23/06/2011

Gemeente is niet exclusief bevoegd voor afvalophaling indien geen reglementering is voorzien

Het Hof van Cassatie besloot in een arrest van 17 december 2010 dat wanneer de gemeente het ophalen van huishoudelijke afvalstoffen niet heeft gereglementeerd, andere personen huishoudelijke afvalstoffen mogen ophalen, zij het wel met inachtneming van de bepalingen van het Afvalstoffendecreet.Artikel 15, §1, van het Afvalstoffendecreet bepaalt dat elke gemeente, al dan niet in samenwerking met andere gemeenten, ervoor zorgt dat de huishoudelijke afvalstoffen maximaal worden voorkomen of hergebruikt, op regelmatige tijdstippen worden opgehaald of op een andere wijze worden ingezameld, en worden verwerkt .De gemeente is aldus verantwoordelijk voor het inzamelen en het ophalen van huishoudelijke afvalstoffen en de regulering van deze ophaling. Het Hof van Cassatie oordeelde evenwel dat deze bepalingen niet uitsluiten dat, in zoverre de gemeente het ophalen van huishoudelijke afvalstoffen niet heeft gereglementeerd, andere personen huishoudelijke afvalstoffen mogen ophalen met inachtneming van de bepalingen van het Afvalstoffendecreet."Het is derhalve in die omstandigheden niet verboden aan andere erkende natuurlijke personen of rechtspersonen dan die waarmee de gemeente een overeenkomst heeft gesloten of aan wie zij toelating heeft verleend, om huishoudelijke afvalstoffen op te halen door middel van inzamelpunten op private eigendom."Het cassatiearrest verbrak het arrest van het hof van beroep te Antwerpen waarin werd geopperd dat het ophalen en inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen een uitsluitende bevoegdheid van de gemeente is. Ondernemingen die zich met deze activiteiten bezighouden dienden volgens het hof van beroep te Antwerpen aan te tonen dat zij handelen in samenspraak of minstens met toestemming van de gemeente, en dit ongeacht of deze inzameling gebeurt met containers op gemeentelijk grondgebied, dan wel op private terreinen.Dergelijke stelling is volgens het Hof van Cassatie in strijd met de vrijheid van handel en nijverheid.

EM

Gepost door Dirk Van Heuven

Blog Vlaams Omgevingsrecht
Stel hier je vraag bij dit blogbericht
16/05/2011

Hof van Cassatie over de vaststelling van geurhinder en over de zorgvuldigheidsnorm van artikel 22 Milieuvergunningsdecreet

Middels arrest van 1 februari 2011 heeft het Hof van Cassatie bevestigd dat abnormale geurhinder niet enkel kan worden vastgesteld door een erkend deskundige "lucht".
De eisers hadden voor het Hof aangevoerd dat dergelijke vaststellingen enkel zouden kunnen gebeuren door erkende deskundigen. Het Hof heeft deze redenering verworpen.

Verder wierpen de eisende partijen in het bewuste arrest op dat de appelrechters de zorvuldigheidsnorm van artikel 22 van het Milieuvergunningsdecreet hebben uitgelegd als een resultaatsverbintenis, omdat volgens hen geen rekening werd gehouden de door hen verrichte handelingen en maatregelen in 2001, 2002, 2003 en 2004 om zo weinig mogelijk hinder te veroorzaken.

Het Hof verwierp deze redenering en stelde dat het hof van beroep de zorgvuldigheidsnormen van artikel 22, tweede lid, Milieuvergunningsdecreet niet uit als een resultaatsverbintenis uitlegde door te oordelen dat noch het naleven van de milieuvergunning en de milieuvergunningsvoorwaarden op zich, noch het verkrijgen van een kwaliteitslabel door de Vlaamse Composteringsorganisatie, noch het tijdig antwoorden op aanmaningen door de overheid, noch het bedrag aan verrichte investering en evenmin het feit dat door de bevoegde overheid een proefvergunning werd afgeleverd, aantoont dat voldoende maatregelen ter voorkoming van de beschreven hinder werden genomen.

Het desbetreffende arrest is online raadpleegbaar op http://www.cass.be/ onder rolnummer P.10.0616.N.

Gepost door Dirk Van Heuven

Blog Vlaams Omgevingsrecht
Tags Handhaving milieu, Milieurecht, Zorgvuldigheidsnorm
Stel hier je vraag bij dit blogbericht
13/05/2011

Nabuurschap volstaat niet zonder meer voor een belang bij de Raad voor vergunningsbetwistingen

De Raad voor Vergunningsbetwistingen wijkt in het arrest nr. S/2011/0012 van 1 maart 2011 nog maar eens af van de rechtspraak van de Raad van State waar zij boudweg stelt:

"De Raad is van oordeel dat het loutere nabuurschap op zich niet zonder meer kan volstaan om de verzoekende partijen het rechtens vereiste belang bij het voorliggende beroep te verschaffen".

Gepost door Dirk Van Heuven

Blog Lokale Besturen, Vlaams Omgevingsrecht
Tags Dirk Van Heuven, Lokale besturen, Raad voor Vergunningsbetwistingen
Stel hier je vraag bij dit blogbericht
18/04/2011

Daar komt de 'VLAREM-trein'

Er is een aanzienlijke wijziging van VLAREM I en VLAREM II op til. Deze wijzigingsronde wordt door het departement LNE de "VLAREM-trein 2011" genoemd. Zowel de integrale regelgevende tekst als de toelichting bij de voorstellen zijn beschikbaar op de website van LNE. Opmerkingen kunnen tot uiterlijk 13 mei 2011 gemaild worden naar vlaremtrein2011@lne.vlaanderen.be.

Wat is verandert er?


  • tal van rubrieken worden aangepast om ze in overeenstemming te brengen met de Beste Beschikbare Technieken. De toelichting spreekt van "een grote inhaalbeweging"

  • integrale voorwaarden worden beter afgestemd op de algemene en sectorale voorwaarden en omgekeerd

  • enkele nieuwe regelingen worden ingevoerd, onder andere nieuwe rubriek 2.3.12 en afdeling 5.27 voor dierenbegraafplaatsen

  • enkele errata die in VLAREM waren geslopen worden verholpen

Gepost door Dirk Van Heuven

Blog Vlaams Omgevingsrecht
Tags VLAREM
Stel hier je vraag bij dit blogbericht
24/03/2011

Vlaanderen schendt richtlijn inzake Project-MER

In een arrest van het Europees Hof van Justitie van 24 maart 2011 wordt België veroordeeld wegens schending van richtlijn 85/337/EEG, betreffende de Project-MER. Zowel de Vlaamse, de Brusselse als de Waalse reglementering makenvolgens de Europese Commissie een schending uit van de richtlijn. Het Hof volgt deze stelling.

Bijlage I bij de richtlijn bevat een lijst van projecten waarvoor hoe dan ook een milieueffectenrapport moet worden opgesteld. Bijlage II bevat een lijst van projecten die aan een MER moeten worden onderworpen ofwel na een onderzoek per geval (de 'ontheffing') ofwel aan de hand van door de lidstaten vastgestelde drempelwaarden of criteria.

Het vaststellen van drempelwaarden of criteria moet echter gebeuren op basis van bijlage III bij de richtlijn. Er moet rekening worden gehouden met (a) de kenmerken van de projecten (bv. de omvang), (b) de plaats van de projecten en (c) het potentiële effect.

Vlaanderen heeft dergelijke drempelwaarden opgenomen, bijvoorbeeld voor wat betreft wegeninfrastructuur. De bijlage II van de richtlijn spreekt van "wegen", bijlage II van het MER-besluit van 10 december 2004 vermeldt onder meer "van wegen met 4 of meer rijstroken over een lengte van 1 km tot 10 km" en "wegen met 2 of meer rijstroken over een lengte van 10 km of meer".

De Commissie oordeelde over het MER-besluit dat "deze drempelwaarden in die regeling niet zijn vastgesteld met inaanmerkingneming van alle in bijlage III bij die richtlijn genoemde criteria, maar alleen met inaanmerkingneming van het criterium betreffende de omvang van het project."

Het Europees Hof van Justitie volgt de zienswijze van de Commissie en veroordeelt België wegens inbreuk op de richtlijn 85/337. Ook het Waalse Gewest en het Brussel Hoofdstedelijk Gewest schenden elementen van de richtlijn.

Gepost door Dirk Van Heuven

Blog Vlaams Omgevingsrecht
Tags Hof van Justitie, MER
Stel hier je vraag bij dit blogbericht
Tags