14/09/2011

Nieuwe bouwaanvraag houdt verzaking in van de voor de Raad voor Vergunningsbetwistingen aangevochten stedenbouwkundige vergunning

In navolging op de tweestrijd in de rechtspraak van de Raad van State (zie onze eerdere blogberichten van 12 augustus 2011 en 24 oktober 2010) heeft de Raad voor Vergunningsbetwistingen nu ook standpunt ingenomen over bovenvermeld vraagstuk.

In het arrest nr. A/2011/0113 van 10 augustus 2011 stelt de Raad voor Vergunningsbetwistingen dat verzoekende partij tijdens het geding over het rechtens vereiste belang dient te beschikken en dat, nu verzoekende partij een nieuwe vergunningsaanvraag heeft ingediend,"(...) zulks niet het geval is aangezien vastgesteld moet worden dat de verzoekende partij op 5 oktober 2010, met andere woorden na het inleiden van het voorliggende verzoekschrift tot vernietiging van de thans bestreden beslissing, een nieuwe aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning met eenzelfde, minstens een voldoende vergelijkbaar, voorwerp als dat van de bestreden beslissing heeft ingediend bij het college van burgemeester en schepenen (...)"

De Raad lijkt hiermee dus de strenge visie van de VIIde kamer van de Raad van State te volgen...

Opnieuw (zie ons eerder blogbericht van 24 oktober 2010) zal zich men zich moeten hoeden om zomaar een nieuwe vergunningsaanvraag in te dienen met eenzelfde, minstens een vergelijkbaar voorwerp als de vergunningsaanvraag die het voorwerp uitmaakt van de vergunnings- of weigeringsbeslissing waarvan de schorsing en/of vernietiging wordt gevraagd.

Gepost door Dirk Van Heuven

Blog Vlaams Omgevingsrecht
Tags Raad voor Vergunningsbetwistingen
Stel hier je vraag bij dit blogbericht
01/09/2011

Bevraging omtrent de effectiviteit van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening i.s.m. de provincie Antwerpen. De resultaten.

Om de nieuwe Antwerpse vestiging in de schijnwerpers te zetten heeft het advocatenkantoor Publius samen met de provincie Antwerpen een enquête georganiseerd over de daadkracht van de nieuwe reglementering inzake stedenbouw en ruimtelijke ordening, de Vlaamse Codex Ruimtelijk Ordening.

Alle gemeenten uit de provincie Antwerpen werden naar hun mening gevraagd. 33 van de 70 Antwerpse gemeenten hebben gereageerd, waardoor de resultaten relevant zijn.

De resultaten van de rondvraag worden niet toevallig vandaag gepresenteerd. Op 1 september 2011 is de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening 2 jaar in werking is getreden.

Benieuwd naar de resultaten? Klik hier.

Gepost door Dirk Van Heuven

Blog Vlaams Omgevingsrecht
Tags VCRO
Stel hier je vraag bij dit blogbericht
29/08/2011

Welke spelregels gelden voor een herbeslissing na een vernietiging of schorsing van een stedenbouwkundige vergunning?

Vaak wordt vergeten dat na een vernietiging of intrekking opnieuw moet worden geoordeeld over de oorsponkelijke vergunningsdaanvraag. Indien deze aanvraag dateert van vóór de inwerkingtreding van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening gelden volgende overgangsregels:

Welke termijnregeling geldt voor de herbeslissing na een vernietiging of intrekking?

Artikel 7.5.8. VCRO luidt als volgt:

“Beslissingen van het college van burgemeester en schepenen tot toekenning of weigering van een vergunning, genomen vóór 1 september 2009, worden bekendgemaakt en kunnen worden uitgevoerd en bestreden overeenkomstig de regelen die golden voorafgaand aan die datum.
Vergunningsaanvragen die bij het college van burgemeester en schepenen werden betekend vóór 1 september 2009, doch waarover het college op die datum nog niet heeft beslist, worden behandeld overeenkomstig de procedureregelen die golden voorafgaand aan die datum. De bekendmaking en de uitvoerbaarheid van de genomen beslissingen worden echter geregeld overeenkomstig artikel 4.7.19. Die genomen beslissingen kunnen worden bestreden bij de deputatie op grond van de regelingen, vastgelegd bij of krachtens artikel 4.7.21 tot en met 4.7.25.”

Aangezien vóór 1 september 2009 geen bindende behandelingstermijnen golden voor het college, bestaan er dus ook geen bindende (sanctioneerbare) behandelingstermijnen na een vernietiging of intrekking. De termijnregeling van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening is niet van toepassing.

Kan er tegen een herbeslissing beroep worden aangetekend bij de deputatie?

Blijkens artikel 7.5.8. §1, 2e alinea VCRO kunnen beslissingen aangaande vergunningsaanvragen die dateren van vóór 1 september 2009, hoedanook beroepen worden bij de deputatie, ook door derden.

Is de Toegankelijkheidsverordening van toerpassing?

Artikel 38 van de toegankelijkheidsverordening luidt als volgt:

“Dit besluit treedt in werking op 1 maart 2010. Van de toepassing van dit besluit zijn de aanvragen tot stedenbouwkundige vergunning vrijgesteld die worden ingediend vóór 1 maart 2010.”


Zelf lezen wij deze bepaling dat de toegankelijkheidsverordening niet van toepassing is indien de stedenbouwkundige waarover na vernietiging of intrekking opnieuw wordt beslist, dateert van vóór 1 maart 2010.

Gepost door Dirk Van Heuven

Blog Lokale Besturen, Vlaams Omgevingsrecht
Tags Dirk Van Heuven, Lokale besturen, Raad van State
Stel hier je vraag bij dit blogbericht
16/08/2011

Lijst toelaatbare zonevreemde functiewijzigingen gewijzigd

Met het besluit van 15 juli 2011, dat vandaag in het Belgisch Staatsblad werd gepubliceerd, wordt de lijst van toelaatbare functiewijzigingen herzien.

Voortaan zal het voor gebouwen of gebouwencomplexen in industriegebied niet langer mogelijk zijn een functiewijziging tot "handel of horeca" te ondergaan.

Gepost door Dirk Van Heuven

Blog Vlaams Omgevingsrecht
Stel hier je vraag bij dit blogbericht
16/08/2011

Ook de tussenkomende partij bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen moet binnenkort rolrecht betalen

Bij besluit van 15 juli 2011 werd het besluit dat de organisatie en werking van de Raad voor Vergunningsbetwistingen gewijzigd. Voortaan zal ook de tussenkomende partij een griffiericht (100 euro) moeten betalen.

De wijziging treedt in werking op 1 september 2011.

Gepost door Dirk Van Heuven

Blog Lokale Besturen, Vlaams Omgevingsrecht
Tags Dirk Van Heuven, Lokale besturen, Raad voor Vergunningsbetwistingen
Stel hier je vraag bij dit blogbericht
Tags