03/10/2016

Vrees voor verkeersproblemen is voor RvVb geen evidente schorsingsgrond

In het arrest nr. RvVb/S1617/0089 overweegt de Raad voor Vergunningsbetwistingen:

‘Hoewel de verzoekende partij stelt veiligheids- en parkeerproblemen te zullen ondervinden als gevolg van de gewijzigde weguitrusting, blijft zij vooreerst in gebreke aan te tonen dat de geschetste nadelen hun oorzaak vinden in de bestreden beslissing zelf.

De geschetste mobiliteit – en parkeerproblematiek lijkt immers in de eerste plaats betrekking te hebben op de wijze waarop verkeer wordt toegelaten in de zone, met name het in de wijk na uitvoering van de werken toegelaten snelheidsregime, richtingsverkeer en/of parkeerbeleid. De realisatie van het wegdek met gracht en naastliggende berm verhindert niet dat het verkeer – indien blijkt dat tweerichtingsverkeer gecombineerd met parkeren op de berm tegen een snelheid van 50 km/u gevaarlijke situaties zou doen ontstaan, op een andere wijze kan worden georganiseerd, zoals bijvoorbeeld snelheidsbeperkingen, eenrichtingsverkeer en/of een verbod om op (bepaalde plaatsen op) de bermen te parkeren. De verzoekende partij lijkt bij de overweging omtrent de ‘onherroepelijkheid van de werken’ niet stil te staan bij de impact van een gewijzigde verkeersorganisatie in de wijk op de door haar geschetste nadelige gevolgen.’

De vordering tot schorsing wordt verworpen'.

30/09/2016

Kan een gewone, anticipatieve schorsing voor de Raad voor Vergunningsbetwistingen nog?

Na lezing van het arrest nr. RvVb/S1617/0089 van 20 september 2016 zou je daaraan twijfelen:

De bewering dat de vrees bestaat dat ‘de bouwheer de bouwwerken snel zal aanvatten’ – in een voetnoot verwijzend naar de grote vertragingen die het project reeds heeft opgelopen – kan tenslotte niet overtuigen dat de afhandeling van de vernietigingsprocedure te laat zal komen om de geschetste nadelen voor de verzoekende partij persoonlijk te voorkomen. De Raad merkt op dat de werken de heraanleg van de bestrating in een hele wijk behelzen, hetgeen impliceert dat de bestaande bestrating dient te worden opgebroken en wellicht een planmatige aanpak vereist is voor de uitvoering van de stedenbouwkundige vergunning, die ondermeer de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel omvat, het opbreken van de bestaande inbuizing en de aanleg van een nieuwe brede gracht. De verzoekende partij beperkt zich tot eerder vage bemerkingen waarmee het hoogdringend karakter van de vordering niet wordt aangetoond. De vrees om voor voldongen feiten geplaatst te worden omwille ook van het publiekrechtelijk karakter van de tussenkomende partij, wordt met geen enkel gegeven gestaafd'.

Nu een schorsingsprocedure, ook bij uiterst dringende noodzakelijkheid, lopende de vernietigingsprocedure kan ingediend worden, lijkt de gewone anticipatieve, preventieve schorsingsprocedure in het gedrang te komen.  Het is immers niet gemakkelijk om te bewijzen dat er een reële dreiging is tot aanvang van de werkzaamheden, zeker indien de vergunningshouder zich daarover niet uitspreekt.

Gepost door Dirk Van Heuven

Blog Lokale Besturen, Vlaams Omgevingsrecht
Tags Dirk Van Heuven, Hoogdringendheid&Spoedeisendheid, Raad voor Vergunningsbetwistingen
Stel hier je vraag bij dit blogbericht
30/09/2016

Aangepast Vrijstellings- en Meldingsbesluit in werking sinds 29 september 2016!

Sinds gisteren, 29 september 2016, is het aangepaste Vrijstellingsbesluit en Meldingsbesluit in werking. 

Middels het wijzigingsbesluit van de Vlaamse Regering van 15 juli 2016 werden onder meer volgende handelingen vrijgesteld van de stedenbouwkundige vergunningsplicht:

- elektrische laadpalen
- het plaatsen van glasbollen, kledingcontainers, etc. 
- het plaatsen van ventilatiebuizen, airco's, schoorsteenpijpen, schoorstenen, dakgoten en hemelwaterafvoerbuizen aan of op een woning (hoogte max. 3 meter)
- het vellen van bomen (in bepaalde omstandigheden)

Lees de integrale tekst van het aangepaste Vrijstellingsbesluit hier

Volgende handelingen werden middels het wijzigingsbesluit van de Vlaamse Regering van 15 juli 2016 meldingsplichtig - in plaats van vergunningsplichtig - gemaakt:

- het tijdelijk laten inwonen van mensen die asiel kregen
- het tijdelijk laten inwonen van mensen wiens woning onbewoonbaar werd door onvoorziene omstandigheden

Lees de integrale tekst van het aangepaste Meldingsbesluit hier

Gepost door Leandra Decuyper

Blog Lokale Besturen, Vlaams Omgevingsrecht
Tags Ruimtelijke ordening & Stedenbouw, Vlaams omgevingsrecht, Vrijstellingenbesluit
Stel hier je vraag bij dit blogbericht
29/09/2016

Vrees voor verkeersproblemen is voor de RvVb geen evidente reden van hoogdringendheid in schorsingsprocedure

In het arrest nr. RvVb/S1617/0089 overweegt de Raad voor Vergunningsbetwistingen:

Hoewel de verzoekende partij stelt veiligheids- en parkeerproblemen te zullen ondervinden als gevolg van de gewijzigde weguitrusting, blijft zij vooreerst in gebreke aan te tonen dat de geschetste nadelen hun oorzaak vinden in de bestreden beslissing zelf.

De geschetste mobiliteit – en parkeerproblematiek lijkt immers in de eerste plaats betrekking te hebben op de wijze waarop verkeer wordt toegelaten in de zone, met name het in de wijk na uitvoering van de werken toegelaten snelheidsregime, richtingsverkeer en/of parkeerbeleid. De realisatie van het wegdek met gracht en naastliggende berm verhindert niet dat het verkeer – indien blijkt dat tweerichtingsverkeer gecombineerd met parkeren op de berm tegen een snelheid van 50 km/u gevaarlijke situaties zou doen ontstaan, op een andere wijze kan worden georganiseerd, zoals bijvoorbeeld snelheidsbeperkingen, eenrichtingsverkeer en/of een verbod om op (bepaalde plaatsen op) de bermen te parkeren. De verzoekende partij lijkt bij de overweging omtrent de ‘onherroepelijkheid van de werken’ niet stil te staan bij de impact van een gewijzigde verkeersorganisatie in de wijk op de door haar geschetste nadelige gevolgen.’

De vordering tot schorsing wordt verworpen'.

Tags