10/08/2018

Nu ook bemiddeling in bestuurszaken dankzij de Bemiddelingswet van 18 juni 2018

Op 2 juli 2018 werd de wet van 18 juni 2018 gepubliceerd houdende diverse bepalingen inzake burgerlijk recht en bepalingen met het oog op de bevordering van alternatieve vormen van geschillenoplossing.

De Federale Bemiddelingswet voert een definitie van bemiddeling in:

‘De bemiddeling is een vertrouwelijk en gestructureerd proces van vrijwillig overleg tussen conflicterende partijen met actieve medewerking van een onafhankelijke en onpartijdige derde die de communicatie vergemakkelijkt en poogt partijen ertoe te brengen zelf een oplossing uit te werken’ (artikel 1723/1 Ger.W.)..

Wat de gerechtelijke bemiddeling betreft, kan de rechter in het begin van het geding, ambtshalve of op verzoek van een of meer partijen een beroep op bemiddeling opleggen indien hij van mening is dat een toenadering haalbaar is. De kwaliteit van de erkende bemiddelaars wordt ook gevalideerd bij de bescherming van de uitoefening van het beroep van de titel. De structuur van de Federale Bemiddelingscommissie wordt gemoderniseerd en haar rol wordt versterkt.

Het toepassingsgebied van bemiddeling wordt expliciet uitgebreid naar publiekrechtelijke personen. Artikel 1724 bepaalt dat elk al dan niet grensoverschrijdend geschil van vermogensrechtelijke aard, met inbegrip van een geschil waar een publiekrechtelijke persoon is bij betrokken, het voorwerp van bemiddeling kan uitmaken.

Dit heeft tot gevolg dat de bemiddeling voortaan ook kan in geschillen met publiekrechtelijke overheden. Blijkens de parlementaire voorbereiding is niet elk geschil met een publiekrechtelijke overheid vatbaar voor bemiddeling. Dit kan echter door de publiekrechtelijke overheid zelf beoordeeld en gemotiveerd worden.

Binnen Publius is Dirk Van Heuven erkend bemiddelaar.

Gepost door Dirk Van Heuven

Blog Lokale Besturen
Tags Bestuursbemiddeling, Dirk Van Heuven
Stel hier je vraag bij dit blogbericht
25/11/2015

Werking van de Raad voor Vergunningsbetwistingen geëvalueerd

Op 10 november 2015 debatteerde de Vlaamse parlementaire Commissie Financiën en Begroting over de werking van de Raad van Vergunningsbetwistingen en dit naar aanleiding van een vraag om uitleg van Vlaams parlementslid Lode Ceyssens omtrent de doorlooptijd van de procedures bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen.

We geven u alvast enkele weetjes uit het debat - o.m. verwijzende naar het jaarverslag van de Raad voor Vergunningsbetwistingen - mee:
  • de doorlooptijd voor procedures bij UDN bedraagt  gemiddeld 12 kalenderdagen met inbegrip van de betekening van het arrest
  • de doorlooptijd voor een gewone schorsingsprocedure bedraagt gemiddeld 5,5 maanden, waarna het arrest gemiddeld valt 28 dagen na de pleitzitting
  • de doorlooptijd voor vernietigingsprocedures bedraagt gemiddeld 18 maanden
  • de 'nieuwe' bestuurlijke lus treedt in werking vanaf 1 januari 2016
  • minister-president Bourgeois wil in de toekomst nog meer inzetten op bemiddeling in bestuurszaken en laat door de administratie een benchmark uitvoeren om te kijken of bemiddelingsprocedures in administratieve zaken succes boeken en tot welk percentage van effectiviteit die leiden, zowel hier in België (Vlaanderen), als in het buitenland
Lopende de commissievergadering kondigde minister-president Bourgeois alvast een nieuw debat aan over de integrale werking van de Raad voor Vergunningsbetwistingen en de andere Vlaamse bestuurscolleges.

Lees het integrale verslag van de commissievergadering hier.

Gepost door Leandra Decuyper

Blog Lokale Besturen, Vlaams Omgevingsrecht
Tags Bestuursbemiddeling, Leandra Decuyper, Lokale besturen, Raad voor Vergunningsbetwistingen
Stel hier je vraag bij dit blogbericht
21/05/2014

Bemiddeling in opmars

Een gemeente wordt als opdrachtgever aangesproken in een afrekeningsgeschil tussen een onderaannemer en een hoofdaannemer. Tegenover de gemeente werd door de onderaannemer de rechtstreekse vordering ingesteld (artikel 1798 BW).

In een tussenvonnis van 14 mei 2014 stelt de gemeente, na zulks zelf gesuggereerd te hebben aan partijen, een bemiddelaar aan waarbij de duur van zijn opdracht wordt vastgesteld op 3 maanden. In het vonnis wordt meteen het heikele punt van de provisionering van de bemiddelaar geregeld en wordt gesteld dat de onderaannemer en de hoofdaannemer zich akkoord verklaard hebben om elk de helft van de bemiddelingskosten te dragen.

Referentie: Rb. Hasselt 14 mei 2014, AR14/55/A, ng. (Pub504318)

Gepost door Dirk Van Heuven

Blog Lokale Besturen
Tags Bestuursbemiddeling, Dirk Van Heuven, Lokale besturen
Stel hier je vraag bij dit blogbericht
09/03/2014

Toelichting bij nieuwe procedure Raad van State

Sedert 1 januari 2014 is de procedure voor de Raad van state hervormd.

Zie hieronder de uitstekende toelichting van de Orde van Vlaamse Balies:

'Het instrumentarium van de Raad wordt aanzienlijk uitgebreid, waardoor de doorlooptijden korter zouden moeten worden en efficiënter dan tot op heden zou moeten kunnen worden gewerkt.  Tenzij anders aangegeven, zijn alle bepalingen op 1 maart 2014 in werking getreden. 
  
1. Wetgeving
  
A. Wet 20 januari 2014 houdende hervorming van de bevoegdheid, de procedureregeling en de organisatie van de Raad van State (B.S. 3 februari 2014; erratum datum B.S. 13 februari 2014) 

1. Er wordt wettelijk verankerd dat een beroep tot nietigverklaring enkel mogelijk zal zijn als de verzoekende partij een belang bij het middel heeft. Bijgevolg zal er niet meer kunnen worden overgegaan tot een vernietiging als het vervullen van de ontbrekende formaliteit geen enkele invloed zou hebben gehad op de situatie van de verzoekende partij. [Artikel 2, 3°] 

2. De Raad van State kan de gevolgen van vernietigde individuele akten moduleren in de tijd. Hij zal in dat geval bepalen welke gevolgen van de vernietigde reglementen als definitief moeten worden beschouwd of voorlopig gehandhaafd voor een door haar te bepalen termijn. Dit kan enkel gebeuren in uitzonderlijke gevallen bij een met bijzondere redenen omklede beslissing en na een tegensprekelijk debat. [Artikel 3] 

3. Het kort geding wordt hervormd. Het schorsingsverzoek moet niet meer worden gekoppeld aan het beroep tot nietigverklaring en kan voortaan op elk moment worden ingediend van zodra er spoedeisendheid is en indien minstens één ernstig middel kan worden aangevoerd dat de nietigverklaring van de akte of het reglement kan verantwoorden. Er moet niet meer worden aangetoond dat er sprake is van een moeilijk te herstellen ernstig nadeel. [Artikel 6] 

4. De Raad van State kan een rechtsplegingsvergoeding opleggen aan de in het ongelijk gestelde partij als forfaitaire tegemoetkoming in de kosten en honoraria van de advocaat van de in het gelijk gestelde partij. Indien de in het ongelijk gestelde partij juridische tweedelijnsbijstand geniet, geldt in principe het minimumbedrag. Bij meerdere partijen kan de rechtsplegingsvergoeding maximaal oplopen tot twee maal het maximumbedrag. [Artikel 11] 

5. De Raad van State kan in zijn arrest houdende nietigverklaring verduidelijken welke maatregelen moeten worden genomen om de onwettigheid te verhelpen en bij niet nakomen daarvan een dwangsom opleggen. 
- De betrokken overheid kan worden opgelegd om een nieuwe beslissing binnen een bepaalde termijn te nemen. 
- De betrokken overheid kan worden opgelegd zich van het nemen van een nieuwe beslissing te onthouden. [Artikel 12] 

6. De bestuurlijke lus wordt ingevoerd. Bij een beroep tot nietigverklaring kan de Raad van State de betrokken overheid in een tussenarrest opdragen om in  principe binnen de drie maanden een vormgebrek in de bestreden akte/het bestreden reglement te herstellen of te laten herstellen. Het herstel van het gebrek mag geen impact hebben op de inhoud van de akte of het reglement. [Artikel 13] 

7. Advocaten met twintig of desgevallend vijftien jaar balielidmaatschap komen in aanmerking om door de Koning te worden benoemd als Staatsraad. [Artikel 14] 

8. Bemiddeling wordt gestimuleerd. Het opstarten van een bemiddeling schorst de termijn waarbinnen beroep kan worden ingediend bij de Raad van State met maximum 4 maanden. Het indienen van een beroep schorst niet langer een lopende bemiddeling. [Artikel 7, 3°] 
  
B. Wet 6 januari 2014 met betrekking tot de Zesde Staatshervorming inzake de aangelegenheden bedoeld in artikel 77 van de Grondwet (B.S. 31 januari 2014) 

9. De Raad van State kan aan partijen een schadevergoeding tot herstel toekennen met inachtneming van alle omstandigheden van openbaar en particulier belang. Het verzoek tot schadevergoeding moet worden ingediend uiterlijk zestig dagen na de kennisgeving van het arrest waarbij de onwettigheid werd vastgesteld. Wie een verzoek tot schadevergoeding indient, kan geen meer burgerlijke aansprakelijkheidsvordering meer instellen en omgekeerd. [Artikel 6] 
N.B. De inwerkingtreding van het betreffende artikel gebeurt pas op 1 juli 2014. 

* * * 

Op de website van de Raad van State bevinden zich gecoördineerde versies van de wetten op de Raad van State, zoals ze toepasselijk zijn vanaf 1 maart en 1 juli 2014. 

2. Uitvoeringsbesluiten 

 A. Koninklijk besluit van 28 januari 2014 tot wijziging van diverse besluiten betreffende de procedure voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (B.S. 3 februari 2014) 

- Wijzigingen aan het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State [Artikelen 1 tot en met 10] 
° Invoeging nieuwe procedure kort geding [Artikel 3] 
 ° Aanpassing regels inzake tussenkomst [Artikel 6] 
° Invoeging nieuwe procedure bestuurlijke lus [Artikel 8] 

- Wijzigingen aan het koninklijk besluit van 2 april 1991 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State inzake de dwangsom [Artikelen 11 tot en met 27] 

- Wijzigingen aan het koninklijk besluit van 5 december 1991 tot bepaling van de rechtspleging in kort geding voor de Raad van State [Artikelen 28 tot en met 49] 

- Wijziging aan het koninklijk besluit van 30 november 2006 tot vaststelling van de cassatieprocedure bij de Raad van State [Artikel 50] 
  
B. Koninklijk besluit van 30 januari 2014 tot wijziging van de reglementering betreffende de inning van de kosten voor de Raad van State (B.S. 3 februari 2014) 

De griffierechten worden verhoogd en zullen voortaan opnieuw effectief worden geïnd. Ze bedragen respectievelijk 200 euro voor verzoekschriften en 150 euro voor verzoekschriften tot tussenkomst. Collectieve verzoekschriften geven aanleiding tot het betalen van zoveel malen het recht als er verzoekers zijn. [Artikel 4] 

De rechten worden gekweten door middel van een overschrijving of storting op de rekening IBAN nr. BE09-6792-0030-1057 van de bevoegde dienst bij de FOD-Financiën. Zodra een recht verschuldigd is, zendt de hoofdgriffier aan de schuldenaar een overschrijvingsformulier met een gestructureerde mededeling. Indien de rekening niet binnen een termijn van acht dagen vanaf de ontvangst van het overschrijvingsformulier is gecrediteerd wordt de proceshandeling waarop de kwijting betrekking heeft als niet verricht beschouwd. [Artikel 5] 

 C. Koninklijk besluit van 13 januari 2014 […] met het oog op de invoering van de elektronische rechtspleging (B.S. 16 januari 2014) 

Dit besluit trad reeds op 1 februari 2014 in werking. 

De elektronische procesvoering gebeurt aan de hand van een beveiligde website die wordt beheerd door de Raad van State en waarop de gebruiker zich dient aan te melden via zijn elektronische identiteitskaart en beveiligingscodes. 
  
Tot nader order is de elektronische procesvoering nog facultatief. Partijen kunnen er bijgevolg nog steeds voor opteren om op papier te blijven werken. 

D. Koninklijk besluit betreffende de rechtsplegingsvergoeding (Nog niet gepubliceerd) 

Dit besluit zal de bedragen van de rechtsplegingsvergoeding als volgt bepalen: 

- minimumbedrag: 140 euro 
- basisbedrag: 700 euro 
- maximumbedrag: 1400 euro, uitgezonderd bij overheidsopdrachten waar het kan worden 
opgetrokken tot 2800 euro. 

De datum van inwerkingtreding zal worden bepaald in het gepubliceerde koninklijk besluit. Er wordt verwacht dat het koninklijk besluit in de loop van de maand maart zal verschijnen in het Belgisch Staatsblad'. 

Gepost door Dirk Van Heuven

Blog Lokale Besturen
Tags Bestuursbemiddeling, Dirk Van Heuven, Lokale besturen, Raad van State
Stel hier je vraag bij dit blogbericht
12/02/2014

Raad voor Vergunningsbetwistingen stelt voor het eerst een bemiddelaar aan!

Met arrest nr. A/2014/0008 van 14 januari 2014 heeft de Raad voor Vergunningsbetwistingen voor het eerst een (interne) bemiddelaar aangesteld:

'De procespartijen wensen een interne bemiddelaar. 

De Raad duidt mevrouw I. aan als interne bemiddelaar. 

De bemiddelaar krijgt de opdracht te trachten een directe dialoog tot stand te brengen tussen de 
procespartijen en zal ondersteuning verlenen voor een goed verloop van deze dialoog. De 
procespartijen nemen vrijwillig deel aan de bemiddeling, maar hebben wel de 
verantwoordelijkheid om te trachten tot een oplossing te komen. De bemiddelaar heeft niet als 
taak een oplossing naar voor te schuiven. 

De bemiddelaar moet altijd zijn onafhankelijkheid en onpartijdigheid bewaren. Wanneer dat niet 
meer zo is, kunnen de procespartijen dit melden aan de Raad en vragen een andere bemiddelaar 
aan te duiden. 

De bemiddeling moet volledig vertrouwelijk gebeuren: alleen het resultaat van de bemiddeling is 
van belang voor de jurisdictionele procedure bij de Raad. 

De termijn voor de bemiddelingsopdracht bedraagt vier maanden. De behandeling van de zaak 
wordt dan ook verdaagd naar de openbare terechtzitting van 27 mei 2014. 

De procespartijen moeten uiterlijk op deze openbare terechtzitting de Raad informeren over het 
resultaat van de bemiddeling. 

Conform artikel 4.8.5, §4 VCRO zijn de proceduretermijnen geschorst tot op de dag van de 
bekrachtiging van het bemiddelingsakkoord, vermeld in artikel 4.8.5, §3 eerste lid VCRO, of tot de dag na de betekening van het tussenarrest, vermeld in artikel 4.8.5, §3, derde lid VCRO'. Gepost door Dirk Van Heuven

Blog Lokale Besturen
Tags Bestuursbemiddeling, Dirk Van Heuven, Lokale besturen
Stel hier je vraag bij dit blogbericht
Tags