16/11/2010

Stilzwijgend gunstig advies bij afwijking van gewestplan is niet strijdig met het gelijkheids- en non-discriminatiebeginsel

In een arrest van 28 oktober 2010 (120/2010) oordeelde het Grondwettelijk Hof dat het stilzwijgend gunstig advies van de gemachtigde ambtenaar in het Waalse Wetboek van ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium naar aanleiding van een stedenbouwkundige vergunning waarbij een afwijking van het gewestplan wordt gevraagd, niet strijdig is met het gelijkheids- en non-discriminatiebeginsel in samenhang gelezen met het grondwettelijk gewaarborgde recht op de bescherming van het leefmilieu.

Meer info: jvanpraet@publius.beLees hier het bericht over het arrest van het Grondwettelijk Hof van 28 oktober 2010 (120/2010) op onze Publius-blog http://www.staatshervorming.info/.

Gepost door Dirk Van Heuven

Blog Grondwettelijk Recht, Lokale Besturen
Tags Grondwettelijk Hof, Grondwettelijk recht, Lokale besturen, Ruimtelijke ordening & Stedenbouw
Stel hier je vraag bij dit blogbericht
14/11/2010

Grondwettelijk Hof vernietigt nu ook het Vlaamse decreet inzake de inspectie op Franstalige scholen in de Brusselse rand

Eerder vermeldden we op deze blog dat het Grondwettelijk Hof bij arrest (95/2010) van 29 juli 2010 het decreet van de Vlaamse Gemeenschap omtrent de pedagogische inspectie, de eindtermen, de leerplannen en de voorschriften inzake leerlingenbegeleiding in de franstalige scholen in de Brusselse rand gedeeltelijk schorste.

Het Grondwettelijk Hof heeft dit decreet bij arrest van 28 oktober 2010 (124/2010) nu ook gedeeltelijk vernietigd.

Voor inhoudelijke beschouwingen verwijzen we naar het eerder bericht op deze blog over de schorsing (bericht 24 september 2010).

Een publicatie is in voorbereiding omtrent deze arresten ("De bescherming van bestaande garanties in de faciliteitengemeenten en Brussel in het licht van het territorialiteitsbeginsel"). Publicatie wordt normaliter voorzien in januari 2011.

Meer info: jvanpraet@publius.be

Gepost door Dirk Van Heuven

Blog Grondwettelijk Recht
Tags Grondwettelijk recht
Stel hier je vraag bij dit blogbericht
14/11/2010

"Mest-invoerheffing" strijdig met de Belgische economische unie

In een prejudicieel arrest van 28 oktober 2010 (123/2010) heeft het Grondwettelijk Hof artikel 21, §5 van het decreet van 23 januari 1991 inzake de bescherming van het leefmilieu tegen de verontreiniging door meststoffen (het zgn. Meststoffendecreet) strijdig bevonden met de beginselen van de Belgische economische unie.

Artikel 21, §5 voorziet dat personen die dierlijke mest invoeren vanuit het Waalse Gewest een hogere heffing verschuldigd zijn dan personen die dierlijke mest produceren in het Vlaamse Gewest.

Het Grondwettelijk Hof besluit dat een dergelijke "mestinvoerheffing" gelijk is met een douanerecht, hetgeen het het vrij verkeer van goederen tussen de diverse gewesten in het federale België belemmert:

"Zonder dat het te dezen nodig is te onderzoeken of de in het geding zijnde heffing op zich -meer bepaald los van een vergelijking met de heffing op de in het Vlaamse Gewest geproduceerde meststoffen- al dan niet dient te worden gekwalificeerd als een intern douanerecht of een heffing met gelijke werking, volstaat het vast te stellen dat die heffing, doordat zij gekoppeld is aan het overschrijden van de territoriale grens die krachtens de Grondwet tussen de gewesten is vastgesteld, een werking heeft die gelijk is met die van een douanerecht doordat zij de meststoffen die worden ingevoerd in het Vlaamse Gewest, zwaarder treft dan meststoffen die in dat Gewest worden geproduceerd."

Meer info: jvanpraet@publius.be

Gepost door Dirk Van Heuven

Blog Grondwettelijk Recht
Tags Grondwettelijk recht
Stel hier je vraag bij dit blogbericht
02/10/2010

De uitvoerende macht kan geen gebruik maken van de impliciete bevoegdheden

In een arrest 108/2010 van 30 september 2010 oordeelde het Grondwettelijk Hof dat enkel de de decreet- en ordonnantiegever gebruik kan maken van de impliciete bevoegdheden (art. 10 BWHI). De desbetreffende gemeenschaps- of gewestregeringen kunnen hier geen gebruik van maken. De impliciete bevoegdheden maken het mogelijk dat de gemeenschappen, gewesten of de federale overheid binnen bepaalde greznen een bevoegdheid kan betreden waarvoor normaliter een andere overheid bevoegd is.

Het Hof overweegt:

"B.7. In die aangelegenheid komt de uitoefening van de in het in het geding zijnde artikel 10 bedoelde impliciete bevoegdheden dus enkel aan de decreet- of ordonnantiegever toe. Het staat aan hem te onderzoeken of moet worden afgeweken van de in artikel 87, § 5, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 bedoelde regels en of, onder de in het voormelde artikel 10 besloten voorwaarden, de impliciete bevoegdheden moeten worden aangewend, en te beslissen of hij in voorkomend geval daaromtrent een machtiging aan de gemeenschaps- of gewestregering verleent.
B.8. Aangezien de in de in het geding zijnde bepaling bedoelde impliciete bevoegdheden, om de in B.6 en B.7 aangegeven redenen, niet door de Regering zelf rechtstreeks kunnen worden uitgeoefend, is het antwoord op de prejudiciële vraag niet dienstig voor de oplossing van het geschil dat bij de verwijzende rechter aanhangig is gemaakt."Voor meer info: jvanpraet@publius.be

Gepost door Dirk Van Heuven

Blog Grondwettelijk Recht
Tags Grondwettelijk recht
Stel hier je vraag bij dit blogbericht