13/05/2016

Nieuwe wet overheidsopdrachten is goedgekeurd!

Op 12 mei 2016 keurde het federaal Parlement de nieuwe wet overheidsopdrachten goed.

Deze wet zet de Europese Richtlijnen 2014/24/EU en 2014/25/EU van 26 februari 2014 betreffende het plaatsen van overheidsopdrachten om. De uiterste omzettingsdatum was 18 april 2016.

De nieuwe wet zal de wet van 15 juni 2006 vervangen.

Een koninklijk besluit moet de datum van inwerkingtreding van deze wet bepalen. Dit zal niet gebeuren vooraleer er ook minstens een nieuw KB Plaatsing is goedgekeurd.

Gepost door Sofie Logie

Blog Overheidscontracten
Tags Overheidsopdrachten, Overheidsopdrachten overheidscontracten & PPS, Sofie Logie
Stel hier je vraag bij dit blogbericht
04/05/2016

Coördinatieproblemen bewijzen op zich geen fout in hoofde van de aanbestedende overheid

Zo oordeelde het hof van beroep te Gent in een belangwekkend arrest van 12 april 2016:

'Nergens in zijn verslag bekrachtigt de deskundige dat de coördinatie van de werken door de opdrachtgever gebrekkig is geweest. NV K. stelt ten onrechte dat het Studiebureau P. zelf coördinatiefouten zou hebben toegegeven, hetgeen niet kan afgeleid worden uit het feit dat het moeilijkheden zou hebben vastgesteld. Coördinatieproblemen zijn per se nooit uitgesloten bij het uitvoeren van gezamenlijke uitvoering van werken voor rekening van verschillende aanbestedende overheden die samengevoegd waren overeenkomstig artikel 19 van de Overheidsopdrachtenwet van 24 december 1993. Te dezen waren de gemeente Waregem en de Bouwmaatschappij Helpt Elkander immers medeopdrachtgevende besturen.

Bij het tussenarrest (p. 9) heeft het hof al geoordeeld dat ‘in zoverre artikel 28 §2 van het bestek de rechten tot schadevergoeding in hoofde van de aannemer zouden beperken, artikel 28 §2 van het Bijzonder bestek inderdaad als onbestaande diende te worden beschouwd’.

Dit neemt niet weg dat dit artikel van het Bijzonder bestek een duidelijke waarschuwing aan het adres van de inschrijver uitmaakte over de hinder die het gevolg kon zijn van de gelijktijdige veranderingen en uitbreidingswerken uit te voeren door de nutsmaatschappijen aan hun installaties. Coördinatieproblemen impliceren op zich geen fout(en) in hoofde van het opdrachtgevende bestuur.

NV K. blijft tevens in gebreke aan te tonen dat het bestuur enige aansprakelijkheid zou dragen voor onderbrekingen door de omstandigheid dat het terrein niet zou hebben voldaan aan de voorwaarden van het standaardbestek 250, hetgeen opnieuw de gerechtsdeskundige niet in zijn verslag bevestigt.

Het bestuur heeft te dezen lang voor de gunning van de opdracht en de aanvang van de werken allerlei vergaderingen belegd en strikte afspraken gemaakt met de betrokken nutsmaatschappijen of bouwmaatschappijen. Tijdens de uitvoering van de werken werden niet minder dan 48 coördinatievergaderingen met allerlei betrokken partijen gehouden en het kan dus niet worden voorgehouden dat het bestuur geen bijzondere aandacht heeft besteed aan de goede uitvoering van de gelijktijdige aannemingen.

De aannemer laat in deze omstandigheden na om aan te tonen dat hij aanspraak kan maken op schadevergoeding op grond van artikel 15, §5 (of op basis van artikel 16, §1 e.v.) van de A.A.V.

De oorspronkelijke vordering van de NV K. tegen het bestuur, (…), wordt bijgevolg ongegrond verklaard.’


Ref: Gent, 12 april 2016, ng. (AR 2007/2316 en 2007/3115), Pub502646.

27/04/2016

Moeilijke berekeningsmethode in meetstaat leidt niet tot nietigheid gunningsbeslissing

Zo blijkt uit een arrest (bij uiterst dringende noodzakelijkheid) van de Raad van State nr. 234.464 van 21 april 2016 waarin 8 van de 9 inschrijvers twee posten van de meetstaat in de ongewone eenheid 'ton%'  verkeerd hadden berekend.

Een enkele inschrijver had wel gezien hoe het moest (nadere toelichting stond in het bestek), waarna de opdrachtgevende overheid overging tot verbetering van de rekenfouten van de andere inschrijvers bij toepassing van artikel 96 van het KB Plaatsing van 15 juli 2011.  Daardoor werd de rangschikking helemaal overhoop gehaald.  De inschrijver die zonder verbetering hoogst stond gerangschikt vatte de Raad van State.

De Raad van State oordeelt:

'Indien de verzoekende partij twijfels had bij het opstellen van haar offerte en het invullen van de samenvattende opmeting had zij de verwerende partij op dit punt, zo lijkt het, kunnen – of zelfs moeten – bevragen alvorens een offerte in te dienen. Zij heeft dit echter niet gedaan. De gevolgen voor de rangschikking van haar offerte van het feit dat zij schijnbaar over het %-teken in de
eenheid “ton%” heen heeft gelezen, lijkt zij dan ook zelf te moeten dragen. 

(...)

Voorts lijkt het feit dat maar één inschrijver de in het bestek vooropgestelde berekeningswijze juist heeft toegepast, op zich de rekenkundige verbetering van de offertes van de overige inschrijvers aan de hand van de correcte formule alvast niet onwettig te maken'.

21/12/2015

Europese Commissie publiceert drempelbedragen voor overheidsopdrachten in periode 2016-2017

Op 25 november 2015 verscheen in het Publicatieblad van de Europese Unie de verordening nr. 2170/2015 van de Europese Commissie met de drempelbedragen voor 2016 en 2017. Deze bedragen bepalen welke overheidsopdrachten aan de Europese bekendmakingsregels onderworpen zijn.

 De bekendmakingsdrempels voor de klassieke sectoren zijn:
  • voor leveringen en diensten: 209.000 euro (vroeger: 207.000 euro)(met uitzondering van bepaalde "centrale overheden" waar 134.000 euro wordt vervangen door 135.000 euro))
  • voor werken: 5.225.000 euro (vroeger: 5.186.000 euro)
De bekendmakingsdrempels voor de speciale sectoren en in de sectoren water, energie, vervoer en postdiensten zijn:
  • voor leveringen en diensten: 418.000 euro (vroeger: 414.000 euro)
  • voor werken: 5.225.000 euro (vroeger: 5.186.000 euro)
De bekendmakingsdrempels voor defensie- en veiligheidsbeleid zijn:
  • voor leveringen en diensten: 418.000 euro (vroeger: 414.000 euro)
  • voor werken: 5.225.000 euro (vroeger: 5.186.000 euro)
Een ministerieel besluit zal deze nieuwe bedragen zal aanpassen in de Belgische overheidsopdrachtenregelgeving.

Gepost door Frederik Van Camp

Blog Overheidscontracten
Tags Dirk Van Heuven, Overheidscontracten, Overheidsopdrachten overheidscontracten & PPS
Stel hier je vraag bij dit blogbericht
25/11/2015

Hoe milieubeheerssystemen op te leggen als selectiecriterium bij overheidsopdrachten?

De overheidsopdrachtenreglementering maakt het mogelijk om 'in passende gevallen' een EMAS of ISO 14.001-certificatie of een vergelijkbaar milieumanagementsysteem in de bedrijfsvoering te verlangen. 

De  bewoordingen in de regelgeving zijn echter complex en laten interpretatieruimte toe, waardoor heel wat aanbestedende overheden vragen hebben bij het correct juridisch gebruik van het selectiecriterium. Bovendien is het niet duidelijk in welke gevallen het opleggen van het selectiecriterium passend is. Het opleggen ervan mag de mededinging immers niet onredelijk beperken, moet relevant zijn en moet in een proportionele verhouding staan tot het voorwerp van de opdracht.

Daarom werd door de Vlaamse overheid een kant- en klare modelclausule opgesteld die gebruikt kan worden door (aarzelende) aanbestedende overheden:

'De [kandidaat / inschrijver] moet EMAS of ISO 14.001 zijn gecertificeerd. Certificeringen op basis van normen of standaarden die uitgaan van in andere lidstaten gevestigde instanties die gelijkwaardig zijn aan EMAS of ISO 14.001 en andere bewijzen inzake gelijkwaardige maatregelen op het vlak van milieubeheer worden ook aanvaard.'


Tags