27/10/2014

Onroerenderfgoedbesluit doet Onroerenderfgoeddecreet op 1 januari 2015 in werking treden

Vandaag werd het besluit van de Vlaamse Regering betreffende de uitvoering van het Onroerenderfgoeddecreet gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Het Onroerenderfgoedbesluit doet het Onroerenderfgoeddecreet, behoudens wat betreft het hoofdstuk archeologie, in werking treden op 1 januari 2015.

Lees hier de tekst van het besluit.

Lees ook ons vorig blogbericht m.b.t. de belangrijkste nieuwigheden in het Onroerenderfgoeddecreet.

Gepost door Leandra Decuyper

Blog Lokale Besturen
Tags Erfgoed, Leandra Decuyper, Lokale besturen
Stel hier je vraag bij dit blogbericht
18/10/2013

Onroerend Erfgoeddecreet gepubliceerd in Belgisch Staatsblad

Gisteren werd het nieuwe Onroerend Erfgoeddecreet gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Het nieuwe Onroerend Erfgoeddecreet bevat een nieuwe, integrale benadering van het onroerend erfgoed. Het vervangt de drie bestaande decreten (monumentendecreet van 1976, archeologiedecreet van 1993 en landschapsdecreet van 1996) en een wet uit 1931 op het behoud van monumenten en landschappen.

De belangrijkste nieuwigheden in het decreet zijn, aldus minister Bourgeois zelf op zijn website

- Gemeenten kunnen erkend worden  als onroerend erfgoedgemeente. Zo’n onroerend erfgoedgemeente kan dan zelf beslissingen nemen over het al dan niet toelaten van werken aan monumenten waarvoor geen stedenbouwkundige vergunning vereist is 
- Er komt een zorgplicht voor overheden voor items die opgenomen zijn op de vastgestelde erfgoedinventarissen 
- De verschillende inventarissen (bouwkundig erfgoed, archeologische zones, landschapsatlas, houtige beplantingen met erfgoedwaarde en historische tuinen en parken) zullen gedigitaliseerd worden. Informatie over lopende openbare onderzoeken, bijvoorbeeld in het kader van een beschermingsprocedure, zal op de website van de administratie en de gemeentebesturen te vinden zijn 
- De voorschriften inzake archeologie worden aangepast. Er komen oppervlaktecriteria zodat iedere bouwheer weet of hij een archeologietraject moet volgen of niet. Ook komt er een nieuwe procedure waardoor, aldus minister Bourgeois, 'archeologie op tijd in het bouwproject wordt betrokken en vertraging vermeden kan worden'. De mogelijkheid om een solidariteitsfonds op te richten is in het decreet ingebouwd, en er komt een archeologiepremie voor de eenmalige en particuliere bouwer als de kosten voor archeologie enorm hoog oplopen.
- Het bindend karakter van de adviezen van de administratie Onroerend Erfgoed bij stedenbouwkundige vergunningen wordt afgeschaft. Die adviezen moeten voortaan geïntegreerd worden in de stedenbouwkundige vergunning of vergunningen in het kader van de milieu -, bos – en natuurregelgeving.

De Vlaamse regering moet de datum van inwerkingtreding bepalen.

Gepost door Dirk Van Heuven

Blog Lokale Besturen
Tags Dirk Van Heuven, Erfgoed, Lokale besturen, Vastgoed
Stel hier je vraag bij dit blogbericht
23/11/2012

Inventaris Bouwkundig Erfgoed 2012 gepubliceerd in Belgisch Staatsblad

De vastgestelde inventaris van Bouwkundig Erfgoed is een overzichtslijst van gebouwen met erfgoedwaarde per gemeente. De lijst wordt jaarlijks aangepast en gepubliceerd door het agentschap Onroerend Erfgoed. De lijst voor 2012 werd vastgesteld op 8 november 2012 en is sinds 18 november 2012 (10 dagen na de publicatie in het Belgisch Staatsblad) rechtsgeldig.

Wie graag wil weten of zijn eigendom is opgenomen op deze lijst, kan deze hier raadplegen.

Als uw gebouw is opgenomen op de lijst, zijn volgende 4 uitzonderingsmaatregelen van toepassing:
  • afwijking van de normen rond energiepresatie en binnenklimaat om de erfgoedwaarde van het pand in stand te houden
  • zonevreemde gebouwen krijgen gemakkelijker een nieuwe functie
  • een gemeente neemt pas een beslissing over de sloop van een gebouw uit de vastgestelde inventaris nadat zij advies heeft gevraagd over de erfgoedwaarde van het gebouw
  • bij gebouwen in de inventaris wordt sociale huisvesting door renovatie gestimuleerd
Voor meer informatie kan u terecht op de website van de Inventaris van het Bouwkundig Erfgoed.

Gepost door Dirk Van Heuven

Blog Lokale Besturen, Vlaams Omgevingsrecht
Tags Dirk Van Heuven, Erfgoed, Lokale besturen, Ruimtelijke ordening & Stedenbouw
Stel hier je vraag bij dit blogbericht
13/07/2010

Erfgoedtoets

Ziehier een interessant persbericht over de zgn. erfgoedtoets:

"Nieuwe regeling bij de aanvraag tot sloop van bouwkundig erfgoed
Op 2 juli 2010 hechtte de Vlaamse Regering haar definitieve goedkeuring aan een wijzigingsbesluit dat ervoor zal zorgen dat bij aanvragen tot sloop van gebouwen of constructies, die zijn opgenomen in de vastgestelde inventaris van het bouwkundig erfgoed, steeds een advies dient te worden ingewonnen bij het agentschap Ruimte en Erfgoed.

Deze regeling komt er door wijzigingen door te voeren aan het besluit van de Vlaamse Regering van 28 mei 2004 betreffende de dossiersamenstelling van de aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning en aan het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 tot aanwijzing van de instanties die over een vergunningsaanvraag advies verlenen.

De inventaris van het bouwkundig erfgoed brengt de waardevolle gebouwen in Vlaanderen in kaart. Deze inventaris werd voor de eerste maal vastgesteld op 14 september 2009 door de administrateur-generaal van het Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed (VIOE), met de intentie om deze in de maand september jaarlijks opnieuw vast te stellen. In de vastgestelde inventaris zijn momenteel ongeveer 66.000 relicten opgenomen, waarvan er ongeveer 12.000 zijn opgenomen in een bescherming als monument, stads- of dorpsgezicht of landschap.

Vermeden moet worden dat de geïnventariseerde constructies zonder bijkomend onderzoek worden gesloopt. Op basis van gedegen advies moet het vergunningverlenend bestuursorgaan kunnen oordelen of het belang van het project ten behoeve waarvan de sloopvergunning aangevraagd wordt, wel opweegt tegen het verlies van erfgoedwaarden. Daarom wordt in deze gevallen een bijkomend advies ingewonnen bij het agentschap Ruimte en Erfgoed, dat kan oordelen of de geïnventariseerde constructie nog over voldoende erfgoedwaarde beschikt.

Het agentschap zal aan de gemeenten wel de mogelijkheid bieden om zelf een voorstel van advies te formuleren. Dit betekent dat een gemeente op vrijwillige basis een advies kan bezorgen aan het agentschap Ruimte en Erfgoed. Ruimte en Erfgoed kan daarop een zogenaamd ‘kort advies’ geven, door zich eens te verklaren met het voorgestelde advies en het zich eigen te maken. Zo kunnen de gemeenten, die al doordacht omgaan met het geïnventariseerde erfgoed, desgewenst een advies verwoorden.

Deze regeling wordt van kracht 10 dagen na de publicatie van het betreffende wijzigingsbesluit in het Belgisch Staatsblad. Het ogenblik van publicatie zal worden aangekondigd op deze website".

Gepost door Dirk Van Heuven

Blog Lokale Besturen
Tags Dirk Van Heuven, Erfgoed, Lokale besturen, Ruimtelijke ordening & Stedenbouw
Stel hier je vraag bij dit blogbericht
09/06/2010

Inventarisatie Bouwkundig Erfgoed verhindert sloop niet

De Deputatie van West-Vlaanderen verwoordt het als volgt in een beslissing van 20 mei 2010:

"Het advies van de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar was ongunstig omwille van het feit dat de hoeve opgenomen is op de inventaris van het bouwkundig erfgoed. Het gaat om een negentiende eeuws hoeve met gebouwen die u-vormig gegroepeerd zijn rond een erf. Naast het woonhuis is er de verankerde dwarsschuur uit de 19e eeuw en een vlasschuur uit de jaren 1950. De hoeve is opgenomen in de inventaris omwille van haar historisch karakter en als voorbeeld van een relatief gaaf bewaarde 19e eeuwse hoeve.

In het beroepschrift wordt het gaaf bewaard zijn sterk genuanceerd gezien sommige delen van de hoeve veel recenter zijn, onder meer van 1950. Ook worden voorbeelden gegeven van andere hoeves die vergelijkbaar zijn en dan weer niet opgenomen zijn in de invenatris. In het beroepschrift wordt ook gesteld dat een opname in de invenatris geen sloopverbod impliceert.

De woning en de schuur (die wel bewaard blijft) zijn het meest authentiek. Er wordt echter niet aangegeven in de argumentatie van de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar of dit bijvoorbeeld over een uniek geval gaat of dat er van dergelijke hoeves nog veel bewaard zijn. De recentere betonnen loods wordt afgebroken. Deze heeft weinig architecturale waarde. Door de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar wordt voorgesteld om de bestaande woning te bewaren en grondig te renoveren binnen hyet volume met eventueel een moderne tint. In het beroepschrift wordt echter gesteld dat de woning in zo’n slechte staat is en dat er ook technische gebreken zijn zodat een renovatie een onrealistisch zware kost zou betekenen. Dit standpunt kan gevolgd worden".


In afwezigheid van een normatieve erfgoedtoets kan gesteld worden dat de omstandigheid dat het om een geïnventariseerd gebouw gaat,mits draagkrachtige motieven niet verhindert dat er verbouwd of zelfs afgebroken wordt.

Referentie: PUB502290

Gepost door Dirk Van Heuven

Blog Lokale Besturen
Tags Dirk Van Heuven, Erfgoed, Lokale besturen, Ruimtelijke ordening & Stedenbouw
Stel hier je vraag bij dit blogbericht
Tags