07/09/2016

Een loutere verwijzing naar een gunstig advies van een gemeentelijke bouwcommissie volstaat niet als motivering van een handelsvestigingsvergunning

Zo oordeelde de Raad van State in haar arrest nr. 235.392 van 7 juli 2016:

‘Anders dan de verwerende partij dit blijkbaar ziet, kan een derde-belanghebbende, zoals in casu verzoeker, zich met goed gevolg op een schending van de formele motiveringsplicht beroepen.

Met verzoeker dient vastgesteld dat de bestreden beslissing bijzonder karig is gemotiveerd. Zij beperkt zich in wezen tot een opsomming van de toepasselijke wettelijke bepalingen, onder een titel ‘juridische overwegingen’, en het weergeven van de administratieve stappen in de procedure, onder een titel ‘feitelijke overwegingen’.

De verwerende partij en de tussenkomende partij houden voor dat de bestreden beslissing is gebaseerd op een in deze beslissing vermeld ‘gunstig advies van 16/09/2014 van de gemeentelijke bouwcommissie’, waarin de door artikel 7 §2 van de handelsvestigingenwet bedoelde criteria worden onderzocht. Vastgesteld dient evenwel dat in de bestreden beslissing nergens wordt vermeld dat dit advies wordt bijgetreden. Er wordt ook geen melding gemaakt van de inhoud van het advies, noch blijkt het aan de bestreden beslissing te zijn gehecht om er integrerend deel van uit te maken. 

Gelet op het voormelde, ligt een schending van de formele motiveringsplicht voor.’

Gepost door Dirk Van Heuven

Blog Handelsvestigingen
Tags Handelsvestigingen, Motivering, Raad van State
Stel hier je vraag bij dit blogbericht
30/07/2016

Decreet Integraal Handelsvestigingsbeleid gepubliceerd in Belgisch Staatsblad!

Op 29 juli 2016 werd het decreet van 15 juli 2016 betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.  De Vlaamse handelsvestigingsreglementering is dus (eindelijk) een feit.

Wat betreft de inwerkingtreding van het decreet kan verwezen worden naar artikel 59 van het decreet:

'Art. 59. Dit decreet treedt in werking op de datum van publicatie in het Belgisch Staatsblad, met uitzondering van :
1° artikel 10, § 1. Deze paragraaf treedt in werking op een door de Vlaamse Regering vast te stellen datum, en ten vroegste op de datum van inwerkingtreding van het besluit van de Vlaamse Regering dat uitvoering geeft aan de bepalingen in artikel 2.3.1 en 2.3.2 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, zoals gewijzigd door artikelen 30 en 31 van dit decreet;
2° hoofdstukken 4 en 6. Deze hoofdstukken treden in werking op 1 januari 2018;
3° hoofdstukken 7 en 8. Deze hoofdstukken treden in werking op een door de Vlaamse Regering per artikel vast te stellen datum;
4° artikel 52. Dit artikel heeft uitwerking vanaf 1 juli 2014.'

De inwerkingtreding van dit decreet is zodoende vrij complex:

- de hoofdstukken met betrekking tot de (ruimtelijke) planning (met uitzondering van artikel 10, §1) en visievorming treden onmiddellijk in werking, zodat steden en gemeenten (en de hogere overheden) hier meteen werk van kunnen maken
- artikel 10, §1 van het decreet, dat onder andere verruimde mogelijkheden inzake provinciale en gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen behandelt, is uitgesteld tot op het ogenblik dat een besluit van de Vlaamse Regering aangaande het openbaar onderzoek in het kader van de opmaak van stedenbouwkundige verordeningen regelt, opgemaakt is
- de inwerkingtreding van de bepalingen inzake het vergunningen- en handhavingsbeleid inzake handelsvestigingen  is uitgesteld tot 1 januari 2018, dus nà de inwerkingtreding van de omgevingsvergunning. Op deze manier krijgen de bevoegde overheden en adviesinstanties voldoende tijd om zich op de uitbreiding van het toepassingsgebied van de omgevingsvergunning (met een omgevingsvergunning voor kleinhandelsactiviteiten) voor te bereiden
- de hoofdstukken 7 en 8, voornamelijk wijzigingsbepalingen, treden in werking op een door de Vlaamse regering per artikel vast te stellen datum
- artikel 52, dat de vervalregeling van de ('oude') sociaal-economische vergunningen regelt, wordt om billijkheidsredenen met retroactieve kracht in werking gesteld vanaf 1 juli 2014
Het nieuwe Handelsvestigingsdecreet vindt u hier

Gepost door Leandra Decuyper

Blog Handelsvestigingen
Tags Handelsvestigingen, Integraal handelsvestigingenbeleid
Stel hier je vraag bij dit blogbericht
12/07/2016

Decreet Integraal Handelsvestigingsbeleid aangenomen in de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement

In de plenaire vergadering van 6 juli 2016 werd de tekst van het Decreet Integraal Handelsvestigingsbeleid aangenomen door het Vlaams Parlement.

Het is wachten op de publicatie van het decreet in het Belgisch Staatsblad.

Bekijk hier alvast de parlementaire documenten. 
Lees hier het bericht op onze blog Handelsvestigingen.

Gepost door Leandra Decuyper

Blog Handelsvestigingen, Lokale Besturen
Tags Handelsvestigingen, Integraal handelsvestigingenbeleid, Leandra Decuyper, Lokale besturen
Stel hier je vraag bij dit blogbericht
20/05/2016

Is de Vlaamse handelsvestigingenreglementering er nog voor deze zomer?

Op 11 mei ll. werd het ontwerp van decreet betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid ingediend bij het Vlaams Parlement.

Het ontwerp werd verwezen naar de Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid.

Benieuwd of de goedkeuring er nog komt voor de zomerreces van het Vlaams Parlement.

Lees hier alvast de ontwerpteksten (memorie van toelichting, voorontwerp, advies Raad van Staten, ontwerpdecreet, etc.).  

Aarzel alvast niet ons te contacteren mocht u vragen hebben bij de toekomstige regelgeving! 
Lees hier het bericht op onze blog Handelsvestigingen.

Gepost door Leandra Decuyper

Blog Handelsvestigingen, Lokale Besturen
Tags Handelsvestigingen, Integraal handelsvestigingenbeleid, Leandra Decuyper, Lokale besturen
Stel hier je vraag bij dit blogbericht
22/04/2016

Ontwerpdecreet Integraal Handelsvestigingsbeleid defintief goedgekeurd!

Het ontwerpdecreet Integraal Handelsvestigingsbeleid werd vandaag definitief goedgekeurd door de Vlaamse Regering. 

Het ontwerpdecreet voorziet in een integratie in het Omgevingsvergunningsdecreet, dat begin volgend jaar in werking treedt. Het zou de bedoeling zijn dat het decreet Integraal Handelsvestigingsbeleid één jaar later, in 2018, in werking treed. De sociaal-economische vergunning zal alsdan vervangen worden door een omgevingsvergunning voor kleinhandelsactiviteiten. 

Het ontwerpdecreet wordt nu ingediend bij het Vlaams Parlement. 

Lees hier het bericht op onze blog Handelsvestigingen. 

Gepost door Leandra Decuyper

Blog Handelsvestigingen, Lokale Besturen
Tags Handelsvestigingen, Integraal handelsvestigingenbeleid, Leandra Decuyper, Lokale besturen
Stel hier je vraag bij dit blogbericht