14/02/2017

Binnenkort ook een verplicht openbaar onderzoek bij de opmaak van stedenbouwkundige verordeningen

Het Decreet Integraal Handelsvestigingsbeleid heeft in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening de verplichting ingevoerd om bij de totstandkoming of de wijziging van stedenbouwkundige verordeningen een openbaar onderzoek te organiseren.

Inmiddels keurde de Vlaamse Regering op 10 februari 2017, na advies van de Raad van State, definitief de regeling van het openbaar onderzoek over stedenbouwkundige verordeningen goed. Het bericht van de Vlaamse Regering luidde:

“Het decreet over het integraal handelsvestigingsbeleid heeft in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening de verplichting ingevoerd om bij de totstandkoming of de wijziging van stedenbouwkundige verordeningen een openbaar onderzoek te organiseren. Het openbaar onderzoek van een ontwerp van gewestelijke, provinciale of gemeentelijke stedenbouwkundige verordening duurt dertig dagen en wordt minstens aangekondigd door een bericht in het Belgisch Staatsblad. De Vlaamse Regering keurt op 10 februari 2017, na advies van de Raad van State, definitief de regeling van het openbaar onderzoek over stedenbouwkundige verordeningen goed.”

Het besluit, waarvan u de tekst hier vindt, werd vooralsnog niet gepubliceerd in het Belgisch staatsblad. 

De nieuwe regeling treedt in werking de eerste dag van de tweede maand die volgt op de maand van de bekendmaking van dit besluit in het Belgisch Staatsblad.

Wij houden u op de hoogte. 

12/02/2017

Beslissingsboom omgevingsvergunning (23/2 tot 31/5/2017)

 Capture.PNG

Op 23 februari 2017 wordt het Vlaams omgevingsloket operationeel. Aanvragen met verplichte medewerking van een architect moeten vanaf 23 februari 2017 digitaal worden ingediend, ongeacht of de gemeente in de omgevingsvergunning is ingestapt of niet. Ook voor professionals  wordt overal vanaf 23 februari de digitale vergunningsaanvraag verplicht.

Gemeenten die meer tijd nodig hebben om de omgevingsvergunning te implementeren kunnen daarvoor tijd krijgen tot 1 juni 2017. Hun aanvraag voor uitstel moet voor 14 februari 2017 worden ingediend. De gemeenten die beslist hebben tot uitstel en de datum tot wanneer dit uitstel geldt, zullen vanaf 20 februari 2017 te vinden zijn op www.omgevingsloket.be.  Dergelijk uitstel bestaat niet voor de Vlaamse en de provinciale projecten. 

Milieuvergunningen worden vanaf 23 februari 2017 verleend voor onbeperkte duur, uiteraard rekening houdende met de decretaal voorziene uitzonderingen.

Gepost door Dirk Van Heuven

Blog Lokale Besturen, Vlaams Omgevingsrecht
Tags Dirk Van Heuven, Omgevingsvergunning, Vlaams omgevingsrecht
Stel hier je vraag bij dit blogbericht
07/02/2017

'Betonstop' en het witboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen

De Vlaamse Regering formuleert in het Vlaams Regeerakkoord 2014 – 2019 de ambitie om een Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV) te realiseren als opvolger van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV). Het globaal traject verloopt via de 3 mijlpalen Groenboek, het nieuwe Witboek en (ontwerp)Beleidsplan. De Vlaamse Regering heeft op 4 mei 2012 het Groenboek BRV goedgekeurd. De consultatie over het Groenboek en het verdere beleidsontwikkelingstraject resulteren in dit Witboek. Het Witboek BRV is een beleidsverklaring van de Vlaamse Regering die de strategische krachtlijnen schetst voor de ruimtelijke ontwikkeling voor de komende decennia.

Het recente debat over de 'betonstop' kwam er naar aanleiding van het Witboek.  In de ambtelijke taal van het Witboek heet het:

'De bepaling van de 60/40-verhouding tussen woongelegenheden in het stedelijk gebied en woongelegenheden in het buitengebied, met bijkomend de gesloten bevolkingsprognose, de indeling in “kernen van ontwikkeling” en woonquota sluit onvoldoende aan bij de maatschappelijke evoluties van vandaag, met name de demografische groei, de vergrijzing en gezinsverdunning, de migratie. Er wordt voor geopteerd om proactief in te zetten op ruimtelijk rendement, wat betekent dat compacter en verdicht wonen zal worden gestimuleerd, en dat bepaald juridisch aanbod zal worden geschrapt. Er wordt een meer flexibele woonprogrammatie voorzien. Een meer flexibele woonprogrammatie maakt een ontwikkeling op maat inclusief aandacht voor nieuwe woonvormen en het benutten van specifieke kansen mogelijk'.

Gepost door Leandra Decuyper

Blog Lokale Besturen, Vlaams Omgevingsrecht
Tags Leandra Decuyper, Omgevingsvergunning, Ruimtelijke ordening & Stedenbouw
Stel hier je vraag bij dit blogbericht
25/01/2017

Omgevingsvergunning van start op 23 februari 2017. Of toch niet helemaal?

De plenaire vergadering van het Vlaams parlement besliste - door het aannemen van een spoeddecreet - op 25 januari 2017 defintief over de (uitgestelde) implementatie van de omgevingsvergunning. De omgevingsvergunning treedt op 23 februari a.s. en dit op alle niveaus.

Gemeentes kunnen evenwel (om praktische redenen) vragen om de inwerkingtreding uit te stellen én dit uiterlijk tot 1 juni 2017. Indien het uitstel wordt toegekend, blijven de bestaande vergunningsprocedures van toepassing. De (milieu)vergunningen die evenwel worden afgeleverd na 23 februari 2017 zullen wel steeds een onbepaalde duur hebben.

Nog dit. Vergunningsaanvragen die worden ingediend met medewerking van een architect, zullen niet langer op papier kunnen ingediend worden, maar moeten steeds digitaal worden ingediend. Ook indien aan het betrokken bestuur een uitstel werd toegekend. 

Bij vergunningsaanvragen die zonder architect worden ingediend, zal dus per provincie, stad of gemeente moeten nagegaan worden in welke mate de (digitale) omgevingsvergunningsprocedure van toepassing is. 

U vindt hier de parlementaire documenten van het spoeddecreet.

Bijkomende informatie over de uitgestelde implementatie vindt u ook op de website van VVSG.  

Tags