18/04/2011

Daar komt de 'VLAREM-trein'

Er is een aanzienlijke wijziging van VLAREM I en VLAREM II op til. Deze wijzigingsronde wordt door het departement LNE de "VLAREM-trein 2011" genoemd. Zowel de integrale regelgevende tekst als de toelichting bij de voorstellen zijn beschikbaar op de website van LNE. Opmerkingen kunnen tot uiterlijk 13 mei 2011 gemaild worden naar vlaremtrein2011@lne.vlaanderen.be.

Wat is verandert er?


  • tal van rubrieken worden aangepast om ze in overeenstemming te brengen met de Beste Beschikbare Technieken. De toelichting spreekt van "een grote inhaalbeweging"

  • integrale voorwaarden worden beter afgestemd op de algemene en sectorale voorwaarden en omgekeerd

  • enkele nieuwe regelingen worden ingevoerd, onder andere nieuwe rubriek 2.3.12 en afdeling 5.27 voor dierenbegraafplaatsen

  • enkele errata die in VLAREM waren geslopen worden verholpen

Gepost door Dirk Van Heuven

Blog Vlaams Omgevingsrecht
Tags VLAREM
Stel hier je vraag bij dit blogbericht
24/03/2011

Vlaanderen schendt richtlijn inzake Project-MER

In een arrest van het Europees Hof van Justitie van 24 maart 2011 wordt België veroordeeld wegens schending van richtlijn 85/337/EEG, betreffende de Project-MER. Zowel de Vlaamse, de Brusselse als de Waalse reglementering makenvolgens de Europese Commissie een schending uit van de richtlijn. Het Hof volgt deze stelling.

Bijlage I bij de richtlijn bevat een lijst van projecten waarvoor hoe dan ook een milieueffectenrapport moet worden opgesteld. Bijlage II bevat een lijst van projecten die aan een MER moeten worden onderworpen ofwel na een onderzoek per geval (de 'ontheffing') ofwel aan de hand van door de lidstaten vastgestelde drempelwaarden of criteria.

Het vaststellen van drempelwaarden of criteria moet echter gebeuren op basis van bijlage III bij de richtlijn. Er moet rekening worden gehouden met (a) de kenmerken van de projecten (bv. de omvang), (b) de plaats van de projecten en (c) het potentiële effect.

Vlaanderen heeft dergelijke drempelwaarden opgenomen, bijvoorbeeld voor wat betreft wegeninfrastructuur. De bijlage II van de richtlijn spreekt van "wegen", bijlage II van het MER-besluit van 10 december 2004 vermeldt onder meer "van wegen met 4 of meer rijstroken over een lengte van 1 km tot 10 km" en "wegen met 2 of meer rijstroken over een lengte van 10 km of meer".

De Commissie oordeelde over het MER-besluit dat "deze drempelwaarden in die regeling niet zijn vastgesteld met inaanmerkingneming van alle in bijlage III bij die richtlijn genoemde criteria, maar alleen met inaanmerkingneming van het criterium betreffende de omvang van het project."

Het Europees Hof van Justitie volgt de zienswijze van de Commissie en veroordeelt België wegens inbreuk op de richtlijn 85/337. Ook het Waalse Gewest en het Brussel Hoofdstedelijk Gewest schenden elementen van de richtlijn.

Gepost door Dirk Van Heuven

Blog Vlaams Omgevingsrecht
Tags Hof van Justitie, MER
Stel hier je vraag bij dit blogbericht
Tags