20/07/2010

Belang bij een vernietigingsprocedure voor de Raad van State tegen de heraanbesteding van een overheidsopdracht

De Raad van State beslist in een recent arrest nr. 206.597 van 13 juli 2010 (ambtshalve) dat een beroep tot nietigverklaring tegen de beslissing om een overheidsopdracht niet uit te schrijven maar integendeel opnieuw aan te besteden onontvankelijk is indien de verzoeker niet deelneemt aan de nieuwe overheidsopdracht noch de daaruit voortvloeiende toewijzingsbeslissing aanvecht.

Een gekwalificeerd moreel belang en het bekomen van een titel tot schadeloosstelling volstaan niet.

Referentie: D7590/1-2
Meer tags?