23/02/2017

SARO en Minaraad kritisch voor Witboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen

In een eerder blogbericht informeerden we u over de goedkeuring van het Witboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen op 30 november 2016. 

Met het Witboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen wil de Vlaamse regering een ambitieus veranderingstraject op gang trekken om het bestaand ruimtebeslag  beter en intensiever te gebruiken en zo de druk op de open ruimte te verminderen. Het doel is het gemiddeld bijkomend ruimtebeslag terug te dringen van 6 hectare per dag vandaag naar 3 hectare per dag in 2025. De inname van nieuwe ruimte moet tegen 2040 volledig gestopt zijn.

In hun advies van 22 februari 2017 zijn de SARO en Minaraad kritisch voor het Witboek.

De raden ondersteunen de beoogde ruimtelijke en beleidsmatische transitie, maar vragen onder meer meer aandacht voor het transitietraject zelf en wijzen op de noodzakelijke stappen die nog moeten worden gezet: de uitwerking van het juridisch kader, het uittekenen van een volwaardig financieel kader, het vastleggen van een duidelijke en samenhangende bevoegdheids-verdeling tussen de Vlaamse overheid en de lokale besturen, het uitbouwen van een samenhangend geheel inzake strategische doelstellingen, operationele doelstellingen, instrumentarium, draagvlak-vorming en sensibilisering, enz.

Lees hier het integrale advies van de SARO en Minaraad.

Gepost door Leandra Decuyper

Blog Lokale Besturen, Vlaams Omgevingsrecht
Tags Leandra Decuyper, Ruimtelijke ordening & Stedenbouw, Vlaams omgevingsrecht
Stel hier je vraag bij dit blogbericht
23/02/2017

Publius verwelkomt 2 nieuwe stagiairs

Matthias Castelein vervoegt in maart het team van Sofie Logie. Hij is naast master in de rechten ook master in de geschiedenis. De voorbije jaren was hij assistent aan de KU Leuven. Hij diende recent zijn proefschrift in.

Maïté Bultheel studeerde in 2016 af als master in de rechten aan de Universiteit Antwerpen. Zij volgt thans een master Europees recht aan de ULB. Zij vervoegt het team van Dirk Van Heuven.

Zo komt onze teller op 17 advocaten.

Blog Publius Nieuws
Tags Dirk Van Heuven, Sofie Logie
Stel hier je vraag bij dit blogbericht
23/02/2017

Dirk Van Heuven spreekt over artikel 159 GW (7 maart 2017, Studiecyclus permanente vorming Jonge Balie Kortrijk)

Artikel 159 GW was bedoeld als een bescherming tegen de almachtige overheid. Inmiddels is artikel 159 GW verworden tot een aanvalsinstrument van de burger tegen de overheid, van de ene burger tegen de andere burger en soms zelfs van de overheid tegen de burger. Dirk Van Heuven gaat in op de oorsprong van artikel 159 GW, geeft toelichting bij de huidige rechtspraak (met nog steeds de discrepantie tussen de administratieve en gewone rechters) en gaat tenslotte uitvoerig in op de perverse effecten van artikel 159 GW. Hij eindigt zijn toespraak met een oproep om komaf te maken met dit heilige huisje. Meer informatie over deze studieavond en over de andere topics die aan bod komen leest u hier .

Blog Publius Nieuws
Tags Dirk Van Heuven, Grondwettelijk recht
Stel hier je vraag bij dit blogbericht
23/02/2017

Vlaamse gemeenten nog niet klaar. 98,70% vraagt uitstel voor de omgevingsvergunning

Bij ministerieel besluit van 17 februari 2017 houdende aktename van de collegebeslissingen inzake de instap in de omgevingsvergunning heeft de Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw akte genomen van de gemeenten die een uitstel wensen te bekomen inzake de instap van de omgevingsvergunning.

Gemeenten kunnen maar instappen in de omgevingsvergunning als zij beschikken over een performant dossierbehandelingssysteem dat rechtstreeks kan communiceren met het Vlaamse gegevensuitwisselplatform 'Omgevingsloket'. Gemeenten zijn daarom technisch genoodzaakt om te kiezen voor een latere invoerdatum.

302 gemeenten hebben de Vlaamse minister aangegeven de implementatie pas te kunnen voorzien tegen 1 juni 2017. Dit is 98,05% van alle (308) Vlaamse gemeenten. De gemeente Beersel stapt in op 18 april 2017 en de stad Diest doet dat op 2 mei 2017. Samengenomen vraagt dus 98,70% van de Vlaamse gemeenten een uitstel. De gemeenten Dilsen-Stokkem, Herstappe, Langemark-Poelkappelle en Staden hebben geen uitstel gevraagd. Voor deze gemeenten start het omgevingsvergunningstraject vandaag.

Gepost door Meindert Gees

Blog Lokale Besturen, Vlaams Omgevingsrecht
Tags Meindert Gees, Omgevingsvergunning, Vlaams omgevingsrecht
Stel hier je vraag bij dit blogbericht
22/02/2017

Geen beperkte, maar volle planologische toets vereist bij handelsvestigingen

Zo blijkt uit het arrest van de Raad van State nr. 235.808 van 20 september 2016:

‘De verwerende partij betwist terecht niet dat zij een planologische toetsing van de aanvraag diende door te voeren. Voorts wordt niet betwist dat het gevraagde in de gewestplanbestemming woongebied is gelegen.

Artikel 5.1.0. van het koninklijk besluit van 28 december 1972 ‘betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerp-gewestplannen en gewestplannen’ bepaalt dat handel in een woongebied enkel is toegelaten ‘voor zover deze taken van bedrijf om redenen van goede ruimtelijke ordening niet in een daartoe aangewezen gebied moeten worden afgezonderd’, en ‘voor zover ze verenigbaar zijn met de onmiddellijke omgeving’.

In de bestreden beslissing beperkt het ICD zich, wat haar beoordeling van de planologische verenigbaarheid van het project betreft, in wezen tot de eigen overweging ‘dat de site volgens het gewestplan gelegen is in woongebied’ en dat ‘de voorgestelde activiteit verenigbaar is met deze bestemming’. De bestreden beslissing reveleert geen afdoende toetsing aan de onder het vorige randnummer vermelde criteria. Integendeel blijkt het ICD er in haar beslissing, meer bepaald onder het eerste subcriterium van het eerste criterium, ten onrechte, van uit te gaan dat de kwestieuze vestiging sowieso met de planologische bestemming woongebied verenigbaar is.

Het middel is in de aangegeven mate gegrond.’

Gepost door Dirk Van Heuven

Blog Handelsvestigingen, Lokale Besturen
Tags Dirk Van Heuven, Handelsvestigingen
Stel hier je vraag bij dit blogbericht
Tags