20/02/2015

Federale overheid komt met volledig vernieuwde website overheidsopdrachten

Na de Vlaamse overheid - die recent het e-draaiboek overheidsopdrachten lanceerde, komt nu ook de federale overheid met een nieuwe heldere website overheidsopdrachten: publicprocurement.be.

Deze website bundelt voortaan de informatie die u voorheen kon raadplegen op www.publicprocurement.be en www.16procurement.be .

De informatie wordt ingedeeld volgens vijf thema’s:
1. overheidsopdrachten: de regelgeving en toelichting
2. federale diensten die actief zijn op vlak van overheidsopdrachten
3. dienstencataloguseen overzicht van de diensten die worden aangeboden door de federale dienst e-Procurement.
4.ambtenarenallerlei informatie die nuttig kan zijn voor aanbestedende overheden
5. ondernemingen.

Gepost door Johan Geerts

Blog Overheidscontracten
Tags Overheidsopdrachten, Overheidsopdrachten overheidscontracten & PPS
Stel hier je vraag bij dit blogbericht
19/02/2015

e-Procedure Raad van State heeft nog last van kinderziekten

Tijdens de pleidooien in een procedure bij uiterst dringende noodzakelijkheid inzake overheidsopdrachten bleek dat de e-procedure (zie ons eerder bericht hier en hier) nog niet optimaal werkt.

Niet alleen is het opladen en verzenden van grote stukken zoals een bestek of een offerte problematisch, de ontvangst ervan lijkt nog problematischer te zijn bij de Raad van State. Blijkbaar verliezen de netjes genummerde en benoemde stukken hun identificatie bij ontvangst bij de Raad van State, hetgeen het voor de staatsraden en het auditoraat moeilijk werken maakt. En als verzoekende partij voor een papieren procedure heeft gekozen en verwerende partij voor een elektronische procedure, dan zou de elektronische toegang van verzoekende partij tot de stukken van verwerende partij niet van een leien dakje te lopen. Er zouden nog andere gebreken zijn.

We geven het advies om voorlopig geen gebruik te maken van de e-Procedure voor de Raad van State, dan tenzij in dossiers met een beperkt stukkenbundel of administratief dossier.
12/02/2015

Aanbestedende overheid is niet noodzakelijk contractant

Het lijkt alsof het steeds meer gebeurt dat meerdere overheden samen optreden om een overheidsopdracht te plaatsen. 

In een vonnis van 18 december 2014 geeft de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen aan dat de coördinerende aanbestedende overheid én leidend ambtenaar niet noodzakelijk de contractant van de aannemer is in de uitvoeringsfase:

‘De rechtbank treedt het verweer van A. bij dat K. de verkeerde partij gedagvaard heeft.

Gelet op de voorliggende stukken is het duidelijk dat niet A maar N. de contractspartij van K. is in de uitvoeringsfase van de riolerings- en bestratingswerken in de …straat te A.

Het feit dat A. in de voorafgaande gunningsfase optrad als coördinerende aanbestedende overheid én als leidend ambtenaar verandert daar niets aan en maakt A. a fortiori geenszins tot contractant van K. in de uitvoeringsfase.

Dit blijkt niet alleen duidelijk uit de uitdrukkelijke bewoordingen van art. 15 §1 AAV zoals geciteerd sub II.3 van dit vonnis, maar ook uit het feit dat K. zélf op een onverdacht tijdstip haar werken conform deze bepaling aan N. (en niet aan A.) factureerde en N. (en niet A.) op 7 oktober 2010 aangetekend in gebreke stelde m.b.t. de verwijlsintresten.’

Het is dus belangrijk om de factuur meteen naar het juiste adres te sturen...

Referentie: Rb. Antwerpen, 18 december 2014, AR/14/2835/A (Pub504706)


30/01/2015

Europese briefing betreffende belangenconflicten bij PPS


Door Europa werd deze maand een briefing opgesteld, waarbij vooral wordt ingegaan hoe gehandeld moet worden bij de vaststelling van belangenconflicten bij PPS.

De briefing wordt ingeleid met de vaststelling dat in Europa PPS vooral succes heeft op het vlak van infrastructuurwerken en dienstverlening. Dit wordt toegeschreven aan het feit dat de private partners op deze vlakken vaak over een specifieke expertise beschikken, alsmede over de nodige marktkennis, op een kosten- en tijdsbesparende wijze tot het beoogde resultaat kunnen komen en de administratieve last op die manier verminderen.

De briefing bevat verder een overzicht van hoe en waar PPS op Europees en internationaal gegroeid is.

Als voorbeelden van belangenconflicten worden aangehaald : het risico om nationale inschrijvers en sterkere spelers te gaan bevoordelen. Specifiek wordt aandacht besteed aan de gevallen waarbij iemand van de overheid overstapt naar de privé-sector en mogelijkerwijze op die manier een voordeel creëert.

De briefing merkt op dat één enkele aanpak om belangenconflicten tegen te gaan, niet bestaat. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen 'hard-law' tools en 'soft-law' tools. Overheden moeten ervoor zorgen dat ze hun plichten op een eerlijke en onafhankelijke wijze vervullen en dat het beslissingsproces op een volledig transparante wijze gebeurt. Tijdens de uitvoering van de opdracht moet de PPS in het geval van een ernstig belangenconflict kunnen stopgezet worden en na de uitvoering van de opdracht moet op afdoende wijze aan het brede publiek gerapporteerd worden.
Als 'soft-law' tools worden bijvoorbeeld de richtlijnen van de Europese Commissie beschouwd, om nationale overheden te begeleiden bij het nemen van beslissingen, de erkenning van internationale principes, ...

Gepost door Sofie Logie

Blog Overheidscontracten
Tags Overheidsopdrachten overheidscontracten & PPS, PPS, Sofie Logie
Stel hier je vraag bij dit blogbericht
Tags