
de productie van medisch textiel gebruikt in ziekenhuizen en zorginstellingen;
de toelevering van medisch textiel en medische kledij aan ziekenhuizen en zorginstellingen en
de toelevering van cleanroom kledij aan farmaceutische bedrijven.
109 Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection Limité à :
la production de textiles médicaux utilisés dans les hôpitaux et dans les établissements de soin ;
l'approvisionnement de textiles et vêtements médicaux aux hôpitaux et aux établissements de soin et
l'approvisionnement de vêtements cleanroom aux entreprises pharmaceutiques.
110 Paritair comité voor textielverzorging    110 Commission paritaire pour l'entretien du textile  
111 Paritair comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw Beperkt tot :
productie, toelevering, onderhoud en herstelling van landbouwmachines en installaties van bedrijven behorende tot de cruciale sectoren en essentiële diensten;
de veiligheids- en defensie-industrie en
de productie van materiaal voor de medische en (para)farmaceutische industrie.
111 Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique Limité à : la production, la livraison, l'entretien, la réparation des machines agricoles et des installations des entreprises qui appartiennent aux secteurs cruciaux et des services essentiels ; l'industrie de sécurité et de défense et
la production de matériaux pour le secteur médical et l'industrie (para)pharmaceutique.
112 Paritair comité voor het garagebedrijf Beperkt tot takeldiensten en hersteldiensten 112 Commission paritaire des entreprises de garage Limités aux services de dépannage et de réparation.
113 Paritair comité voor het ceramiekbedrijf Beperkt tot continue ovens 113 Commission paritaire de l'industrie céramique Limité aux fours à feu continu.
113.04 Paritair subcomité voor de pannenbakkerijen Beperkt tot continue ovens 113.04 Sous-commission paritaire des tuileries Limité aux fours à feu continu.
114 Paritair comité voor de steenbakkerij Beperkt tot continue ovens 114 Commission paritaire de l'industrie des briques Limité aux fours à feu continu.
115 Paritair comité voor het glasbedrijf Beperkt tot continue ovens 115 Commission paritaire de l'industrie verrière Limité aux fours à feu continu.
116 Paritair comité voor de scheikundige nijverheid    116 Commission paritaire de l'industrie chimique  
117 Paritair comité voor de petroleumnijverheid en -handel    117 Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole  
118 Paritair comité voor de voedingsnijverheid    118 Commission paritaire de l'industrie alimentaire  
119 Paritair comité voor de handel in voedingswaren    119 Commission paritaire du commerce alimentaire  
120 Paritair comité voor de textielnijverheid Beperkt tot:
de sector van de persoonlijke hygiëne producten, waaronder incontinentieproducten, baby-luiers en dameshygiëneproducten;
de productie van medisch textiel gebruikt in ziekenhuizen en zorginstellingen;
de toelevering van medisch textiel en medische kledij aan ziekenhuizen en zorginstellingen en
de toelevering van cleanroom kledij aan farmaceutische bedrijven.
120 Commission paritaire de l'industrie textile Limité :
au secteur des produits d'hygiène personnelle, dont les produits d'incontinence, les couches bébés et les produits d'hygiène féminine ;
à la production de textiles médicaux utilisés dans les hôpitaux et dans les établissements de soin ;
à l'approvisionnement de textiles et vêtements médicaux aux hôpitaux et aux établissements de soin et
à l'approvisionnement de vêtements cleanroom aux entreprises pharmaceutiques.
121 Paritair comité voor de schoonmaak Beperkt tot:
de schoonmaak in de bedrijven van de cruciale sectoren en in de essentiële diensten, en tot de ophaling van afvalstoffen bij bedrijven en
de ophaling van huishoudelijk en/of niet- huishoudelijk afval van alle producenten.
121 Commission paritaire pour le nettoyage Limité :
au nettoyage dans les entreprises des secteurs cruciaux et dans les services essentiels, ainsi qu'à la collecte des déchets auprès des entreprises et
à la collecte des déchets ménagers et/ou des déchets non-ménagers auprès de tous les producteurs.
124 Paritair comité voor het bouwbedrijf Beperkt tot de dringende werkzaamheden en tussenkomsten. 124 Commission paritaire de la construction Limité aux travaux urgents et aux interventions d'urgence.
125 Paritair comité voor de houtnijverheid Beperkt tot houten verpakkingen en paletten en producenten en leveranciers van brandstoffen op basis van hout of derivaten van hout. 125 Commission paritaire de l'industrie du bois Limité au matériel d'emballage en bois et aux palettes et les entreprises productrices et fournisseurs de carburants à base de bois ou de dérivés de bois.
126 Paritair comité voor de stoffering en houtbewerking Beperkt tot houten verpakkingen en paletten en producenten en leveranciers van brandstoffen op basis van hout of derivaten van hout. 126 Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois Limité au matériel d'emballage en bois et aux palettes et les entreprises productrices et fournisseurs de carburants à base de bois ou de dérivés de bois.
127 Paritair comité voor de handel in brandstoffen    127 Commission paritaire pour le commerce de combustibles  
129 Paritair comité voor de voortbrenging van papierpap, papier en karton Beperkt tot de verpakkingen uit papier en karton, tot zakdoekjes en toiletpapier, evenals tot papier voor kranten alsook tot grafisch papier en papierpulp. 129 Commission paritaire pour la production des pâtes, papiers et carton Limité au matériel d'emballage en papier et en carton, aux mouchoirs et au papier toilette, ainsi qu'au papier journal ainsi qu'au papier graphique et à la pâte à papier.
130 Paritair comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf Beperkt tot:
drukken van dag- en weekblad en
drukken van toepassingen (etiketten, labels) nodig voor de voedings- en agro-industrie, en het drukken van bijsluiters en verpakkingen voor de farmaceutische industrie.
130 Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux Limité à l'impression de journaux quotidiens et hebdomadaires et l'impression d'applications (étiquettes, labels) nécessaires pour l'industrie agro-alimentaire et pour l'impression des notices et emballages pour l'industrie pharmaceutique.
132 Paritair comité voor ondernemingen van technische land- en tuinbouwwerken    132 Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles  
136 Paritair comité voor de papier en kartonbewerking Beperkt tot de verpakkingen uit papier en karton, tot zakdoekjes en toiletpapier, evenals tot papier voor kranten. 136 Commission paritaire de la transformation du papier et du carton Limité au matériel d'emballage en papier et en carton, aux mouchoirs et au papier toilette, ainsi qu'au papier journal.
139 Paritair comité voor de binnenscheepvaart    139 Commission paritaire de la batellerie  
140 Paritair comité voor het vervoer en de logistiek Subcomités: 140.01,140.03, 140.04 Beperkt tot personenvervoer, wegvervoer, spoorvervoer, logistiek en grondafhandeling voor luchthavens. 140 Commission paritaire du transport
Sous-commissions : 140.01,140.03, 140.04
Limité au transport de personnes, au transport routier, au transport ferroviaire, logistique et assistance en escale pour aéroport.
140.05 Paritair subcomité voor de verhuizing Beperkt tot verhuizingen, voor zover ze dringend en noodzakelijk zijn, of verbonden met medische, sanitaire of ziekenhuisnoden. 140.05 Sous-commission paritaire pour le déménagement Limité aux déménagements, pour autant qu'ils soient urgents et nécessaires, ou liés aux besoins hospitaliers, sanitaires ou médicaux.
142 Paritair comité voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarde worden gebracht
Subcomités : 142.01, 142.02, 142.03, 142.04
Beperkt tot afvalophaling en/of -verwerking. 142 Commission paritaire pour les entreprises de valorisation de matières premières de récupération
Sous-commissions : 142.01, 142.02, 142.03, 142.04
Limité à la collecte et/ou au traitement des déchets.
143 Paritair comité voor de zeevisserij    143 Commission paritaire de la pêche maritime  
144 Paritair comité voor de landbouw    144 Commission paritaire de l'agriculture  
145 Paritair comité voor het tuinbouwbedrijf    145 Commission paritaire pour les entreprises horticoles  
149.01 Paritair subcomité voor de elektriciens: installatie en distributie Beperkt tot de dringende werkzaamheden en tussenkomsten. 149.01 Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution Limité aux travaux urgents et aux interventions d'urgence.
149.03 Paritair subcomité voor de edele metalen Beperkt tot machineonderhoud en herstellingen. 149.03 Sous-commission paritaire pour les métaux précieux Limité à l'entretien des machines et aux réparations.
149.04 Paritair subcomité voor de metaalhandel Beperkt tot onderhoud en herstelling. 149.04 Sous-commission paritaire pour le commerce du métal Limité à l'entretien et aux réparations.
152 Paritair comité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs
Subcomités: 152.01, 152.02
   152 Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre
Sous-commissions : 152.01, 152.02
 
200 Aanvullend Paritair comité voor de bedienden Beperkt tot de bedienden noodzakelijk bij onderhoud, herstelling, productie en toelevering van bedrijven die behoren tot de cruciale sectoren en de essentiële diensten. 200 Commission paritaire auxiliaire pour employés Limité aux employés nécessaires pour la production, la livraison, l'entretien, la réparation au sein des entreprises qui appartiennent aux secteurs cruciaux et des services essentiels.
201 Paritair comité voor de zelfstandige kleinhandel Beperkt tot voeding en dierenvoeding, en voor wat betreft bloemen en planten beperkt tot voedingswinkels en dierenvoedingswinkels die hoofdzakelijk voeding en/of dierenvoeding verkopen. 201 Commission paritaire du commerce de détail indépendant Limité à l'alimentation et à l'alimentation pour animaux, pour ce qui concerne les fleurs et les plantes, limité aux magasins vendant principalement de l'alimentation et de l'alimentation pour animaux.
202 Paritair comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren    202 Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire  
202.01 Paritair subcomité voor de middelgrote levensmiddelenbedrijven    202.01 Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation  
207 Paritair comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid    207 Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique  
209 Paritair comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid Beperkt tot productie, toelevering, onderhoud en herstelling van installaties van bedrijven behorende tot de cruciale sectoren en de essentiële diensten en de veiligheids- en defensie-industrie. 209 Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques Limité à la production, la livraison, l'entretien et la réparation des installations des entreprises qui appartiennent aux secteurs cruciaux et des services essentiels et à l'industrie de sécurité et de défense.
210 Paritair comité voor de bedienden van de ijzernijverheid    210 Commission paritaire pour les employés de la sidérurgie  
211 Paritair comité voor de bedienden uit de petroleumnijverheid en -handel    211 Commission paritaire pour employés de l'industrie et du commerce du pétrole  
220 Paritair comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid    220 Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire  
221 Paritair comité voor de bedienden uit de papiernijverheid Beperkt tot de verpakkingen uit papier en karton, tot zakdoekjes en toiletpapier, evenals tot papier voor kranten, alsook tot grafisch papier en papierpulp. 221 Commission paritaire des employés de l'industrie papetière Limité au matériel d'emballage en papier et en carton, aux mouchoirs et au papier toilette, ainsi qu'au papier journal, au papier journal ainsi qu'au papier graphique et à la pâte à papier.
222 Paritair comité voor de bedienden van de papier- en kartonbewerking Beperkt tot de verpakkingen uit papier en karton, tot zakdoekjes en toiletpapier, evenals tot papier voor kranten, alsook tot grafisch papier en papierpulp. 222 Commission paritaire pour les employés de la transformation du papier et du carton Limité au matériel d'emballage en papier et en carton, aux mouchoirs et au papier toilette, ainsi qu'au papier journal.
224 Paritair comité voor de bedienden van de non-ferro metalen Volcontinu bedrijven. 224 Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux Les entreprises fonctionnant en continu
225 Paritair comité voor de bedienden van de inrichtingen van het gesubsidieerd vrij onderwijs Subcomités: 225.01, 225.02    225 Commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné
Sous-commissions : 225.01, 225.02
 
226 Paritair comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek    226 Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes  
227 Paritair comité voor de audiovisuele sector Beperkt tot radio en televisie. 227 Commission paritaire pour le secteur audiovisuel Limité à la radio et télévision.
301 Paritair comité voor het havenbedrijf    301 Commission paritaire des ports  
302 Paritair comité voor het hotelbedrijf Beperkt tot de hotels. 302 Commission paritaire de l'industrie hôtelière Limité aux hôtels.
304 Paritair comité voor de vermakelijkheidsbedrijven Beperkt tot radio en televisie. 304 Commission paritaire du spectacle Limité à la radio et à la télévision.
309 Paritair comité voor de beursvennootschappen    309 Commission paritaire pour les sociétés de bourse  
310 Paritair comité voor de banken Beperkt tot essentiële bankverrichtingen. 310 Commission paritaire pour les banques Limité aux opérations bancaires essentielles.
311 Paritair comité voor de grote kleinhandelszaken Beperkt tot voeding en dierenvoeding, en voor wat betreft de bloemen en planten beperkt tot voedingswinkels en dierenvoedingswinkels die hoofdzakelijk voeding en/of dierenvoeding verkopen. 311 Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail Limité à l'alimentation, l'alimentation pour animaux, pour ce qui concerne les fleurs et les plantes, limité aux magasins vendant principalement de l'alimentation et de l'alimentation pour animaux.
312 Paritair comité voor de warenhuizen    312 Commission paritaire des grands magasins  
313 Paritair comité voor de apotheken en tarificatiediensten    313 Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification  
315 Paritair comité voor de handelsluchtvaart (en subcomités)    315 Commission paritaire de l'aviation commerciale (et sous-commissions)  
316 Paritair comité voor koopvaardij    316 Commission paritaire pour la marine marchande  
317 Paritair comité voor de bewakings- en/of toezichtsdiensten    317 Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance  
318 Paritair comité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp (en subcomités)    318 Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors (et sous-commissions)  
319 Paritair comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen (en subcomités)    319 Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement (et sous-commissions)  
320 Paritair comité voor de begrafenisondernemingen    320 Commission paritaire des pompes funèbres  
321 Paritair comité voor de groothandelaars-verdelers in geneesmiddelen    321 Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments  
322 Paritair comité voor de uitzendarbeid en erkende ondernemingen die buurtwerken of- diensten leveren Beperkt tot zorg en welzijnswerk aan kwetsbare doelgroepen. 322 Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux et service de proximité Limité aux services de soins et d'assistance sociale aux publics vulnérables.
326 Paritair comité voor het gas- en elektriciteitsbedrijf    326 Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité  
327 Paritair comité voor de beschutte werkplaatsen, de sociale werkplaatsen en de maatwerkbedrijven    327 Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté, les ateliers sociaux et les `maatwerkbedrijven'  
328 Paritair comité voor het stads- en streekvervoer    328 Commission paritaire du transport urbain et régional  
329 Paritair comité voor de socioculturele sector Beperkt tot:
zorg, welzijn (inclusief de hulpverleners en jeugdwelzijnswerkers) en voedselbedeling en
de monumentenwacht.
329 Commission paritaire pour le secteur socio-culturel Limité :
aux soins, au bien-être (y compris les assistants sociaux, et les travailleurs de l'aide à la jeunesse) et à la distribution alimentaire et à la surveillance des monuments.
330 Paritair comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten    330 Commission paritaire des établissements et des services de santé  
331 Paritair comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector    331 Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé  
332 Paritair comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector    332 Commission paritaire pour le secteur francophone, germanophone et bicommunautaire de l'aide sociale et des soins de santé  
335 Paritair comité voor de dienstverlening aan en de ondersteuning van het bedrijfsleven en de zelfstandigen Beperkt tot de sociale secretariaten en de sociale verzekeringsfondsen, de kinderbijslagkassen en de ondernemingsloketten. 335 Commission paritaire de prestation de services et de soutien aux entreprises et aux indépendants Limité aux secrétariats sociaux, les fonds d'assurance sociale, les caisses d'allocations familiales et les guichets d'entreprises.
336 Paritair comité voor de vrije beroepen    336 Commission paritaire pour les professions libérales  
337 Aanvullend paritair comité voor de non-profitsector Beperkt tot:
zorg en welzijnswerk aan kwetsbare doelgroepen en
het Instituut voor Tropische Geneeskunde.
337 Commission paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand Limité :
aux services de soins et d'assistance sociale aux publics vulnérables et à l'Institut de Médecine Tropicale.
339 Paritair comité voor de erkende maatschappijen voor sociale huisvesting (en subcomités)    339 Commission paritaire pour les sociétés de logement social agréées (et sous-commissions)  
340 Paritair comité voor de orthopedische technologieën    
340 Commission paritaire pour les technologies orthopédiques
 

 

Stel hier je vraag bij dit blogbericht


Dirk Van Heuven Leandra Decuyper Corona
Meer tags?