25/08/2011

De nieuwe gedaante van de onderhandelingsprocedure met bekendmaking na het Plaatsings-KB

Reeds eerder maakte deze blog melding van de mogelijkheid die het nieuwe KB plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren voorziet om in het geval van een opdracht voor werken met een geraamde waarde lager dan € 600.000 (excl. btw) toepassing te maken van de onderhandelingsprocedure met bekendmaking. Voor opdrachten voor leveringen en diensten is deze mogelijkheid voorzien voor niet-Europese opdrachten, m.a.w. tot € 193.000 (excl. btw).

Voor deze opdrachten kan de onderhandelingsprocedure een vereenvoudigde vorm aannemen. In plaats van de verplichte procedure in twee stappen, kan de selectiefase achterwege gelaten worden en kunnen zoals bij de open procedures alle belangstellende aannemers, leveranciers of dienstverleners een offerte indienen. Er moet dus voorafgaandelijk geen aanvraag tot deelneming meer ingediend worden.

De minimumtermijn voor de ontvangst van de offertes is tweeëntwintig (22) kalenderdagen te rekenen vanaf de datum van verzending van de aankondiging van de opdracht. Bij de open procedure (openbare aanbesteding en algemene offerteaanvraag) bedraagt deze termijn zesendertig (36) kalenderdagen. Ingeval van spoed én elektronische aankondiging kunnen deze termijnen verkort worden tot tien (10) kalenderdagen.

Voor de wettelijke hypotheses, andere dan deze gebaseerd op het geraamde bedrag van de opdracht, blijft de onderhandelingsprocedure in zijn 'gewone' gedaante met voorafgaandelijke selectiefase van toepassing.
22/08/2011

Drempels onderhandelingsprocedure veranderd

Reeds eerder maakte deze blog melding van een nieuw KB overheidsopdrachten van 15 juli 2011, verschenen in het Belgisch Staatsblad van 9 augustus 2011.

Met dit KB worden de mogelijkheden om beroep te doen op de onderhandelingsprocedure verruimd.

Vooreerst is de drempel van 67.000 euro (excl. btw) om de onderhandelings-procedure zonder bekendmaking toe te passen, opgetrokken tot 85.000 euro(excl. btw) (goed te keuren bedrag). Voor diensten van financiële instellingen, onderzoeks- en ontwikkelingswerk en alle diensten van de B-lijst (waaronder ook juridische diensten) is geen bekendmaking vereist tot € 193.000 (excl. btw). Voor opdrachten opgedeeld in percelen geldt dan weer een beperking van 30.000 euro(excl. btw) per perceel

Het aanvaarden van opdrachten louter op grond van factuur is mogelijk tot 8.500 euro , daar waar dit momenteel beperkt is tot 5.500 euro.

Nieuw is dat de onderhandelingsprocedure met bekendmaking mogelijk wordt voor opdrachten voor werken met een geraamde waarde lager dan 600.000 euro. Voor opdrachten voor leveringen en diensten is de grens bepaald op 193.000 euro. Dit laatste is ook de drempel voor de Europese publicatie.

Voor opdrachten die te groot zijn om te gunnen zonder bekendmaking, zal deze nieuwe rechtsgrond tot een bepaald bedrag dus de ideale rechtsgrond zijn om alsnog te gunnen met toepassing van de onderhandelingsprocedure.
Tags