28/04/2010

Het lot van slecht opgemaakte procedurestukken

Het Hof van Cassatie maakt korte metten in een arrest met slecht opgemaakte conclusies:

"4. De appelrechters oordelen dat:
- het op 31 mei 2007 door de eiseres neergelegd geschrift niet voldoet aan het
begrip ‘conclusie’ in de zin van artikel 741 van het Gerechtelijk Wetboek;
- het enkel een opsomming bevat van teksten die niet allen betrekking hebben op
de zaak;
- delen van conclusies uit andere zaken klakkeloos werden overgenomen zonder
enige relevantie in onderhavige zaak;
- de aangehaalde rechtsleer en rechtspraak er integraal deel van uitmaakt wat een
nader onderzoek van deze rechtsbronnen veronderstelt, terwijl deze gegevens
in werkelijkheid oncontroleerbaar zijn;
- het neerleggen van dergelijk geschrift een schending van de rechten van
verdediging uitmaakt, niet ernstig te noemen is en indruist tegen alle principes
van de goede trouw in de procesvoering;
- de bijlage bij die conclusie al even onsamenhangend is als de conclusie zelf;
- hetgeen naar aanleiding van de pleidooien mondeling werd uiteengezet totaal
afwijkt van het schriftelijk verweer.

5. Door op die gronden de appelconclusie van de eiseres van 31 mei 2007 uit
het debat te weren, geven de appelrechters te kennen dat de eiseres haar recht van
verdediging en haar recht om te concluderen uitoefent zonder redelijk en afdoend
belang en op een wijze die de perken van de normale uitoefening ervan door een
voorzichtig en zorgvuldig persoon kennelijk te buiten gaat.

6. Zij verantwoorden aldus hun beslissing naar recht en schenden hierbij de in
het onderdeel aangevoerde bepalingen en rechtsbeginselen niet.

Het onderdeel kan niet worden aangenomen".


Besluit. Slecht opgemaakte besluiten voor een rechtbank of een hof, hetzij omdat ze onleesbaar zijn of onbegrijpelijk, hetzij omdat er te kwistig en verkeerdelijk copy-paste werd gedaan, mogen geweerd worden. De erin opgenomen middelen (argumenten) moeten niet beantwoord worden.

Referentie: Cass. 4 maart 2010, nr. C.08.0324.N/1

Gepost door Dirk Van Heuven

Blog Lokale Besturen
Tags Dirk Van Heuven, Lokale besturen
Stel hier je vraag bij dit blogbericht
21/04/2010

Studiedag 7 mei 2010: Lokale besturen: dichtbij en EU-nabij

Onze medewerker Jürgen Vanpraet, assistent aan de universiteit Antwerpen, deelt mee dat een zeer interessante studiedag wordt gehouden op 7 mei 2010:

Studiemiddag georganiseerd door de Onderzoeksgroep Recht & Onderneming
van de Universiteit Antwerpen
Met de steun van
de Faculteit Rechten van de Universiteit Antwerpen
Europa Direct van de Provincie Antwerpen
de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten

Vrijdag 7 mei 2010
Europa Direct, Provincie Antwerpen
Lombardenvest 23
2000 Antwerpen

De onderzoekers Europees recht van de Universiteit Antwerpen organiseren ieder jaar op of rond 9 mei een studiedag over een actueel thema van Europees recht. Eerdere studiedagen gingen over de Europese Grondwet (2005), het sociale Europa (2006), de Europese politiële en justitiële strafrechtelijke samenwerking (2007), het Verdrag van Lissabon (2008) en het EG consumentenacquis (2009).
De editie van 2010, ingericht door de onderzoeksgroep ‘Onderneming & Recht’, stelt het belang van het Europees recht voor lokale besturen centraal. Ambtenaren en medewerkers van deze lokale actoren, maar ook juristen, onderzoekers, studenten en allen die belang stellen in de ontwikkeling van het Europees recht wordt inzicht geboden in de cruciale rol die het Europees recht speelt op lokaal niveau.
Het programma is opgebouwd uit vier lezingen van een dertigtal minuten. In een eerste bijdrage wordt een algemeen beeld geschetst van de groeiende aandacht van het Europees recht voor lokale besturen om vervolgens meer specifica themata aan te snijden respectievelijk omtrent aanbestedingen, milieurecht en diensten van algemeen belang. Net als bij de vorige studiedagen worden de bijdragen gebundeld in een boek, dat in het najaar van 2010 wordt uitgegeven bij Intersentia en in de inschrijvingsprijs is inbegrepen.

programma
Met de medewerking van
A.-M. Van den Bossche, G. Bourgeois,
G. Straetmans,
G. Van Calster,
L. Hoornaert
en S. Van Garsse.

14u00 Verwelkoming en inleiding
Prof. dr. G. Straetmans, Universiteit Antwerpen, Decaan Faculteit Rechten

14u10 Diensten van algemeen (economisch) belang op lokaal niveau
L. Hoornaert, Universiteit Antwerpen, assistente Recht van de Europese Unie

14u40 Het Europees aanbestedingsrecht en lokale besturen
Prof. dr. S. Van Garsse, Universiteit Antwerpen

15u10 Koffiepauze

15u40 De betekenis van het Europees milieurecht voor lokale besturen
Prof. dr. G. Van Calster, Katholieke Universiteit Leuven

16u10 Naar een vernieuwd Europees bestuurskader: welke rol voor regio’s en steden?
G. Bourgeois, Viceminister-president van de Vlaamse regering, Vlaams minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand

16u40 Uitleiding
Prof. dr. A.-M. Van den Bossche, Universiteit Antwerpen, onderzoeksleider onderzoeksgroep Onderneming & Recht

16u50 Receptie

Plaats en datum:
Vrijdag 7 mei 2010
Registratie vanaf 13.30u. Lezingen vanaf 14.00u.
Europa Direct, Provincie Antwerpen
Lombardenvest 23, 2000 Antwerpen
Universiteit Antwerpen, Stadscampus

Inlichtingen
Mevr. L. Hoornaert
Tel. 03 265 5823
E-mail: lieve.hoornaert@ua.ac.be
Website: www.ua.ac.be/uals
inschrijven voor 3 mei 2010

Erkenning:
Deze studiemiddag werd door de Orde van Vlaamse Balies erkend voor 3 juridische punten.
Gerechtelijke stagiairs krijgen 1 punt. De deelnemingskosten van magistraten, gerechtelijke stagiairs en het personeel van griffies en parketten worden ten laste genomen door het Instituut voor gerechtelijke opleiding.

Prijs
De inschrijvingsprijs van 80 euro omvat: de toegang tot de studiemiddag, het referatenboek, koffiepauze en slotdrink.
Advocaten-stagiairs betalen 60 euro.

De betaling gebeurt door overschrijving op rekeningnummer 735-0184922-28 van de Universiteit Antwerpen, Prinsstraat 13, 2000 Antwerpen (met als mededeling “SC20050” en de naam van de persoon voor wie wordt betaald).

Gepost door Dirk Van Heuven

Blog Lokale Besturen
Tags Dirk Van Heuven, Europa, Lokale besturen
Stel hier je vraag bij dit blogbericht
13/04/2010

Netlog, Facebook & co : de rechter kijkt mee!

De vrederechter van Waregem werd gevat door een vordering wegens ontoelaatbare inperking van het eigendomsrecht, overmatige burenhinder, fout en onzorgvuldigheid ten laste van een gemeente en een rallyexploitant. De gemeente werd verweten dat niet wettig toelating kon gegeven worden voor een rally die passeerde langs de voordeur.

De vrederechter verwierp de vordering in sappige bewoordingen:

“Het is nu eenmaal inherent aan het wonen buiten de bebouwde kom dat evenementen soms wat overlast kunnen meebrengen. In casu is er evenwel geen sprake van een verbreking van het evenwicht noch van overmatige overlast. Moet men de Ronde van Vlaanderen afschaffen omdat ook op dat tijdstip de wegen worden afgesloten en vaak wat lawaai- en verkeershinder meebrengt voor mensen die wonen op bijvoorbeeld op de anders zo rustige Koppenberg, Patersberg, enz.”

Het beweerde studienadeel van de “meerderjarige” dochter werd als volgt ontmoet:

“Derde eiseres was reeds immers reeds maanden voordien op de hoogte van het geplande evenement, zodat niets haar belette vooraf tijdig de nodige maatregelen te nemen.

Dit kon trouwens voor (...) absoluut geen probleem vormen aangezien zij zich op haar Netlog profileert als een sociaal type met een grote vriendenkring, maar zichzelf daarentegen “jammer genoeg” profileert als een studente en duidelijk aangeeft de school niet als haar hobby te ervaren”.


Merkwaardig is dat de vrederechter op eigen initiatief de weg naar Netlog heeft gevonden om de beweringen van een partij nader te controleren!

Referentie: Vredegerecht Waregem, 6 april 2010 (PUB501969).

Gepost door Dirk Van Heuven

Blog Lokale Besturen
Tags Burenhinder, Dirk Van Heuven, Lokale besturen, Overheidsaansprakelijkheid
Stel hier je vraag bij dit blogbericht
03/04/2010

De motivering van de herstelvordering moet verder gaan dan enkel maar de vaststelling van een bestemmingsstrijdigheid

De 10e kamer van het Gentse hof van beroep heeft op 26 februari 2010 eraan herinnerd dat een herstelvordering niet enkel kan gemotiveerd worden door een loutere vaststelling van de bestemmingsstrijdigheid van het onvergunde gebouw waarvan de afbraak werd gevorderd.

De herstelvordering werd als onwettig geweerd omdat er geen toets was aan de goede ruimtelijke ordening en niet werd geargumenteerd welk voordeel het herstel zou brengen voorde plaatselijke ruimtelijke ordening. Alle gegevens nopens de omliggende bebouwing en landschap ontbraken.

Referentie: Gent 26 februari 2010, nr.1128/07, ng (Publius-intranet).

Gepost door Dirk Van Heuven

Blog Lokale Besturen
Tags Dirk Van Heuven, Lokale besturen, Ruimtelijke ordening & Stedenbouw
Stel hier je vraag bij dit blogbericht
02/04/2010

Voor sommige kleine constructies volstaat binnenkort een stedenbouwkundige melding

De Vlaamse regering heeft vandaag haar principiële goedkeuring gegeven aan het besluit dat stedenbouwkundige vergunningen voor bepaalde kleine constructies overbodig maakt. Voor sommige constructies komt er wel een meldingsplicht. Het besluit moet nog voor advies naar de Raad van State, maar zou, naar verluidt, nog voor de zomer in werking kunnen treden.

Ziehier de belangrijkste nieuwigheden:

Een. Alle vrijstaande bijgebouwen (zoals een tuinhuis, carport of zwembad) met een maximale oppervlakte van 40m² zullen vrijgesteld zijn van melding of vergunning, als de al bestaande voorwaarden zoals maximale hoogte en afstand tot de perceelgrens gerespecteerd worden.

Twee. Wie een beperkte uitbreiding van de woning plant, zoals het aanbouwen van een garage of een kleine veranda, zal dit kunnen doen na een melding aan de gemeente.

Drie. De meldingsplicht geldt ook voor verbouwingen aan de gevel of interne verbouwingen.

Vier. Ook in industriegebieden zal voor bepaalde uitbreidingen, zoals het bijbouwen van een loods, de vergunningsplicht vervangen worden door een meldingsplicht.
Mogelijk wordt de meldingsplicht later nog uitgebreid.

Gepost door Dirk Van Heuven

Blog Lokale Besturen
Tags Dirk Van Heuven, Lokale besturen, Ruimtelijke ordening & Stedenbouw
Stel hier je vraag bij dit blogbericht
Tags