15/02/2017

Ontstaat er een recht op benoeming na een gunstige evaluatie van de proeftijd (bis)?

Reeds eerder hebben we deze vraag gesteld naar aanleiding van het van de Raad van State nr. 236.547 van 25 november 216, uitgesproken bij uiterst dringende noodzakelijkheid. In deze zaak was de proeftijd van de secretaris afgesloten met een gunstige evaluatie van de Evaluatiecommissie, maar de gemeenteraad weigerde hem vervolgens gemotiveerd te benoemen.  De Raad van State oordeelde:

'Uit wat voorafgaat lijkt te volgen dat de gemeenteraad geen bevoegdheid heeft inzake de evaluatie van de gemeentesecretaris en dat de beslissing van de gemeenteraad van Z. om de gunstige evaluatie van verzoekers proeftijd door het evaluatiecomité naast zich neer te leggen en op het eerste gezicht te vervangen door een eigen ongunstige beoordeling, onrechtmatig afbreuk doet aan artikel 73 van het personeelsstatuut'.

Hierop trok de gemeenteraad de bestreden niet-benoemingsbeslissing in en nam zij dezelfde beslissing, ditmaal ... ongemotiveerd. De Raad schorst met arrest nr. 237.368 van 14 febrauari 2017 ten tweede maal bij UDN:

'Ofschoon het resultaat van verzoekers eindevaluatie van de proeftijd gunstig is, weigert de gemeenteraad tot twee keer toe hem vast aan te stellen in statutair verband: een eerste keer op grond van motieven die ogenschijnlijk ondeugdelijk zijn en vervolgens worden teruggenomen, en een tweede keer zelfs om helemaal geen enkele reden.

Dat verzoeker deze onbestaande motieven zou kennen, is grotesk. In zijn tweede middelonderdeel betoogt hij noch min noch meer: “In casu ligt er gewoonweg géén motivering voor”.

Aangezien het voorgaande lijkt uit te wijzen dat de verwerende partij geen redenen heeft om verzoeker niet vast te benoemen, is er ten minste in de huidige stand van de procedure aanleiding toe om bijgevolg, logischer- en noodzakelijkerwijze, te besluiten tot het bestaan van een verplichting om hem vast te benoemen'.

Referentie: PUB506210

Gepost door Dirk Van Heuven

Blog Lokale Besturen
Tags Ambtenarenrecht, Dirk Van Heuven
Stel hier je vraag bij dit blogbericht
14/02/2017

Binnenkort ook een verplicht openbaar onderzoek bij de opmaak van stedenbouwkundige verordeningen

Het Decreet Integraal Handelsvestigingsbeleid heeft in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening de verplichting ingevoerd om bij de totstandkoming of de wijziging van stedenbouwkundige verordeningen een openbaar onderzoek te organiseren.

Inmiddels keurde de Vlaamse Regering op 10 februari 2017, na advies van de Raad van State, definitief de regeling van het openbaar onderzoek over stedenbouwkundige verordeningen goed. Het bericht van de Vlaamse Regering luidde:

“Het decreet over het integraal handelsvestigingsbeleid heeft in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening de verplichting ingevoerd om bij de totstandkoming of de wijziging van stedenbouwkundige verordeningen een openbaar onderzoek te organiseren. Het openbaar onderzoek van een ontwerp van gewestelijke, provinciale of gemeentelijke stedenbouwkundige verordening duurt dertig dagen en wordt minstens aangekondigd door een bericht in het Belgisch Staatsblad. De Vlaamse Regering keurt op 10 februari 2017, na advies van de Raad van State, definitief de regeling van het openbaar onderzoek over stedenbouwkundige verordeningen goed.”

Het besluit, waarvan u de tekst hier vindt, werd vooralsnog niet gepubliceerd in het Belgisch staatsblad. 

De nieuwe regeling treedt in werking de eerste dag van de tweede maand die volgt op de maand van de bekendmaking van dit besluit in het Belgisch Staatsblad.

Wij houden u op de hoogte. 

12/02/2017

Beslissingsboom omgevingsvergunning (23/2 tot 31/5/2017)

 Capture.PNG

Op 23 februari 2017 wordt het Vlaams omgevingsloket operationeel. Aanvragen met verplichte medewerking van een architect moeten vanaf 23 februari 2017 digitaal worden ingediend, ongeacht of de gemeente in de omgevingsvergunning is ingestapt of niet. Ook voor professionals  wordt overal vanaf 23 februari de digitale vergunningsaanvraag verplicht.

Gemeenten die meer tijd nodig hebben om de omgevingsvergunning te implementeren kunnen daarvoor tijd krijgen tot 1 juni 2017. Hun aanvraag voor uitstel moet voor 14 februari 2017 worden ingediend. De gemeenten die beslist hebben tot uitstel en de datum tot wanneer dit uitstel geldt, zullen vanaf 20 februari 2017 te vinden zijn op www.omgevingsloket.be.  Dergelijk uitstel bestaat niet voor de Vlaamse en de provinciale projecten. 

Milieuvergunningen worden vanaf 23 februari 2017 verleend voor onbeperkte duur, uiteraard rekening houdende met de decretaal voorziene uitzonderingen.

Gepost door Dirk Van Heuven

Blog Lokale Besturen, Vlaams Omgevingsrecht
Tags Dirk Van Heuven, Omgevingsvergunning, Vlaams omgevingsrecht
Stel hier je vraag bij dit blogbericht
07/02/2017

'Betonstop' en het witboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen

De Vlaamse Regering formuleert in het Vlaams Regeerakkoord 2014 – 2019 de ambitie om een Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV) te realiseren als opvolger van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV). Het globaal traject verloopt via de 3 mijlpalen Groenboek, het nieuwe Witboek en (ontwerp)Beleidsplan. De Vlaamse Regering heeft op 4 mei 2012 het Groenboek BRV goedgekeurd. De consultatie over het Groenboek en het verdere beleidsontwikkelingstraject resulteren in dit Witboek. Het Witboek BRV is een beleidsverklaring van de Vlaamse Regering die de strategische krachtlijnen schetst voor de ruimtelijke ontwikkeling voor de komende decennia.

Het recente debat over de 'betonstop' kwam er naar aanleiding van het Witboek.  In de ambtelijke taal van het Witboek heet het:

'De bepaling van de 60/40-verhouding tussen woongelegenheden in het stedelijk gebied en woongelegenheden in het buitengebied, met bijkomend de gesloten bevolkingsprognose, de indeling in “kernen van ontwikkeling” en woonquota sluit onvoldoende aan bij de maatschappelijke evoluties van vandaag, met name de demografische groei, de vergrijzing en gezinsverdunning, de migratie. Er wordt voor geopteerd om proactief in te zetten op ruimtelijk rendement, wat betekent dat compacter en verdicht wonen zal worden gestimuleerd, en dat bepaald juridisch aanbod zal worden geschrapt. Er wordt een meer flexibele woonprogrammatie voorzien. Een meer flexibele woonprogrammatie maakt een ontwikkeling op maat inclusief aandacht voor nieuwe woonvormen en het benutten van specifieke kansen mogelijk'.

Gepost door Leandra Decuyper

Blog Lokale Besturen, Vlaams Omgevingsrecht
Tags Leandra Decuyper, Omgevingsvergunning, Ruimtelijke ordening & Stedenbouw
Stel hier je vraag bij dit blogbericht
Tags