15/06/2017

Hoorplicht van toepassing bij bijzondere vergunningsprocedure GSA?

Het Grondwettelijk Hof biedt een tweeledig antwoord op bovenstaande vraag.

Er bestaan twee onderscheiden administratieve procedures voor de toekenning van een stedenbouwkundige vergunning: een reguliere procedure en een bijzondere procedure voor handelingen van algemeen belang of voor aanvragen ingediend door publiekrechtelijke rechtspersonen.

Handelingen van algemeen belang zijn door de Vlaamse Regering aangewezen handelingen die betrekking hebben op openbare infrastructuur of openbare wegen, nutsvoorzieningen, infrastructuur op het grondgebied van meerdere gemeenten of infrastructuur ten behoeve of ten bate van de uitoefening van een openbare dienst.

De bijzondere procedure beoogt te vermijden dat gemeenten voor projecten die het gemeentelijk belang overstijgen in strijd met het algemeen belang zouden beslissen.

Het recht om gehoord te worden wordt zowel in de reguliere procedure als de bijzondere procedure gewaarborgd door de organisatie van een openbaar onderzoek. Bij de reguliere procedure wordt evenwel bijkomend in een administratief beroep voorzien waarbij uitdrukkelijk de mogelijkheid wordt geboden om te worden gehoord door de deputatie. In de bijzondere procedure bestaat dergelijke mogelijkheid niet.

Het Grondwettelijk Hof acht dit verschil in zijn arrest van 15 juni 2017 met nr. 73/2017 niet problematisch:

‘[…]

Die bijkomende mogelijkheid tot inspraak staat in rechtstreeks verband met het administratief beroep waarin de reguliere procedure voorziet en met het verslag dat de provinciale stedenbouwkundige ambtenaar, vóór elke beslissing over het administratief beroep, dient op te maken. Dat verslag onderscheidt zich van de adviezen die vóór de beslissing over de vergunningsaanvraag moeten worden ingewonnen en die ertoe strekken de vergunningverlenende overheid zo volledig mogelijke informatie te verschaffen zodat zij daarmee naar behoren rekening kan houden.

Het vermelde verslag wordt opgemaakt door de bevoegde ambtenaar op hetzelfde bestuursniveau als de deputatie die, op grond van dat verslag, haar beslissing omtrent het ingestelde beroep dient te nemen. Het verslag plaatst de vergunningsaanvraag in het kader van de regelgeving, de stedenbouwkundige voorschriften, de eventuele verkavelingsvoorschriften en een goede ruimtelijke ordening. De provinciale stedenbouwkundige ambtenaar kan bij zijn onderzoek bijkomende inlichtingen inwinnen bij de adviserende instanties. Het recht om te worden gehoord waarborgt dat de vergunningsaanvrager en de beroepsindieners hun standpunt inzake dat verslag aan de beroepsinstantie kunnen meedelen.

Aangezien de bijzondere procedure niet in de mogelijkheid van een administratief beroep voorziet, zijn er geen beroepsindieners en is er geen verslag van de provinciale stedenbouwkundige ambtenaar waarover een standpunt moet worden ingenomen.

Het verschillende verloop van de bijzondere procedure, vergeleken met de gewone procedure, biedt bijgevolg een redelijke verantwoording voor het verschil in mogelijkheid tot inspraak. […]’

Wel problematisch is het volgens het Hof wanneer met toepassing van de bijzondere procedure een nieuwe vergunning wordt verleend nadat een eerste vergunning werd vernietigd.

Het Hof overweegt als volgt:

‘[…] In die hypothese dient, ook al voorziet de toepasselijke wetgeving niet in een dergelijke formaliteit, het recht om te worden gehoord als beginsel van behoorlijk bestuur toepassing te vinden. De beroepsindieners die de eerste vergunning hebben aangevochten zijn weliswaar niet de adressaten van de nieuwe vergunning, maar zij zouden door die vergunning op ernstige wijze in hun belangen kunnen worden geraakt. De vergunningverlenende overheid dient hun derhalve de gelegenheid te bieden, wanneer zij in de procedure tot het verlenen van een nieuwe vergunning niet in een nieuw openbaar onderzoek voorziet, hun standpunt inzake de gevolgen van het vernietigingsarrest uiteen te zetten. Dat arrest vormt immers een nieuw element waarmee de vergunningverlenende overheid rekening zal dienen te houden.’

[eigen aanduiding]

Het door het Grondwettelijk Hof beoordeelde procedures zijn deze uit de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. Deze bepalingen werden inmiddels opgeheven ten voordele van de omgevingsvergunning.

Middels artikel 62 van het Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning wordt alvast voorzien in een hoorrecht voor de vergunningsaanvrager en elke beroepsindiener.

 

Gepost door Meindert Gees

Blog Vlaams Omgevingsrecht
Tags Hoorplicht, Meindert Gees, Omgevingsvergunning, Stedenbouwkundige vergunning, Vlaams omgevingsrecht
Stel hier je vraag bij dit blogbericht
13/06/2017

Dirk spreekt op de National Tender Day (26 oktober 2017, EBP)

Tijdens deze studiedag georganiseerd door EBP komen tal van interessante topics aan bod. Dirk zal het hebben over hoe de aanbestedende overheid dient te handelen bij een ‘dreigend’ faillissement van de opdrachtnemer. In het bijzonder bespreekt hij de instrumenten die ter beschikking staan van de aanbestedende overheid. Ook geeft hij praktische tips voor het zo snel en goed mogelijk afwerken van de overheidsopdracht met zo min mogelijk negatieve financiële gevolgen. Klik hier voor meer details over deze studiedag.

Blog Publius Nieuws
Tags Dirk Van Heuven
Stel hier je vraag bij dit blogbericht
12/06/2017

HR update

Dorien verlaat Publius en gaat aan de slag in een Gents kantoor, dichter bij haar thuisbasis. In juli vervoegt Maïté Bultheel het Antwerpse team. Maïté studeerde in 2016 af als master in de rechten aan de Universiteit Antwerpen en volgde dit jaar een Manama Europees recht aan de Université Libre de Bruxelles. Ook zal Jonas Van Orshoven, masterstudent rechten aan de Universiteit Antwerpen gedurende 2 weken stage lopen in onze Antwerpse vestiging.

Blog Publius Nieuws
Stel hier je vraag bij dit blogbericht
08/06/2017

Leandra spreekt op studiedag Decreet Handelsvestigingsbeleid 2017 (4 oktober 2017, SPRYG)

Op 29 juli 2016 werd Decreet Integraal Handelsvestigingsbeleid gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. De hoofdstukken met betrekking tot planning, visievorming en handelsvestiginsgconvenanten zijn inmiddels in werking getreden. Op 1 januari 2018 treedt ook het gedeelte met betrekking tot de 'omgevingsvergunning voor kleinhandelsactiviteiten' in werking, hetgeen ongetwijfeld wijzigingen teweeg zal brengen in het huidige vergunningenbeleid in Vlaanderen. Leandra Decuyper spreekt over Integraal Handelsvestigingsbeleid (IHB): wat, wanneer en waarom? Ze bespreekt onder andere het doel en de impact van het IHB voor een lokaal bestuur, begrippenkader, de toegevoegde waarde van een visie op maat, analyses van de bestaande situatie, de individuele vergunningsaanvraag, beschikbare en toepasbare planinstrumenten, alsmede een overzicht van de basisdoelstellingen over de beleidsfasen heen. Voor meer info over deze studiedag klik je hier.

Blog Publius Nieuws
Tags Integraal handelsvestigingenbeleid, Leandra Decuyper
Stel hier je vraag bij dit blogbericht
Tags