24/11/2010

Decriminalisering instandhoudingsmisdrijf niet strijdig met standstill-beginsel inzake de bescherming van het leefmilieu

In een arrest van 14 oktober 2010 (113/2010) oordeelde het Grondwettelijk Hof dat de decriminalisering van het instandhoudingsmisdrijf inzake stedenbouw (buiten de ruimtelijk kwetsbare gebieden) niet strijdig is met het in artikel 23 Grondwet vervatte standstill-beginsel inzake de bescherming van het leefmilieu. Dit geldt ook voor publieke herstelvorderingen die hangende waren op 1 september 2009 (datum van inwerkingtreding Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening). Het overweegt onder meer:

"Nu [de decreetgever] het in stand houden van stedenbouwmisdrijven in andere dan ruimtelijk kwetsbare gebieden niet langer strafbaar acht, vermocht de decreetgever in redelijkheid te oordelen dat het in het algemeen belang verantwoord was om ook te vermijden dat hangende publieke herstelvorderingen nog zouden worden ingewilligd met ingang van 1 september 2009, (...)."

Het Hof oordeelde reeds in dezelfde zin in het arrest 94/2010.

Meer info: jvanpraet@publius.be

Gepost door Dirk Van Heuven

Blog Grondwettelijk Recht
Tags Grondwettelijk recht
Stel hier je vraag bij dit blogbericht
19/11/2010

Grondwettelijk Hof valideert legislatieve validatie

Zowel in Vlaanderen en Wallonië werd recent gebruik gemaakt van de techniek van de legislatieve validatie om door de Raad van State onwettig bevonden gewestplanbestemmingen te "redden" en de toepassing van artikel 159 Grondwet te verhinderen.

Het Grondwettelijk Hof  verwerpt in het arrest nr. 131/2010 van 18 november 2010 de grondwettigheidskritiek  op deze betwiste techniek en ontwaart geen schending van het gelijkheids- en discriminatiebeginsel, samengelezen met o.a. het Verdrag van Aarhus en het milieustandstillbeginsel in artikel 23 Grondwet, zelfs niet indien door de legislatieve validatie wordt ingegrepen in lopende rechtsgedingen.

Meer info: dvanheuven@publius.be

Gepost door Dirk Van Heuven

Blog Grondwettelijk Recht
Tags Dirk Van Heuven, Grondwettelijk recht
Stel hier je vraag bij dit blogbericht
19/11/2010

Vlaamse Gewest is bevoegd voor het "vervoer voor eigen rekening"

In een prejudiciëel arrest van 21 oktober 2010 (117/2010) oordeelde het Grondwettelijk Hof dat de gewestelijke bevoegdheid om het "geregeld vervoer"(o.a. openbaar stads- en streekvervoer per metro, tram, trolleybus of autobus) en het "bijzonder geregeld vervoer" te regelen (o.a. leerlingenvervoer en werknemersvervoer) ook de bevoegdheid omvat om het "vervoer voor eigen rekening" te regelen. "Vervoer voor eigen rekening" is het vervoer voor niet-lucratieve en niet-commerciële doeleinden dat in eigen beheer als bijkomende activiteit wordt uitgevoerd.

Het Hof verwerpt hiermee het standpunt van de federale overheid die argumenteerde dat het "vervoer voor eigen rekening" tot de federale residuaire bevoegdheid was blijven behoren.

Meer info: jvanpraet@publius.be

Gepost door Dirk Van Heuven

Blog Grondwettelijk Recht
Tags Grondwettelijk recht, Staatshervorming & Bevoegdheidsverdeling
Stel hier je vraag bij dit blogbericht
16/11/2010

Stilzwijgend gunstig advies bij afwijking van gewestplan is niet strijdig met het gelijkheids- en non-discriminatiebeginsel

In een arrest van 28 oktober 2010 (120/2010) oordeelde het Grondwettelijk Hof dat het stilzwijgend gunstig advies van de gemachtigde ambtenaar in het Waalse Wetboek van ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium naar aanleiding van een stedenbouwkundige vergunning waarbij een afwijking van het gewestplan wordt gevraagd, niet strijdig is met het gelijkheids- en non-discriminatiebeginsel in samenhang gelezen met het grondwettelijk gewaarborgde recht op de bescherming van het leefmilieu.

Meer info: jvanpraet@publius.beLees hier het bericht over het arrest van het Grondwettelijk Hof van 28 oktober 2010 (120/2010) op onze Publius-blog http://www.staatshervorming.info/.

Gepost door Dirk Van Heuven

Blog Grondwettelijk Recht, Lokale Besturen
Tags Grondwettelijk Hof, Grondwettelijk recht, Lokale besturen, Ruimtelijke ordening & Stedenbouw
Stel hier je vraag bij dit blogbericht
14/11/2010

Grondwettelijk Hof vernietigt nu ook het Vlaamse decreet inzake de inspectie op Franstalige scholen in de Brusselse rand

Eerder vermeldden we op deze blog dat het Grondwettelijk Hof bij arrest (95/2010) van 29 juli 2010 het decreet van de Vlaamse Gemeenschap omtrent de pedagogische inspectie, de eindtermen, de leerplannen en de voorschriften inzake leerlingenbegeleiding in de franstalige scholen in de Brusselse rand gedeeltelijk schorste.

Het Grondwettelijk Hof heeft dit decreet bij arrest van 28 oktober 2010 (124/2010) nu ook gedeeltelijk vernietigd.

Voor inhoudelijke beschouwingen verwijzen we naar het eerder bericht op deze blog over de schorsing (bericht 24 september 2010).

Een publicatie is in voorbereiding omtrent deze arresten ("De bescherming van bestaande garanties in de faciliteitengemeenten en Brussel in het licht van het territorialiteitsbeginsel"). Publicatie wordt normaliter voorzien in januari 2011.

Meer info: jvanpraet@publius.be

Gepost door Dirk Van Heuven

Blog Grondwettelijk Recht
Tags Grondwettelijk recht
Stel hier je vraag bij dit blogbericht